ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզաննա Սլավիկի Ժամկոցյան
05.02.2016

Դասախոս

jamkocyanruzanna24@aspu.am

Դասախոս/Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2007-2010թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ասպիրանտուրա, Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն: (Ատենախոսության թեմա՝ «Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և անձնային որոշ բնութագրերի փոխհարաբերությունների դինամիկան` անձի հասունացման տարբեր փուլերում»):
2002-2007թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ, մասնագիտացումը` հոգեբանություն և մանկավարժություն, որակավորումը` հոգեբան-մանկավարժ, իրավաբանական հոգեբան:

Գիտական աստճան
Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և անձնային որոշ բնութագրերի փոխհարաբերությունների դինամիկան` անձի հասունացման տարբեր փուլերում թեմայով ԺԹ.00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն / պաշտպանություն 04.07.2023/:

Աշխատանքային փորձ
2017 թ.- առ այսօր՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս,
2009-2013 թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս,
2008-2009 թթ «Անանիա Շիրակացի» ճեմարան, մանկավարժ-հոգեբան:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Սոցիալական հոգեբանություն, Հոգեսոմատիկա, Ընտանեկան հոգեբանություն, Հոգեֆիզիոլոգիա, Համեմատական հոգեբանություն և Մարդաբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը` Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա, Հոգեսոմատիկա, Նեյրոհոգեբանություն, Հոգեֆիզիոլոգիա:

Վերապատրաստումներ
2023 թ. Ապրիլ 3-4, §Ներածություն փսիխոսոմատիկա. ախտորոշում և թերապիա¦, Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն (ԱՆ ՇՄԶ 4 կր.)
2022 թ. Մարտ - The Chicago School of Professional Psychology, Mental Health and well-being for post-war armenian veterans and their families,
2021 թ.- ՀՊՄՀ դասախոսների համար կազմակերպված անգլերենի վերապատրաստման դասընթաց (B1-B2) (60 ժ.),
2021թ.- §Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները¦ միջազգային վերապատրաստման դասընթաց (36 ժ.),
2019թ.- §Արտ-թերապիայի տեսություն և պրակտիկա¦, Ե. Տարարինա,
2019թ.- §Արտ-թերապիան դեռահասների հետ աշխատանքում¦, Ե. Տարարինա,
2012թ.- Այգ հոգեբանական կենտրոն, Մանկան հոգեբանություն: Մարիա Թևոսյան (20 ժ.),
2011թ.- Այգ հոգեբանական կենտրոն, Հոգեբանական պրակտիկա (20 ժ.),
2011թ.- ՀՊՄՀ, Առաջնային խորհրդատվության հմտությունների մարզում (30 ժ.),
2009թ.- Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա, §Դեռահասության հոգեվերլուծություն¦, Իռեն Նիգոլյան (Շվեյցարիա):
2009թ.- Հայկական հոգեվերլուծական անասոցիացիա, Հոգեսոմատիկա, Դիրան Դոնապետյան (Ֆրանսիա):
2009 թ.- ՀՊՄՀ, §Տրանսգեներացիոն հոգեբանություն¦ (20 ժ.),
2008թ.- ՀՊՄՀ, §Ինքնակարգավորման հմտություններ¦ (20 ժ.):

Մասնակցություն գիտաժողովներին
2022г. 5-9 декабря - XVI Годичной Научной конференции Российско-Армянского университета, приуроченной к 25-летию основания РАУ,
2022 թ. հոկտեմբեր 21-22, ՀՊՄՀ, «ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ», Միջազգային գիտաժողով,
2017 հոկտեմբեր 13-15 ԵՊՀ, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, VI Միջազգային գիտաժողով,
2015 հոկտեմբեր 27-29 ԵՊՀ, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, V Միջազգային գիտաժողով,
2013 հոկտեմբեր 25-27 ԵՊՀ, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, IV Միջազգային գիտաժողով,
2012թ. ապրիլ 13-15 Հայ-Ռուսական համալսարան, Հասարակություն, ընտանիք, դեռահաս. Արդիական խնդիրներ Հայաստանում և Սփյուռքում, հոգեվերլուծաբանների միջազգային գիտագործնական համաժողով,
2011թ. հոկտեմբերի 28-30 ԵՊՀ, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, Միջազգային գիտաժողով,
2011թ. ՀՊՄՀ Վանաձորի մասնաճյուղ, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական երրորդ գիտական նստաշրջան:

Հրապարակումներ
1. Ժամկոցյան Ռ., Երիտասարդների ինքնավերաբերմունքի ազդեցությունը կոնֆլիկտային իրավիճակում վարքի նախընտրելի ոճի ընտրության վրա Հոգեբանական հիմնախնդիրներ N2, Երևան 2022, էջ 64-70:
2. Ժամկոցյան Ռ., Ղազարյան Ա., Դեբրիֆինգը որպես պատերազմի և ռազմական գործողությունների մասնակից անձանց հոգեվերականգնողական աշխատանքների արդյունավետ միջոց, «ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Հոգեբանական հիմնախնդիրներ N1, Երևան 2022, էջ 179-185:
3. Жамкоцян Р., Взаимосвязь механизмов психологической защиты и реактивной тревожности в разных возрастных группах, ВЕСТНИК МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. МЕГРАБЯНА // Научно-методический журнал, No 12 / Глав. ред. Пароникян Р.Г.; сост.: Акопян А.С. – Ереван: Мекнарк, 2022. – С. 206-211.
4. Narine KABAKULAKYAN, Armine GHAZARYAN, Ruzanna ZHAMKOTSYAN, Features of self-management and improvement of its individual components in the first and second year students with character accentuation. ALTERNATIVE quarterly academic journal 2022 #1 (January – March), pp. 198-201.
5. Փիլոսյան Ս., Ժամկոցյան Ռ. Դեռահասների հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և անձնային բնութագրերի համահարաբերակցության առանձնահատկությունները, Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2/2021, Ստեփանակերտ, Արցախ, էջ 278-286:
6. Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և անձնային կառույցների փոխհարաբերությունները երիտասարդների մոտ, 2/2021, Ստեփանակերտ, Արցախ,
էջ 270-277:
7. Անձի հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և անձնային կառույցների փոխպայմանավորվածությունը դեռահասության տարիքում, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան, 2017թ, էջ 114-120:
8. Երիտասարդների հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և անձնային կառույցների համահարաբերակցության առանձնահատկությունները, Արդի հոգեբանություն գիտական հանդես, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները VI միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հայաստան, հոկտեմբեր 13-15, 2017թ., էջ 103-107:
9. Անձի պաշտպանական մեխանիզմների և Ես-ի կառույցների համահարաբերակցությունը դեռահասության տարիքում, “Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները” V միջազգային գիտաժողով, Երևան, Հայաստան, հոկտեմբեր 23-25, 2015թ., էջ 118-122:
10. Հոգեբանական Պաշտպանական Մեխանիզմների Կիրառելիությունը Տարբեր Տարիքային Խմբերում, “Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները” IV միջազգային գիտաժողով, Երևան, Հայաստան, հոկտեմբեր 25-27, 2013թ., էջ 78-81:
11. Փիլոսյան Ս., Ժամկոցյան Ռ. Պաշտպանական մեխանիզմների և վարքային ոճերի փոխադարձ կապի առանձնահատկությունները դեռահասության տարիքում, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները IV միջազգային գիտաժողով, Երևան, Հայաստան, հոկտեմբեր 25-27, 2013թ., էջ 187-189:
12. Դեռահասների վարքային ստերեոտիպերն ու հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները , Միջազգային գիտա-գործնական համաժողով “Հասարակություն, ընտանիք, դեռահաս՝ արդիական խնդիրներ Հայաստանում և Սփյուռքում”, 2012թ., ապրիլի 13-14-ը Երևան, էջ 77-81:
13. Անձնավորության պաշտպանական մեխանիզմների և խառնվածքային տիպերի առանձնահատկությունների փոխպայմանավորվածությունը, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, Միջազգային գիտաժողով, Երևան, Հայաստան, հոկտեմբեր 28-30, 2011թ., էջ 78-80:
14. Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների տեսական վերլուծություն, Հոգեբանությունը և կյանքը, N3-4, Զանգակ – 97, 2011թ., էջ 71-75:
15. Ղազարյան Ա. Ժամկոցյան Ռ., Բնավորության շեշտվածության և պաշտպանական մեխանիզմների փոխհարաբերության առանձնահատկությունները, Գիտական հոդվածներ, մանկավարժություն և մեթոդիկա: Վանաձոր, “ՍԻՄ” տպագրատուն, 2011թ., էջ 98-107:

Լեզուների իմացություն՝ անգլերեն, ռուսերեն: