ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անի Մարտունի Սահակյան
26.02.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

sahakyanani48@aspu.am

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, դոցենտ/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2001-2003թ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրության մագիստրոսի աստիճան:
1997-2001թ. Երևանի պետական համալսարան: Բակալավրի աստիճան իսպաներեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ:
Instituto de Cervantes –ի DELE C 1 մակարդակի դիպլոմ:

Գիտական աստիճան
2009թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեմա`«Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտը » 20-րդ դարի իսպանական քննադատության մեջ» Ժ. 01. 07 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2006թ-ից առ այսօր Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի դոցենտ:
2001-2007թ. « Ինտերլինգվա » լեզվագիտական համալսարան, իսպաներենի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցում, Բառագիտություն, Օտար լեզվի պատմություն, Ոճագիտություն, Լեզվաերկրագիտություն, Տեսական և գործնական հնչյունաբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրականություն, Գրականագիտություն, Ոճաբանություն, Քերականություն:

Հրապարակումներ
1. «Պիկարոյական վեպի դասավանդումը բուհում», «Մանկավարժական միտք»3-4, Զանգակ, 2009թ. :
2. «Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտը » 20-րդ դարի իսպանական քննադատության մեջ » խորագրով մենագրություն, Երևան, Լուսաբաց, 2009թ. :
3. «Գրական ժանրերը ըստ Օրտեգա ի Գասեթի», 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին, 2 պնակ, Երևան 2010 թ.:
4. «Խորխե Իկասայի «Ուասիպունգո» վեպը որպես հնդկացիական ռեալիստական գրականության կարապետ», Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ –ի 90 –ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2012թ. :
5. «Ստվեր կերպարի մեկնաբանությունները որոշ գրական ստեղծագործություններում», Сборник научных статей (Материалы межвузовской научно-практической конференции), Ереван, Европринт, 2015г.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8454-1899     

Լեզուներ՝ իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն