ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արտակ Իսրայելի Սահրադյան
08.09.2017

Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի վարիչի պ/կ, տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

sahradyanartak34@aspu.am

Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի վարիչի պ/կ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Կրթություն

1972 -1975 - Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ասպիրանտ
1963- 1968 -Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետի ուսանող:

Գիտական աստիճան - տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, Մասնագիտությունը 05.16.01 - «Նյութագիտություն և կոմպոզիցիոն նյութեր»,
ատենախոսություն – Կտրման ընթացքում արագահատ պողպատներից և համաձուլվածքներից գործիքների կառուցվածքի փոփոխման և հատկությունների ձևավորման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակումը:
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,
մասնագիտությունը 05.03.01 - «Մեխանիկական և ֆիզիկա-տեխնիկական մշակման տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ», ատենախոսություն –Միջմետաղական ամրացմամբ նոր արագահատ համաձուլվածքների հետազոտումը:

Աշխատանքային փորձ

2015թ. -  վերընտրվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական  պետական  մանկավարժական  համալսարանի  Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնում՝ ամբիոնի վարիչ,

2011թ.  – ընտրվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական  պետական  մանկավարժական  համալսարանի «Մեքենագիտության և նյութերի մշակման» ամբիոնում՝ ամբիոնի վարիչ,  
2009 – 2011թթ. ՀՀԳԱԱ-ի ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ, «Հարթ թաղանթներ և մակերևույթների ֆիզիկա» լաբորատորիայի վարիչ,

2006-2009 թթ. ՀՊՃՀ դոցենտ,

2004-2006թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ,

1999-2003թթ. ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ,

1996-1999թթ. ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարության Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն;
1995-1996թթ. ՀՊՃՀ դոցենտ,

1990-1995թթ. ՀՀ լուսավորության փոխնախարար, պրոֆտեխ. կրթության համակարգի ղեկավար,

1990-1990թթ. ՀՀ կառավարության, կրթության և գիտության բաժնի վարիչի տեղակալ,

1963 - 1990 թթ.՝ ստաժոր-հետազոտող, ասպիրանտ, ասիստենտ, ավագ դասախոս, դոցենտ, ամբիոնի վարիչ, դեկանի տեղակալ,  «Արդյունաբերության ղեկավար կադրերի և մասնագետների որակավորման բարձրացման» ֆակուլտետի դեկան, ուսումնամեթոդական վարչության պետ, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղի տնօրեն: 

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Կոնստրուկցիոն նյութերի տեխնոլոգիա», «Նյութագիտություն», «Կտրման տեսութուն և մետաղահատ հաստոցներ», «Մեքենաշինության տեխնոլոգիա»
Մագիստրատուրա՝ «Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կոնտակտային մակերևութային կառուցվածքի մոդիֆիկացման եղանակները (Մակերևութային ճարտարագիտություն)», «Կոնտակտային մակերևույթների ամրացման և ծածկութապատման ժամանակակից եղանակներ (Ճառագայթային նյութագիտություն)»

Գիտական աստիճան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը – Ժամանակակից գործիքանյութեր, մակերևույթային ամրացման ֆիզիկա և ճառագայթային նյութագիտության խնդիրներ:

Անդամակցություն

2007թվականից առ այսօր ՀՊՃՀ-ին կից ԲՈՀ-ի 031 մասնագիտական խորհրդի անդամ է,
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի թղթակից-անդամ,
1999-2003 թթ. Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրների ընտրական իշխանությունների ընկերակցության խորհրդի անդամ,
1991-1995 թթ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ՀՀ ազգային հանձնաժողովի կրթության կոմիտեի նախագահ,
1991-1995 թթ. ԱՊՀ միջպետական պրոֆտեխկրթության խորհրդի անդամ,

Անդամակցություն
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի թղթակից-անդամ;

Հրապարակումներ.

73 գիտամեթոդական աշխատանքների հեղինակ
1. Sahradyan A. The physical modeling of cutting process steel treatment. IEEE, EPS, SPICS, NM, Phys. Con-2005. International conference, Physics and Control, PROCEEDINGS, August 24-26, 2005, Saint Petersburg, Russia. – 2005. P.880-883.
2. Սահրադյան Ա.Ի., Մամյան Ս.Գ. Արագահատ պողպատից պատրաստված կտրող գործիքի ամրացման եղանակ: Գյուտի արտոնագիր N - 2860 А, Երևան 20.05.2014թ.:
3. Саградян А. И., Мамян С. Г., Исследование структурных изменений и физико-механических свойств быстрорежущих сплавов с интерметаллидным упрочнением в зависимости от метода термомеханической обработки. // Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН. – 2010. – Т. 63, N1. – С. 42 – 47.
4. Саградян А.И. Исследование оптимальных скоростей резания при обработке сталей в зависимости от степени деформации снимаемого слоя. // Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН.-2010.-Т.63, №2. С.127-131
5. Ա.Ի. Սահրադյան, Ա.Հ. Փափազյան, Մ.Ն. Քոլոյան, Լ.Ա. Գասպարյան, Ա.Ս. Հակոբյան Արագահատ պողպատից պատրաստված կտրող գործիքի բնական ծածկութապատման եղանակ: Գյուտի արտոնագիր AM 20130161, C21D 8/00, C21D 9/00, 20.05.2014թ
6. Саградян А.И.Мамян С.Г., Папазян А.А, Колоян М.Н. Исследование механизма образования межконтактных самоорганизующихся защитных покрытий в процессе резания. // Материалы 16-ой международн. научн. конференции: Технологии упрочнения, нанесеня покрытий и ремонта: Tеория и практика. Санкт-Петербург, изд-во С.П. Политехнич. Унив-та, часть 2, 14-18 апреля 2014г.- С.135-141.

7. Саградян А.И., Симонян В.С. Папазян А.А. Исследование изменения характеристик поверхностных слоев на контакте передней поверхности инструмента под воздействием пластической деформации. Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН-2016.-Т69, №3 С.219-227:
8. Ա.Ի.Սահրադյան, Ա.Ս.Հակոբյան, Հ.Վ.Այվազյան Աշակերտների տեխնոլոգիական մտածողության զարգացումը և ինժեներական կրթությունը //Մանկավարժություն.- Երևան 2016.-N2.-էջ 37 – 41:
9. Ա.Ի.Սահրադյան, Հ.Վ.Այվազյան Նախագծերի մեթոդը որպես ուսուցման գործընթացի լավարկված արդյունքի ստացման միջոց //ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր.-Երևան 2016 .-N3-4(28-29).-էջ.176-179:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)