ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սամվել Զալիբեկի Կրոյան
15.02.2016

Գյուղտնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

kroyansamvel14@aspu.am

Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն 1985-1988թթ Հողագիտության և ագրոքիմիայի գ/հ ինստիտուտի ասպիրանտ:
2014թ առ այսօր Հ. Պետրոսյանի անվ. Հողագիտության ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական Կենտրոնի դոկտորանտ:
1980-1984 Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին

Գիտական աստիճան -Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության /թեմա, մասնագիտական խորհուրդ/ -Աշոցք-Շիրակի սևահողերի գենետիկական և ագրոարտադրական առանձնահատկությունները և դրանց փոփոխությունը գյուղատնտեսական օգտագործման ընթացքում: Զ 01 01 Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն և ագրոքիմիա:

Աշխատանքային փորձ
2010թ առ այսօր ՀՊՄՀ Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ:
1998թ առ այսօր ՃՇՀԱՀ Ինժեներական գեոդեզիա ամբիոնի դոցենտ:
1999-2001թթ Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա: Ագրոէկոլոգիա ամբիոնի դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրատ - Ռեգիոնալ ֆիզիկական աշխարհագրություն, Հայկական լեռնաշխարհի ֆիզիկական աշխարհագրություն, Ջրաբանություն:
Մագիստրատուրա - Գեոէկոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 ՀՀ հողային ռեսուրսների
էկոլոգիական արդի վիճակը, դրանց կառավարման խնդիրները գլոբալ
կլիմայափոխության և անապատացման պայմաններում:

Վերապատրաստումներ -ՏՏ ոլորտի վերապատրաստում

Հրապարակումներ
1. Կրոյան Ս.Զ Արարատյան դաշտի աղուտ հողերի ծագումնաբանական առանձնահատկությունները և բարելավման որոշ հարցեր: Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2012թ. Դեկտեմբերի 14, III Պրակ: Երևան, 2014 էջ 192-197:
2. Կրոյան Ս.Զ., Մարկոսյան Ա.Օ // ՀՀ սևահողերի և շագանակագույն հողերի հումուսի վիճակը Գիտատեխնիկական առաջընթացը գյուղատնտեսական արտադրությունում / Միջազգային գիտատեխնիկական գիտաժողովի նյութեր, 2014, 2, 124-128.
3. Կրոյան Ս. Զ // Արարատյան գոգավորության շականակագույն հողերի դեգրադացման պատճառները և դրանց բարելավման ուղիները / ԵՃՇՊՀ Տեղեկագիր, 2011, 2/2011 (2/20), 36-38.
4. Կրոյան Ս. Զ // ՀՀ լեռնաանտառային գոտու հողերի առանձնահատկությունները և բերրիության բարձրացման ուղիները / Հայաստանի շինարարների միության Տեղեկագիր գիտական աշխատությունների ժողովածու, 2012, 5-6, 50-53.
5. Կրոյան Ս.Զ.,Ղազարյան Հ.Ղ. // ՀՀ լեռնային կիսաանապատային գորշ հողերի ստրուկտուրային և ագրեգատային կազմի անթրոպոգեն փոփոխությունների վերլուծությունը / Ագրոգիտություն, 2014, 9-10, 504-507.

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն բառարանի օգնությամբ: