ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սամվել Զալիբեկի Կրոյան
15.02.2016

Գյուղ. տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

kroyansamvel14@aspu.am

Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1985-1988թթ Հողագիտության և ագրոքիմիայի գ/հ ինստիտուտի ասպիրանտ:
2014թ առ այսօր Հ. Պետրոսյանի անվ. Հողագիտության ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական Կենտրոնի դոկտորանտ:
1980-1984 Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին

Գիտական աստիճան -Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության /թեմա, մասնագիտական խորհուրդ/ -Աշոցք-Շիրակի սևահողերի գենետիկական և ագրոարտադրական առանձնահատկությունները և դրանց փոփոխությունը գյուղատնտեսական օգտագործման ընթացքում: Զ 01 01 Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն և ագրոքիմիա:

Աշխատանքային փորձ
2010թ առ այսօր ՀՊՄՀ Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ:
1998թ առ այսօր ՃՇՀԱՀ Ինժեներական գեոդեզիա ամբիոնի դոցենտ:
1999-2001թթ Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա: Ագրոէկոլոգիա ամբիոնի դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրատ – Հողերի աշխարհագրություն Գեոէկոլոգիա, , Հայկական լեռնաշխարհի ֆիզիկական աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա – Գեոէկոլոգիա, Լանդշաֆտային կադաստր:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 ՀՀ հողային ռեսուրսների
էկոլոգիական արդի վիճակը, դրանց կառավարման խնդիրները գլոբալ
կլիմայափոխության և անապատացման պայմաններում:

Վերապատրաստումներ -ՏՏ ոլորտի վերապատրաստում

Հրապարակումներ (2011-2019 թթ.).

1. Կրոյան Ս.Զ Արարատյան դաշտի աղուտ հողերի ծագումնաբանական առանձնահատկությունները և բարելավման որոշ հարցեր: Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2012թ. Դեկտեմբերի 14, III Պրակ: Երևան, 2014 էջ 192-197:
2. Կրոյան Ս.Զ., Մարկոսյան Ա.Օ // ՀՀ սևահողերի և շագանակագույն հողերի հումուսի վիճակը Գիտատեխնիկական առաջընթացը գյուղատնտեսական արտադրությունում / Միջազգային գիտատեխնիկական գիտաժողովի նյութեր, 2014, 2, 124-128.
3. Կրոյան Ս. Զ // Արարատյան գոգավորության շականակագույն հողերի դեգրադացման պատճառները և դրանց բարելավման ուղիները / ԵՃՇՊՀ Տեղեկագիր, 2011, 2/2011 (2/20), 36-38.
4. Կրոյան Ս. Զ // ՀՀ լեռնաանտառային գոտու հողերի առանձնահատկությունները և բերրիության բարձրացման ուղիները / Հայաստանի շինարարների միության Տեղեկագիր գիտական աշխատությունների ժողովածու, 2012, 5-6, 50-53.
5. Կրոյան Ս.Զ.,Ղազարյան Հ.Ղ. // ՀՀ լեռնային կիսաանապատային գորշ հողերի ստրուկտուրային և ագրեգատային կազմի անթրոպոգեն փոփոխությունների վերլուծությունը / Ագրոգիտություն, 2014, 9-10, 504-507.
6. . Կրոյան Ս.Զ, Առաքելյան Ս.Ն. ՀՀ մարգագետնատափաստանային հողերի առանձնահատկությունները և դրանց բարելավման ու պահպանման խնդիրները: Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Տեղեկագիր 2 (46), Երևան, 2015: Էջ 110-115:
7. Аракелян С.Н.,Kроян С.З. О почвенном картографированнии с использованием аэро- и космических снимков. Научные труды национального университета архитектуры и строительства Армении. Том II (57), Ереван, 2015. С. 67-70.
8. Կրոյան Ս.Զ. Մարգագետնասևահողային հողերի գենետիկաարտադրական առանձնահատկությունները և բերրիության բարձրացման ուղիները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100 ամյակին 2015 մարտի 24-25: Երևան, 2015: Էջ 47-54:
9. Ղազարյան Հ.Ղ., Կրոյան Ս.Զ., Պետրոսյան Գ.Գ. ՀՀլեռնամարգագետնային հողերի գենետիկաարտադրական առանձնահատկությունները, բերրիության բարձրացման և պահպանման խնդիրները: Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր 11-12(687-688) 2015, Երևան, 2016: Էջ 440-444:
10. H.Gh. Ghazaryan, S.Z. Kroyan Changes of morphological properties of mountainous ordinary carbonate black soils (chernozems) of the republic of armenia in terms of climate warming. Soilckiense and agrochemistry N 2, 2016. Аlmaty. 2016. P. 5-9.
11. H.Gh. Ghazaryan, S.Z. Kroyan, Genetic and agroindustrial features of meadow brown irrigated soils of Republic of Armenia in terms of climate change and desertification. Annals of Agrarian Science 14. (2016). P.326-330.
12. H.Gh. Ghazaryan, S.Z. Kroyan, N.M. Manukyan, M. Yu. Kalashian. Current state of humus in irrigated meadow-brown soils in the Republic of Armenia. Annals of Agrarian Science 14. (2016). P. 307-310.
13. S.Z. Kroyan. Changes of structural and aggregate composition of the mountain brown forest soils in the Republic of Armenia. Annals of Agrarian Science Volume 15, Issue 2, June 2017. P.209–212.
14. S.Z. Kroyan, H.Gh. Ghazaryan, Soil classification of the Republic of Armenia and nomenclature according to international standards. Soilckiense and agrochemistry, № 2 (июнь) 2017. Аlmaty. 2017. P.5-9.
15. H.Gh. Ghazaryan, S.Z. Kroyan Irrigated medow-browm soils in the Republic of Armenia. Saarbrucken. 2017. P. 1-56.
16. H.Gh. Ghazaryan, S.Z. Kroyan, Ghazaryan D.H. Natural agricultural zoning and agro-production grouping of soils of Ararat soil district of republic of Armenia in WRB system. Soilckiense and agrochemistry N 3, 2017. Аlmaty. 2017. P. 19-30.
17. Samvel Kroyan, Hunan Ghazaryan Mountainous Forest Brown Soils Humus of Republic of Armenia. American Journal of Agriculture and Forestry
Volume 6, Issue 1, January 2018, Pages: 1-7.
18. Kроян С.З. Генетические особенности черноземов Ашоцк-Ширакского плато. Lambert Academic Publishing. 2018. Р. 1-141.
19. Ղազարյան Հ.Ղ., Կրոյան Ս.Զ. ՀՀ բնահողային գոտիների փոփոխությունները անապատացման պայմաններում եվ հողատիպերը ըստ WRB չափանիշների: Աշխարհագրության և Երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները
Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100 -ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր Երևան, սեպտեմբերի 27-29, 2018թ.
20. Ghazaryan H.Gh., S.Z. Kroyan, Tovmasyan S.V., Margaryan R-V.H. The issue of usage and preservation of soils which will be covered by water due to the construction of Kaps reservoir of the Rebublic of Armenia. Annals of Agrarian Science. Volume 16, 2018. Р. 362-365.

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն բառարանի օգնությամբ: