ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իննա Ռոբերտի Սարգսյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

sargsyaninna04@aspu.am

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Ռուսաց լեզվի ամբիոն

Կրթություն
1990 –1993 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1979-1984 թթ. – Երևանի պետական համալսարան, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2014 թ. – Պրոֆեսորի գիտական կոչում
2012 թ. – Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում, մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/ մասնագիտությամբ
Լեզվական նյութի համեմատական-տիպաբանական վերլուծության
վրա հիմնված ռուսաց լեզվի մասնագիտորեն կողմնորոշված ուսուցման տեսական հիմունքները (բանասիրական ֆակուլտետներում)
ԺԳ. 00. 02 – Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու) մասնագիտությամբ
020 մասնագիտական խորհուրդ
2000 թ. – Դոցենտի գիտական կոչում
1993 թ. – Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի մանկավարժական ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտում, մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ

2018թ-ից մինչ օրս՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր 
2015-2018 թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ
2014 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր
2000 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ:
1989 թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:
1984-1989 թթ. Երևանի Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի լեզուների ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավր՝ Ռուսաց և հայոց լեզուների համեմատական տիպաբանություն,
• Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
• Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
• Գենդերային լեզվաբանություն. Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն -հատուկ կուրս

Մագիստրատուրա՝ Բազմամշակութային ուսուցում և դաստիարակություն
• Թարգմանության լեզվաբանական տեսություն
• Ժամանակակից ռուսաց լեզվի խոսակցական ոճ – հատուկ կուրս

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
• ռուսաց, հայոց, անգլերեն և բուլղարերեն լեզուների համեմատական տիպաբանություն
• թարգմանության տեսություն
• միջմշակութային հաղորդակցություն
• գենդերային լեզվաբանություն
• անտրոպոլոգիական լեզվաբանություն
• մուլտիլեզվաբանություն
• բառագիտություն և դարձվածքաբանություն
• օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա
• ռուցաց լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստման նոր ծրագրեր:

Վերապատրաստումներ
1. Ռուսաստանի Ազգերի Բարեկամության Համալսարան (РУДН): ՌՕԼ–ի (РКИ) դասախոսների որակի բարձացման ֆակուլտետ: <<Ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման արդի տեսանկյունները>> /36 ժամ/: 2015 թ.
2. Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն Երևանում: Ռուսաստանի Նոր Համալսարան (РосНОУ). Որակավորում <<Ռուսաց լեզվի դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա>> /72 ժամ/. 2015 թ.
3. ՌՖ-ի գիտության և կրթության նախարարություն. Ուսուցում <<Լեզվաբանական և բանասիրական գիտելիքներ ֆայնդրայզինգի միջազգային տարածքում /60 ժամ/. 2013 թ.
4. Ռուս-Հայկական /Սլավոնական/ համալսարան: Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ: Ռուս բանահյուսության ինստիտուտ: Դասընթացներ <<Ռուս բառարանագիտություն և խոսքի մշակույթ>> /36 ժամ/:
<< Լեզվամշակութաբանություն: Բուհական տեսանկյուն>> /36 ժամ/: 2013 թ.
5. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ազգային ինստիտուտ: Մեթոդական սեմինար <<Ռուսաց լեզվի դասավանդման արդիական հիմնախնդիրները երկլեզվական միջավայրում>> /32 ժամ/: 2012 թ.
6. Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդողների որակի բարձացման կուրսեր <<Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները>> /32 ժամ/: 2012 թ.
7. Ռուս-Հայկական /Սլավոնական/ համալսարան: Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ: Ռուս բանահյուսության ինստիտուտ: Դասընթացներ << Ժամանակակից ռուսաց լեզվի արդի հիմնախնդիրները>> / 32 ժամ/,<<Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները>> /32 ժամ/: 2010 թ.

Անդամակցություն
• ՀՊՄՀ-ի օտար լեզուների ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
• ՀՊՄՀ-ի “Գիտական տեղեկագիր” հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• “Հատուկ կրթության հիմնախնդիրների” գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• “Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ” հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի ուսումնա-մեթոդական խորհրդի անդամ
• ԵՊԼՀ-ի 059 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ.
• ՄԱՊՐՅԱԼ-ի անդամ

Հրապարակումներ
Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանում և արտասահմանում մասնակցել եմ շուրջ 30 միջազգային գիտաժողովների և սեմինարների։
Հեղինակ եմ ավելի քան 160 հրատարակությունների, այդ թվում՝
2 մենագրություն
Քերականական կարգերի տիպաբանություն (2012 г.)
Ռուսաց լեզվի մասնագիտորեն կողմնորոշված ուսուցման տեսական հիմունքները (բանասիրական ֆակուլտետներում) (2013 г.),
150-ից ավելի հոդվածներ
20 ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ
4 բառարան
Ուսումնական հեղինակային ծրագրեր` /ըստ դասավանդվող արարկաների/
Ռուսաց լեզվի ինքնուսույց

Պարգևներ
2012 թ. - “Վալերի Բրյուսովի” մեդալ

Լեզուններ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, բուլղարերեն