ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լևոն Կարոյի Սարգսյան
02.05.2022

Հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ,

sargsyanlevon23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ

Կրթություն
2011-2013 թթ. Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ, ԵՊՀ
2008-2010 թթ. Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիալական հոգեբանության մագիստրատուրա, ԵՊՀ
2002-2006 թթ. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, Մանկավարժության և հոգեբանության բակալավր, ԵՊՀ՝Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական աստճան
2015թ. հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,Թեմա՝ «Ինքնավերաբերմունքի դերը դատապարտյալների հարմարման գործընթացում» ԺԹ.00.03 Սոցիալական հոգեբանություն մասնագիտությամբ

Գիտական կոչում
2017թ. դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձ
2021թ-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ
2021թ. հոգեբանական վերականգնման ծրագրի հոգեբան, Արցախ
2021-2022թթ Արցախյան պատերազմում տուժածների հետ հոգեբանական աջակցություն ծրագրի հոգեբան, «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամ
2012-2021 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ
2020թ-ից Արբիտրների բարձրագույն դպրոց, դասախոս
2018-2020 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ
2012-2018 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2017-2020 թթ. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
2014-2015թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2011-2013թթ. Երևանի Ա. Նավասարդյանի անվան համար 196 դպրոցի հոգեբան
2011-2012թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2011-2012թթ. Մ. Մաշտոցի անվան համալսարան, դասախոս
2009-2011թթ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Անձի հոգեբանություն
Հոգեբանական խորհրդատվության տեսություն և պրակտիկա
Ընտանիքի ախտորոշում և փորձաքննություն
Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի հոգեբանություն և խորհրդատվություն, Սոցիալական հոգեբանություն, դատահոգեբանական փորձաքննություն

Վերապատրաստումներ
2022 Չիկագոյի մասնագիտական հոգեբանական դպրոց: Հոգեկան առողջություն և բարեկեցություն հետպատերազմյան հայ վետերանների և նրանց ընտանիքների համար.
2021 Տրանսպերսոնալ հոգեբանության և հիպնոթերապիայի դպրոց: 52 ակադեմիական ժամ
2021 Հուզական ինտելեկտ, սերունդների բուժում, ինքնասպանությունների կանխարգելում, հետպատերազմյան վերականգնում: 4 ակադեմիական ժամ
2021 Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները 36 ժամ: Միջազգային վերապատրաստման դասընթաց: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ:
2015 թ. - ԱՌՆ կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլանում
2010 թ. - Կոգնիտիվ – վարքաբանական հոգեթերապիա II
2010 թ. - Մանկական հոգեթերապիա.
2009 թ. - Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա.
2009 թ. - Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ.
2009 թ. - Կոգնիտիվ – վարքաբանական հոգեթերապիա I

Պարգևներ
2022թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 100-ամյակի հուշամեդալ
2019թ. ՊԱՏՎՈԳԻՐ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Մանկավարժության ֆակուլտետի հիմնադրման 50-ամյակի առթիվ.

Անդամակցություն
2023թ. Ուբերլանդիայի Դաշնային համալսարանի Ուսուցում և մանկավարժական հոգեբանություն հանդեսի գիտական կոմիտեի անդամ E-ISSN: 2526-7647
2022թ. Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ: http://www.mapn.su/
2022թ. Հոգեբանական հիմնախնդիրներ: Գիտական պարբերականի գլխավոր խմբագիր: ՀՊՄՀ: ISSN 2953-7924

Հրապարակումներ
50-ից ավելի հոդվածներ, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներ, մենագրություն
Ընտրովի աշխատություններ
1. Study of adaptation of displaced people to the new conditions of life activity. Sargsyan L.K. p. 28-34: Main issues of pedagogy and psychology. Scientific Periodical, ASPU, vol. 22 No. 2 (2022) 146 p.. ISSN 1829-1295 (print), ISSN 2953-7878 (online)
2. Պետրոսյան Ռ.Հ., Սարգսյան Լ.Կ., Նավասարդյան Ս.Ռ. Դատահոգեբանական փորձաքննություն: Կոլեկտիվ մենագրություն: ՀՊՄՀ: - Եր.: 2022. – 108 էջ:
3. Դատահոգեբանական փորձաքննություն, տեսություն և պրակտիկա: Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ: / Սարգսյան Լ.Կ., Պետրոսյան Ռ.Հ., Կ.Ե. Վարդանյան, /ՀՊՄՀ. – Եր.: 2022. – 114 էջ:
4. Problems in psycological expert examination of civil cases Arakelyan A.D., Sargsyan L.K. էջ 11-19: Արդի հոգեբանություն, Գիտական հանդես: <<Անտարես>> հրատ., Եր.: 2022, № 1 (10), - 156 էջ: ISSN 2579-2504.
5. Проблема дитячих гендерних упереджень в післявоєній Арменії Саргсян Л.К., Лачинян Л.Л.. С. 69-72. Медицина і психологія в репродукції людини – мультидисциплінарний підхід: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20–21 жовтня 2022 р., м. Київ. Київ, 2022. 123 с. УДК 61:159.9 ББК 5+88
6. Դատապարտյալների հոգեբանական խնդիրների դասակարգումը Սարգսյան Լ.Կ. էջ 403-410: Հոգեբանական հիմնախնդիրներ. բնութագրերը, դասակարգման և ախտորոշման սկզբունքները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր. – Եր.: «Լիմուշ» հրատ., 2019. – 476 էջ: ISBN 978-9939-64-323-6
7. Проблемы судебно-психологической экспертизы и перспективы развития в Армении. Саргсян Л.К.. С. 363-368. Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Изд.: Российско-Армянский (Славянский) университет. Ереван. 2019. – 463 с. eLIBRARY ID: 39169469
8. Родительское отношение к уходу за детьми с особыми потребностями. Саргсян Л., Лачинян Л.. С. 228-235. «Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология», Международная науч.-практическая конф. (2018, Саранск) [Электронный ресурс]. Международная научнопрактическая конференция «Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология», 4 декабря 2018 г., г. Саранск (Россия): [материалы] / отв. ред. Д. В. Жуина; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2018. – 639 с. 1 электрон. опт. диск. ISBN 978-5-8156-0990-7
9. Влияние СМИ на детей дошкольного возраста. Лачинян Л.Л., Саргсян Л.К. с. 235-240 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ. Журнал для психологов. Главный редактор В.В. Козлов. Ярославль. – 2017. No2 (34). ISSN 1812-1985.
10. Групповая консультация в дошкольных учреждениях. Л.К. Саргсян, Л.Л. Лачинян. С. 650-653. Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно- практической конференции. РГУ им. А. Н. Косыгина, 16 июня 2017 г. / под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кащеева, И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. – 777 с.
11. Проблемы деятельности психолога в школе. Саргсян Л., Лачинян Л.. С. 279-284. «Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология», II Всероссийская с междунар. участием науч.-практическая конф. (2016; Саранск) [Электронный ресурс]. II Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология», 1 декабря 2016 г., г. Саранск (Россия): [материалы] / редкол.: Ю. В. Варданян (отв. ред.) [и др.] ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2017. – 482 с.
12. Դատապարտյալի հարմարման հոգեբանական վերլուծությունը ՔԿՀ-ում. Սարգսյան Լ., էջ 72-79: «Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր: Գլխ. խմբագիր՝ Ա. Հարությունյան: «Անտարես» հրատ.: 12/210: Երևան. 2016. – 110 էջ:
13. Սարգսյան Լ.Կ. Ինքնավերաբերմունքի հոգեբանություն /Լ.Կ. Սարգսյան; ՀՊՄՀ. – Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016. – 97 էջ:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2644-1432

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն