ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լևոն Կարոյի Սարգսյան
23.09.2021

Հոգ. գիտ. թեկ.,դոցենտ,Հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ

sargsyanlevon23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ/Հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ

Կրթություն
2011-2013 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
2008-2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության մագիստրատուրա
2002-2006 թթ. Երևանի պետական համալասարանի Իջևանի մասնաճյուղ, Մանկավարժյության և հոգեբանության բաժնի բակալավր

Գիտական աստճան
Գիտական աստիճան՝ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ  

2017 թվականից նույն ամբիոնի դոցենտ
2012 թվականից առ այսօր - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2012 թվականից առ այսօր - Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2014-2015թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2011-2013թթ. Երևանի Ա. Նավասարդյանի անվան համար 196 դպրոցի հոգեբան
2011-2012թթ. Երևանի պետական համալսարանի Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2011-2012թթ. Մ. Մաշտոցի անվան համալսարան, դասախոս
2009-2011թթ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավաբանական հոգեբանություն
Ստեղծագործական հոգեբանություն
Հոգեբանական խորհրդատվություն
Կառավարման հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Իրավաբանական, սոցիալական, քաղաքական հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
2009 թ. - Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա.
2009 թ. - Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ.
2009 թ. - Կորպորատիվ էթիկա
2009 թ. - Կոգնիտիվ – վարքաբանական հոգեթերապիա I
2010 թ. - Մանկական հոգեթերապիա.
2010 թ. - Կոգնիտիվ – վարքաբանական հոգեթերապիա II
2010 թ. - Մանկական հոգեթերապիա.
2015 թ. - ԱՌՆ կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլանում

Հրապարակումներ

16 հոդված
Ընտրովի աշխատություններ
1. Դատական իշխանություն: գիտամեթոդական ամսագիր: Գլխ. խմբագիր` Ա. Հարությունյան: «Անտարես» հրատ.: 5-6/191-192: Երևան. 2015. – 116 էջ: <<Հոգեբանական ներազդումը քննիչի աշխատանքում»: Լ. Սարգսյան: էջ 82-87:
2. ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները: միջբուհական հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: - Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն>, 2015. – 354 էջ: «Սեռի նախապատվության հոգեբանական խնդիրը Հայաստանում» Սարգսյան Լ., Լաչինյան Լ., էջ 277-282
3. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները: գիտաժողովի նյութեր. – Եր.: <Գրիգոր Տաթևացի» հրատ., 2014. – 270 էջ: «Հոգեբանի հիմնական խնդիրները դպրոցում» Սարգսյան Լ. էջ 179-183
4. Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ: ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014. - 492 էջ: «Կառավարչական որոշումների ընդունման մեթոդաբանական հիմքերը». Լաչինյան Լ., Սարգսյան Լ.: էջ 398-401:
5. Դատական իշխանություն. գիտամեթոդական ամսագիր: Գլխ. խմբագիր` Ա. Հարությունյան: «Անտարես» հրատ.: 12/173: Երևան. 2013. – 76 էջ: «Դատապարտյալների հարմարման առանձնահատկությունները քրեակատարողական հիմնարկում». Լ. Սարգսյան: էջ 58-63:
6. Ժողովածու: Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, Նոր ուսուցչի նոր դպրոցի համար, Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. տեսություն և պրակտիկա: Գիտաժողով 2012թ. դեկտեմբերի 14, 1-ին պրակ: - Եր: Մանկավարժ, 2013. – 492 էջ: «Ինքնավերաբերմունքի կառուցվածքի խնդիրը հոգեբանության մեջ». Լ. Սարգսյան: էջ 187-190:
7. ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ: Գլխ. խմբագիր` Միրզոյան Հ.Ղ., 139.4 ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. Պատ. խմբագիր` Հարությունյան Է.Ա. Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն. – 2013. 79 էջ: «Ինքնավերաբերմունքի ուսումնասիրությունը անձի ինքնագիտակցության մակարդակում» Լ. Սարգսյան: Էջ 54-61:
8. ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոնի 3-ամյակին նվիրված Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում: Համաժողովի նյութեր: ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն: Խմբ` Դ. Գևորգյան, Լ. Սարգսյան, Ֆ. Բազոյան - Եր.: Ասողիկ, 2012թ., 88 էջ: «Հոգեբանական ծառայությունը քրեակատարողական հիմնարկում» Սարգսյան Լ. էջ 39-42:
9. Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2/ԵՊՀ: Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ: Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն: Գլխ. խմբ.` Գ.Մ. Շահվերդյան. - Եր.: Լիմուշ, 2012. – 310 էջ: «Հասարակությունում նախկին դատապարտյալների վերաինտեգրման և հարմարման սոցիալ-հոգեբանական խնդիրները» Լ. Սարգսյան: էջ 204-212:
10. Հոգեբանության և իրավունքի խաչմերուկները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր /Խմբ.` Ա. Գաբուզյան, Թ. Սամուելյան, Ս. Գևորգյան. - Եր.: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, 2012. – 372 էջ: «Դատապարտյալների հոգեբանական առանձնահատկությունները» Լ. Սարգսյան: էջ 336-347:
11. Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները: միջազգային գիտաժողովի նյութեր. - Էդիտ Պրինտ հրատ., Եր.: 2011թ. - 442 էջ: «Պատժի ազդեցությունն ու հետևանքները նախկին դատապարտյալների վրա» Լ. Սարգսյան: էջ 383-386:
12. Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները: երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր / Խմբ.` Ս.Ս. Ամիրյան և ուրիշ. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010, 156 էջ: «Դատապարտյալների վերաինտեգրման և ադապտացման սոցիալ - հոգեբանական խնդիրները հասարակության մեջ» Սարգսյան Լ.: էջ 40-43:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն