ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մաքսիմ Տիգրանի Սարգսյան
22.02.2016

Տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, խորհրդատու

sargsyanmaksim09@aspu.am

Տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, խորհրդատու/Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն

1962-1966թթ.` Երևանի պետական համալսարանի քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասպիրանտ
1953-1958թթ.` ԵՊՀ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության դոկտոր, 08.001-քաղաքատնտեսություն «Անձնական պահանջմունքները սոցիալիստական վերարտադրության տեսության մեջ և պրակտիկայում», ՀՍՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտին կից մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

2014թ.-մինչ օրս ՀՊՄՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի պրոֆեսոր խորհրդական
2002թ.-2014թ.` ՀՊՄՀ Տնտեսագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
1975-2002թթ.` ՀՊՄՀ Տնտեսագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ և պրոֆեսոր
1972-1975թթ.` ՀԽՍՀ ԳԱ ինֆորմացիայի սեկտոր ավագ գիտաշխատող
1963-1972թթ.` ԵՊՀ Քաղաքատնտեսության ամբիոն, ավաg դասախոս, դոցենտի պաշտոնակատար

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ`Տնտեսագիտություն

Մագիստրատուրա` Կրթական համակարգի տնտեսագիտություն

Ասպիրանտուրա` Նախագծերի մշակում և կազմակերպում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Սեփականության, պահանջմունքների և կենսակերպի հիմնահարցերը

Վերապատրաստումներ
1988թ. Լենինգրադի պետական համալսարանին կից դասախոսների որակավորման բարձրացման ինստիտուտ
1983թ. Լենինգրադի պետական համալսարանին կից դասախոսների որակավորման բարձրացման ինստիտուտ
Անդամակցություն
Ազատամարտի վետերանների միության և նրա քաղաքական խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1. Աշխատաշուկայի և զբաղվածության կարգավորումը ՀՀ-ում, ՀՊՄՀ, Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, Մանկավարժ, 2010թ., էջ 368-371:
2. Հանրակրթական ավագ դպրոցում տնտեսագիտական դաստիարակության գործընթացի արդյունավետության մանկավարժական պայմանները (համահեղինակ), Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա 10(124), Երևան 2010թ. էջ106-109:
3. Աշխատանքի շահադրդման գործընթացի բնութագիրը (համահեղինակ), Կրթությունը և գիտությունը Արցախում (3-4), Երևան 2009թ., էջ169-172:
4. Գրախոսական Մարտին Բաղդասարյանի <<Ազատագրում>> գրքի ԼՐԱԲԵՐ հասարակական գիտությունների 1(637) <<Գիտություն>> հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 361-362:
5. Ուսուցման ակտիվ մեթոդներրի կիրառման հոգեբանական առանձնահատկությունները տնտեսագիտության բնագավառում, ՀՊՏՀ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, (համահեղինակությամբ), Եր.: Տնտեսագետ, 2011թ.-301-306էջ:
6. Բուհական ամբիոնի գործավարության մեթոդիկայի և արժեվորման հարցերի շուրջը (համահեղինակությամբ), Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան 2014թ.

Պարգևներ
ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր
ՀՀ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության պատվոգիր
Յոթ մեդալ (երեքը աշխատանքային և չորսը մարտական)

Լեզուներ`հայերեն` մայրենի, ռուսերեն` գերազանց, գերմաներեն` բավարար, ադրբեջաներեն՝ լավ