ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Վլադիմիրի Սավոյան
26.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

savoyangayane47@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Chair of Romano-Germanic Languages and their Teaching Methods

Կրթություն

2004-2006թթ.՝ հայցորդ ԵՊՀ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնում
1994-1999թթ.՝ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բաժինը
1983-1993թթ.՝ N2 միջնակարգ դպրոց, Բոգդանովկա, ՎՀ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2006 – Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն «Սեռը և փոխառությունների սեռային իմաստի ընկալումը գերմաներենում և ռուսերենում՝ ստուգաբանական լուսաբանմամբ» թեմայով, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվաբանության ինստիտուտի գիտական խորհուրդ, Ժ.02-03 «Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն»

Աշխատանքային փորձ

2004 – մինչ օրս ՀՊՄՀ օտար լեզուների ֆակուլտետի գերմաներենի դասախոս
2001-2004թթ.՝ Երևանի պետական ճարտարապետության և շինարարության համալսարանի գերմաներենի և անգլերենի դասախոս
1999-2001թթ.՝ «Ան.Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի գերմաներենի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Գերմաներենը որպես օտար լեզու, գերմաներենի տեսական քերականություն, գերմաներենի և հայերենի զուգադրական քերականություն, լեզվի պատմություն, տեսական և գործնական թարգմանություն, տեսական հնչյունաբանություն, գերմաներենի բառագիտություն, երկրագիտություն
Մագիստրատուրա՝ ՕԼ ակադեմիական նպատակներով, տեսական քերականության արդի հարցերը, գործաբանական լեզվաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերմանագիտություն, տեսական քերականություն, տիպաբանություն

Վերապատրաստումներ
Մասնակցություն Գյոթեի անվ. ինստիտուտի և DAAD-ի կողմից կազմակերպած բազմաթիվ սեմինարների ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Գերմանիայում:
2014 օգոստոս - Ավստրիայի մշակույթի և լեզվի դաշնային նախարարության կրթաթոշակ
2013 հոկտեմբեր- դեկտեմբեր Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության կրթաթոշակ՝ Գերմանիայում գիտահետազոտական աշխատանք անցկացնելու համար:
2010 հուլիս – Գյոթեի անվ. ինստիտուտի կրթաթոշակ՝ Մյունխենի Գյոթեի անվան ինստիտուտում

Հրապարակումներ
/12 հոդված, 1 բառարան, 1 մենագրություն/

2015 Միջազգային բառերի հարմարեցումը գերմաներենում և հայերենում՝ քերականական սեռի տեսանկյունից: Բանբեր Եր. Վ.Բրյուսովի անվ. պետ. լեզվահասարակ.համալսարանի, Երևան, 2015, էջ 326-335:
2014 Քերականական սեռի զարգացման միտումները գերմաներենում և ռուսերենում /ռուս.լեզվով/, ՀՊՄՀ-ի 54-րդ գիտաժ. նյութերի ժողովածու, Եր., «Մանկավարժ» հրատ., էջ 170-172:
2008 Методическая разработка урока по курсу “Язык прессы” (на материале нем.яз.) ՀՊՄՀ-ի գիտաժող. նյութերի ժողովածու: Երևան «Մանկավարժ» հրատ., Էջ 349 -351:
2007 Գերմաներենի ուսումնական բառարան ընթերցանության համար: (Շուրջ 8000 բառ և արտահայտություն): Երևան, Ան.Շիրակացի միջազգ.հարաբ. համալս. հրատ.:
2005 Род и восприятие родовых значений заимствованных слов в немецком и русском языках в этимологическом освещении, Ереван, Изд. Ереванск. универ. международ. отношений им. Ан.Щиракаци,. Монография.

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն