ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սերգեյ Վլադիմիրի Բարխուդարյան
09.02.2017

Իրավ.գիտ.թեկ., դոցենտ

Ի․գ․թ, դոցենտ/ հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն
1991-1998թթ․ Համամիութենական հեռակա իրավաբանական ինստիտուտ ք․ Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու ԺԲ. 00.04- ատենախոսության թեման «Մրցակցության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում», մասնագ․․խորհուրդ՝001

Աշխատանքային փորձ
1994-ից ՀՀ Փաստաբանների կոլեգիայի (այժմ՝ Փաստաբանական պալատ) կազմում փաստաբան
1992-1994 Երևանի ժող․տնտեսության ինստիտուտ, իրավախորհրդատու
1998-1991 Ծառայություն Հայաստանի ներքին գործերի մարմիններում
1987-1988 ՀՀ-ան Կենցաղ սպասարկման նախարարության՝ «Հայկենցաղնորոգշին տրեստ», իրավախորհրդատու

Դասախոսական աշխատանք
2011-ից Խ․Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հասարակագիտության ամբիոն
2010-2016 Հայ–ռուսական (սլավոնական) համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
2012-2013 Եվրոպական կրթական տարածաշրանային ակադեմիայի համեմատական իրավագիտության և դատավարության իրավունքի ամբիոն
2003-2009 Գավառի պետական համալսարանի իրավագիտության ամբիոն
2000-2003 Աբովյանի ճարտարագիտական քոլեջ, իրավագիտության առարկաների դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա՝ Իրավագիտակցություն և իրավական մշակույթ։
Դաստիարակությունը քրեա-կատարողական հիմնարկներում և հատուկ դպրոցներում։

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատավարական իրավունք։ Մարդու իրավունքների հիմունքներ

Վերապատրաստում
24.10.2022 -25.12.2022 Վկայական որակավորման բարձրացման ծրագրով «Արդարադատության նշանակության ժամանակակից մոտեցումները կազմակերպված Ռ․Դ-ան «Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային համալսարանի կողմից։

Հրապարակումներ
1.Դատաքննության ընդհանուր պայմանների հասկացությունը և նշանակությունը «Կանթեղ» գիտական հոդվածներ 1 (46) Երևան -2011
2. Քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքների ընդհանուր բնութագիրը եվ դասակարգումը: Գիտական հոդվածների ժողովածու–1(13), «Անանիա Շիրակացի համալս․ հրատ․ Երևան-2011
3. Մրցակցության սկզբունքի իրագործման հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում։ Մենագրություն «Անանիա Շիրակացի Համալս․ հրատ․ Երևան-2011
4.Քաղաքացիական իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ձևերը և եղանակները։ Դատական իշխանություն 7/168 «Անտարես հրատ․ Երևան-2013
5.Կտակը որպես ժառանգման հիմք Գիտական հոդվածների ժողովածու–1(21) «Անանիա Շիրակացի համալս․ հրատ ․Երևան-2014
6. Էֆտանազիայի հիմնախնդրի գնահատումը իրավական և այլ տեսանկյունից։ Բանբեր Եվրասիայի միջ․ համալսարան N 2, Երևան- 2016
7. Բարձրագույն կրթություն ստանալու սահմանադրական իրավունքը կրթության մատչելիության համատեքստում։ Պետություն և իրավունք N 2-3 (76-77) Հայաստանի Հանրապետության Իրավաբանների Միություն, Երեվան-2017
8. Արդարադատության մատչելիությունը որպես դատական պաշտպանության իրավունքի իրագործման երաշխիք ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում։ Գիրք VII. Երեվան, Եվրոպրինտ 2017
9.Կրթական հարաբերությունների բովանդակությունը եվ դրա առանձնահատկությունները; Գիտական տեղեկագիր(Հումանիտար գիտություններ) N 1-2 (34-35) Երեվան 2018
10. Մտավոր սեփականության իրավական կարգավորման և պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները։ Պատմություն և հասարակագիտություն (գիտական հոդվածների ժողովածու)։ Տարեգիրք 4, Երևան- 2018:
11. Պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու ինստիտուտի օրենսդրական ու կազմակերպական հիմքերը և դրանց բարեփոխման հիմնահարցերը։ Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում․Գիրք XII. Երևան, Լիմուշ- 2022:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9766-4553

Լեզուներ՝ ռուսերեն գերազանց, գերմաներեն բավարար