ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սերգեյ Վլադիմիրի Բարխուդարյան
09.02.2017

Իրավ.գիտ.թեկ., դոցենտ

sergeybarkhudaryan19@aspu.am

ի․գ․թ, դոցենտ/ հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն
1991-1998թթ․ Համամիութենական հեռակա իրավաբանական ինստիտուտ ք․ Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու ԺԲ. 00.04- ատենախոսության թեման «Մրցակցության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում», մասնագ․․խորհուրդ՝001

Աշխատանքային փորձ
1994-ից ՀՀ Փաստաբանների կոլեգիայի (այժմ՝ Փաստաբանական պալատ) կազմում փաստաբան
1992-1994 Երևանի ժող․տնտեսության ինստիտուտ, իրավախորհրդատու
1998-1991 Ծառայություն Հայաստանի ներքին գործերի մարմիններում
1987-1988 ՀՀ-ան Կենցաղ սպասարկման նախարարության՝ «Հայկենցաղնորոգշին տրեստ», իրավախորհրդատու

Դասախոսական աշխատանք
2011-ից Խ․Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հասարակագիտության ամբիոն
2010-2016 Հայ–ռուսական (սլավոնական) համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
2012-2013 Եվրոպական կրթական տարածաշրանային ակադեմիայի համեմատական իրավագիտության և դատավարության իրավունքի ամբիոն
2003-2009 Գավառի պետական համալսարանի իրավագիտության ամբիոն
2000-2003 Աբովյանի ճարտարագիտական քոլեջ, իրավագիտության առարկաների դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա՝ Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ
Մարդու իրավունքների եվրոպական ստանդարտները քրեական դատավարությունում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատավարական իրավունք։ Մարդու իրավունքների հիմունքներ

Վերապատրաստումներ
13.07.2005-05.08.2005
« Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության և ԵՊՀ-ի կազմակերպած դասընթացներին

Հրապարակումներ
1.Դատաքննության ընդհանուր պայմանների հասկացությունը և նշանակությունը «Կանթեղ» գիտական հոդվածներ 1 (46) Երևան -2011
2. Քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքների ընդհանուր բնութագիրը եվ դասակարգումը: Գիտական հոդվածների ժողովածու–1(13), «Անանիա Շիրակացի համալս․ հրատ․ Երևան-2011
3. Մրցակցության սկզբունքի իրագործման հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում։ Մենագրություն «Անանիա Շիրակացի Համալս․ հրատ․ Երևան-2011
4.Քաղաքացիական իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ձևերը և եղանակները։ Դատական իշխանություն 7/168 «Անտարես հրատ․ Երևան-2013
5.Կտակը որպես ժառանգման հիմք Գիտական հոդվածների ժողովածու–1(21) «Անանիա Շիրակացի համալս․ հրատ ․Երևան-2014
6. Էֆտանազիայի հիմնախնդրի գնահատումը իրավական և այլ տեսանկյունից։ Բանբեր Եվրասիայի միջ․ համալսարան N 2, Երևան- 2016
7. Բարձրագույն կրթություն ստանալու սահմանադրական իրավունքը կրթության մատչելիության համատեքստում։ Պետություն և իրավունք N 2-3 (76-77) Հայաստանի Հանրապետության Իրավաբանների Միություն, Երեվան-2017
8. Արդարադատության մատչելիությունը որպես դատական պաշտպանության իրավունքի իրագործման երաշխիք ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում։ Գիրք VII. Երեվան, Եվրոպրինտ 2017
9.Կրթական հարաբերությունների բովանդակությունը եվ դրա առանձնահատկությունները; Գիտական տեղեկագիր(Հումանիտար գիտություններ) N 1-2 (34-35) Երեվան 2018

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9766-4553

Լեզուներ՝ ռուսերեն գերազանց, գերմաներեն բավարար