ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սառա Հայրիկի Շմավոնյան
24.02.2016

Դասախոս

 

shmavonyansara37@aspu.am

Դասախոս/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Կրթություն
2002-2004թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի բաժնի մագիստրատուրա
1998-2002թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի բաժնի բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2009 թվականից առ այսօր - ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
2004-2009 թթ. - ՀՊՄՀ փիլիսոփայության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/Սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների մեթոդիկա և տեխնիկա,Ազգագրություն և էթնոսոցիոլոգիա,Հասարակական հաստատությունների սոցիոլոգիա,Ընտանիքի սոցիոլոգիա
Սոցիոլոգիայի դասավանդման մեթոդներ,Միջազգային հարաբերությունների սոցիոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Կոնֆլիկտների սոցիոլոգիա, ընտանիքի սոցիոլոգիա, կիրառական սոցիոլոգիա

Վերապատրաստումներ
Թրաֆիքինգի կանխարգելման ուղիները
Որակական հետազոտությունների կիրառական առանձնահատկությունները: 3.Աղքատության կրճատման ռազմավարական ուղիները
Էթնիկական կոնֆլիկտների հաղթահարման ուղիները

Հրապարակումներ
1. Սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունները հայ հասարակությունում, Միացյալ ազգերի կազմակերպության կողմից սահմանված ՙՀաշմանդամների միջազգային օրվա՚ 20 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՊՄՀ, 2013 էջ 87-95
2. Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառները և կանխարգելման ուղիները երիտասարդ ընտանիքում, Օրենք և իրականություն միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, N5, Երևան 2012,էջ 34-35/ համահեղինակ՝Յու.Ա. Գասպարյան
3. Ժառանգականությունը և անձի հակահասարակական վարքը, Կանթեղ, 2011, էջ 196-171
4. Միջանձնային կոնֆլիկտների բնույթը և առաջացման հիմնական գործոնները երիտասարդ ուսանողների մոտ անցումային շրջանում, Կանթեղ, 2009 էջ 235-241
5. Միջին դասի ձևավորման խնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2008, Պրակ 1,էջ 288-290

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-3764-522X 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն