ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիմա Ծերունի Դայան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

dayansima14@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1982-1986թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական ինստիտուտի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը,
1986-89թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրան / առկա ուսուցմամբ/:

Գիտական աստիճան
2013թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու ատենախոսության թեման.«Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման առանձնահատկությունները Արևմտյան Հայաստանի դպրոցներում XIX դ. 2-րդ կեսին» ԺԳ.00.02. «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» /աշխարհագրություն/ մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2016թ.-ից մինչ օրս՝ Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ,
2000-2016թթ. Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության ամբիոնում՝որպես դասախոս,ասիստենտ,
1999թ. Ֆիզիկական,տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության ամբիոններում՝ որպես դասախոս,
1990թ. Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես դասախոս,
1989.-1990թթ. ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես դասախոս, զուգահեռ՝ լաբորանտական աշխատանք,
1986թ. Երևանի թիվ 127 միջնակարգ դպրոցում` որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի,
1981-1982թթ. Երևանի թիվ 106 միջնակարգ դպրոցում` որպես ավագ ջոկատավար:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատում
- Հասարակական արտադրության հիմունքներ
- Աշխարհագրական մոնիթորինգ
- Կրթական հայրենագիտություն և տուրիզմ
-Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն
- Աշխարհագրական մտքի պատմություն

Մագիստրատուրա
-Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն
• Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
● Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման առանձնահատկությունները 19-րդ դարի 2-րդ կեսի արևմտահայ դպրոցներում:
● Բնօգտագործում և բնապահպանություն:
• Աշխարհագրական մոնիթորինգ (մշտադիտարկում):
• Կրթական հայրենագիտություն և տուրիզմ:
• Աշխարհագրական մտքի պատմություն:
• Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն:

Վերապատրաստումներ
2006թ. Երևանի պետական Համալսարանում՝ «Դասախոսների որակավորման բարձրացման» դասընթաց,
2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում «Ներառական կրթության մասին» դասընթաց,
2016թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում «Ինտերակտիվ հմտություններ» և <<Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» դասընթացներ:

Հրապարակումներ
1.Գետիկ գետի փոքր ջրաէլեկտրակայանների էկոլոգիական գնահատումը և գետավազանի բնապահպանական խնդիրները (արդիական նշանակությունը). Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ,Բնական գիտություններ № (30 ), Երևան., 2017
2. Значение краеведческих знаний в процессе подготовки учителей географии педагогических вузах.. Границы возможного в рекламном и PR-креативе: Сборник научных трудов / Под общ. ред. Е.В. Симоновой – Орел: Орел ГУЭТ, 2017, стр.46-49
3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Ландшафтные измерения устоиойчибого разжития. МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРАДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,Посвещается 70-летию со дня рождения профессора Николая Левсновичо Беручашвили 4-6 октября, 2017,Тбилиси, Грузия
4 . Աշխարհագրության ուսուցման դրվածքը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին Արևմտյան Հայաստանում. Գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր ԹԱԴևՈՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ծննդյան 100 ամյակին նվիրված . Հանրապետական գիտաժողով Միջազգային մասնակցությամբ. , Երևանի Պետական Համալսարան.
Հայաստանի Հանրապետության և Մերձավոր Արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները 28-29 սեպտեմբեր, 2017թ.
5. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЕ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНОВ
Материалы XIII Международной ландшафтной конференции Воронеж, 14–17 мая, 2018 года ,Том 2 , ВОРОНЕЖ ИСТОКИ , 2018, стр.387-388
6. Աշխարհագրական միջավայրի էկոլոգիական մոնիթորինգի իրականացման միջոցները և եղանակները . Methods and Ways of Realization of Ecological Monitoring of the Geographical Environment Երևանի Պետական Համալսարան Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Միջազգային գիտաժողով International Conference Contemporary Problems of Geography and Geology(Dedicated to the 100th Anniversary of the Yerevan State University), September 27-29, 2018, Yerevan ,State University , Faculty of Geography and Geology ,2018, Yerevan, Armenia, 17-21 page
7. «Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն» դասընթացի ժամանակակից մարտահրավերները: Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր Գևորգ Կարապետյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55 ամյակին նվիրված Հանրապետական գիտաժողով ,ԵՐևԱՆ, 2019,էջ 133- 141
8. ՀՊՄՀ թանգարանի ձևավորումն ու զարգացումը հայրենագիտության համատեքստում:
Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր Գևորգ Կարապետյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55 ամյակին նվիրված Հանրապետական գիտաժողով,ԵՐևԱՆ, 2019, էջ 252-258
9. Աղբահանության հիմնախնդիրները Երևան քաղաքում: Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գևորգ Կարապետյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55 ամյակին նվիրված Հանրապետական գիտաժողով, ԵՐևԱՆ, 2019, էջ 142- 164
10. «Սևան»ազգային պարկի էկոզբոսաշրջային ներուժը և էկոերթուղիների մշակման ու կազմակերպման հիմնահարցերը: Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն, Միջազգային գիտաժողով, 15-18 հոկտեմբեր 2019, Երևան, Հայաստան
Նվիրված Հովհաննես Տիգրանի Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարանի 80-ամյակին,1939-2019, ԵՐևԱՆ, 2019
11. Թրաֆիկինգի սոցիալ-աշխարհագրական ասպեկտները Հայաստանի Հանրապետությունում : Հանրապետական գիտաժողով նվիրված Շիրակի Պետական համալսարանի հիմնադրման 85 ամյակին,նոյեմբերի 7-9. ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ : Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական պետական համալսարան: Պրակ Ա, №2,Գյումրի, 2019, էջ 247-255
12. ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СЕВАН» , ЖУРНАЛИСТИКА и ГЕОГРАФИЯ , ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ИМЕНИ В.М. ПЕСКОВА РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ., Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием , Том II, Воронеж, 2020 стр. 71- 74
13. SOCIAL-GEOGRAPHICAL ASPECTS OF TRAFFICKING IN THE REPUBLIC OF ARMENIA: LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany,2020 51page
14. The geopolotikal significance of the Nev Silk Road for Armenia, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2021, 45 page
15. Сима Даян,Тамара Хачатрян , ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КУРСА «ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ АРМЕНИИ И СОСЕДНИХ СТРАН» II МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, г.Москва,2021

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8113-083X

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն: