ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիմա Ծերունի Դայան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

dayansima14@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1982-1986թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական ինստիտուտի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը,
1986-89թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրան / առկա ուսուցմամբ/ :

Գիտական աստիճան

2013թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու ատենախոսության թեման.«Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման առանձնահատկությունները Արևմտյան Հայաստանի դպրոցներում XIX դ. 2-րդ կեսին» ԺԳ.00.02. «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» /աշխարհագրություն/ մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ

2016թ-ից մինչ օրս՝ Աշխարհագրության և նրա դասավանդմա մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ,

2000-2016թթ. Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության ամբիոնում՝որպես դասախոս,ասիստենտ,

1999թ. Ֆիզիկական,տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության ամբիոններում՝ որպես դասախոս,

1990թ. Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես դասախոս,

1989.-1990թթ. ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես դասախոս, զուգահեռ՝ լաբորանտական աշխատանք,

1986թ. Երևանի թիվ 127 միջնակարգ դպրոցում` որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի,

1981-1982թթ. Երևանի թիվ 106 միջնակարգ դպրոցում` որպես ավագ ջոկատավար:

Կարդացվող դասընթացներ 
Բակալավրիատ՝ Աշխարհագրության հայտնագործության պատմություն, Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, Աշխարհագրական մոնիթորինգ,  Երեխաների էկոլոգիական դաստիարակություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
● Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման առանձնահատկությունները 19-րդ դարի 2-րդ կեսի արևմտահայ դպրոցներում:
● Բնօգտագործում և բնապահպանություն, աշխարհագրական մոնիթորինգ (մշտադիտարկում):

Վերապատրաստումներ
2006թ. Երևանի պետական Համալսարանում՝ «Դասախոսների որակավորման բարձրացման» դասընթաց,
2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում «Ներառական կրթության մասին» դասընթաց,
2016թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում «Ինտերակտիվ հմտություններ» և <<Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» դասընթացներ :

Անդամակցություն
1. «Ակտիվ ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառումը աշխարհագրության դասին»
Գիտաժողով՝ նվիրված Խաչատուր Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին, Ժողովածու: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմերի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54 -րդ գիտաժողովի նյութերի (2009թ, նոյեմբերի 19-21) III պրակ, ՀՊՄՀ, Երևան 2010 թ. էջ 109-111
2. «Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման մեթոդական համակարգը Արևմտյան Հայաստանում 19- րդ դարի երկրորդ կեսին» , Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր. նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության Անկախության հռչակագրի ընդունման 20 ամյակին . ԳՊՄԻ, Երևան -2011թ., էջ 533-535, 
3. «Աշխարհագրության ուսուցման դաստիարակչական նշանակության արդի խնդիրները» - Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում և դրանց զարգացման հիմնական միջոցառումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր, 31.03,2014թ., 3-րդ ժողովածու, էջ 265-287,
4. «Բնագիտական հավաքածուների օգտագործումն աշխարհագրության դասերին 19-րդ դարի 2-րդ կեսի արևմտահայ դպրոցում» (արդիական նշանակությունը),Ժողովածու, Խ.Աբովյանի անվան հայկական Պետական մանկավարժական Համալսարանի 90 ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի.Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար. Մանկավարժական կրթական բարեփոխման հեռանկարներ.տեսություն և պրակտիկա, 3-րդ պրակ,Երևան, 2014թ.,էջ 146-148,
5. «Կրթական համակարգի առանձնահատկությունները Արևմտյան Հայաստանում 19-րդ դասի 2-րդ կեսին» - Հայկական լեռնաշխարհ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100 ամյակին, Երևան, 2015թ., էջ 406-416  

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն