ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիմա Ծերունի Դայան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

dayansima14@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1982-1986թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական ինստիտուտի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը,
1986-89թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրան / առկա ուսուցմամբ/ :

Գիտական աստիճան

2013թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու ատենախոսության թեման.«Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման առանձնահատկությունները Արևմտյան Հայաստանի դպրոցներում XIX դ. 2-րդ կեսին» ԺԳ.00.02. «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» /աշխարհագրություն/ մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ

2016թ-ից մինչ օրս՝ Աշխարհագրության և նրա դասավանդմա մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ,

2000-2016թթ. Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության ամբիոնում՝որպես դասախոս,ասիստենտ,

1999թ. Ֆիզիկական,տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության ամբիոններում՝ որպես դասախոս,

1990թ. Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես դասախոս,

1989.-1990թթ. ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես դասախոս, զուգահեռ՝ լաբորանտական աշխատանք,

1986թ. Երևանի թիվ 127 միջնակարգ դպրոցում` որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի,

1981-1982թթ. Երևանի թիվ 106 միջնակարգ դպրոցում` որպես ավագ ջոկատավար:

Կարդացվող դասընթացներ 
Բակալավրիատ՝

- Հասարակական արտադրության հիմունքներ
- Աշխարհագրական մոնիթորինգ
- Հայրենագիտություն և տուրիզմ
- Բնօգտագործման և բնապահպանության աշխարհագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
● Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման առանձնահատկությունները 19-րդ դարի 2-րդ կեսի արևմտահայ դպրոցներում:
● Բնօգտագործում և բնապահպանություն, աշխարհագրական մոնիթորինգ (մշտադիտարկում):

Վերապատրաստումներ
2006թ. Երևանի պետական Համալսարանում՝ «Դասախոսների որակավորման բարձրացման» դասընթաց,
2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում «Ներառական կրթության մասին» դասընթաց,
2016թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում «Ինտերակտիվ հմտություններ» և <<Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» դասընթացներ :

Հրապարակումներ
1. «Ակտիվ ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառումը աշխարհագրության դասին»
Գիտաժողով՝ նվիրված Խաչատուր Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին, Ժողովածու: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմերի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54 -րդ գիտաժողովի նյութերի (2009թ, նոյեմբերի 19-21) III պրակ, ՀՊՄՀ, Երևան 2010 թ. էջ 109-111
2. «Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման մեթոդական համակարգը Արևմտյան Հայաստանում 19- րդ դարի երկրորդ կեսին» , Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր. նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության Անկախության հռչակագրի ընդունման 20 ամյակին . ԳՊՄԻ, Երևան -2011թ., էջ 533-535,
3. «Աշխարհագրության ուսուցման դաստիարակչական նշանակության արդի խնդիրները» - Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում և դրանց զարգացման հիմնական միջոցառումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր, 31.03,2014թ., 3-րդ ժողովածու, էջ 265-287,
4. «Բնագիտական հավաքածուների օգտագործումն աշխարհագրության դասերին 19-րդ դարի 2-րդ կեսի արևմտահայ դպրոցում» (արդիական նշանակությունը),Ժողովածու, Խ.Աբովյանի անվան հայկական Պետական մանկավարժական Համալսարանի 90 ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի.Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար. Մանկավարժական կրթական բարեփոխման հեռանկարներ.տեսություն և պրակտիկա, 3-րդ պրակ,Երևան, 2014թ.,էջ 146-148,
5. «Կրթական համակարգի առանձնահատկությունները Արևմտյան Հայաստանում 19-րդ դասի 2-րդ կեսին» - Հայկական լեռնաշխարհ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100 ամյակին, Երևան, 2015թ., էջ 406-416
5.Աշխարհագրական մոնիթորինգ . Ուսումնական ձեռնարկ, «Մեկնարկ, Երևան, 2016, էջ176
6.Գետիկ գետի փոքր ջրաէլեկտրակայանների էկոլոգիական գնահատումը և գետավազանի բնապահպանական խնդիրները (արդիական նշանակությունը). Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ,Բնական գիտություններ № (30 ), 2017,Երևան. 2017
7. Значение краеведческих знаний в процессе подготовки учителей географии педагогических вузах.. Границы возможного в рекламном и PR-креативе: Сборник научных трудов / Под общ. ред. Е.В. Симоновой – Орел: Орел ГУЭТ, 2017, стр.46-49
8. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Ландшафтные измерения устоиойчибого разжития. МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРАДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,Посвещается 70-летию со дня рождения профессора Николая Левсновичо Беручашвили 4-6 октября,2017,Тбилиси,Грузия
9 . Աշխարհագրության ուսուցման դրվածքը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին Արևմտյան Հայաստանում. Գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր ԹԱԴևՈՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ծննդյան 100 ամյակին նվիրված . Հանրապետական գիտաժողով Միջազգային մասնակցությամբ. , Երևանի Պետական Համալսարան.
Հայաստանի Հանրապետության և Մերձավոր Արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները 28-29 սեպտեմբեր, 2017թ.
10. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЕ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНОВ
Материалы XIII Международной ландшафтной конференции Воронеж, 14–17 мая, 2018 года ,Том 2 , ВОРОНЕЖ ИСТОКИ ,2018, стр.387-388
11. Աշխարհագրական միջավայրի էկոլոգիական մոնիթորինգի իրականացման միջոցները և եղանակները . Methods and Ways of Realization of Ecological Monitoring of the Geographical Environment Երևանի Պետական Համալսարան Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Միջազգային գիտաժողով International Conference Contemporary Problems of Geography and Geology(Dedicated to the 100th Anniversary of the Yerevan State University)
September 27-29, 2018, Yerevan ,State University , Faculty of Geography and Geology Yerevan, Armenia, 17-21

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն