ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիրանուշ Արտաշի Գալստյան
17.02.2016

Դեկանի օգնական

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ /Դեկանի օգնական

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2015-2017 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, Մանկավարժություն և մեթոդիկա նախադպրոցական մասնագիտություն, մագիստրատուրա
2012-2015 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, Մանկավարժություն և մեթոդիկա նախադպրոցական մասնագիտություն, բակալավր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2017թ. մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ, դեկանի օգնական

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2016-2017թթ․<<Քայլ առ քայլ>> ծրագիր՝ 3 օր տևողությամբ
2015թ․ «Բանավեճի հիմունքներ»՝ 5 օր տևողությամբ
2014թ․ «Ինչպես գրել գիտական աշխատանքներ»՝ 5 օր տևողությամբ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
1. Երեխաների դաստիարակության արդի հիմնախնդիրները, «Մանկական գրական ստեղծագործությունները որպես ավագ նախադպրոցականի սեռային դաստիարակության միջոց», Երևան 2017։
2. Կրթության և դաստիարակության խնդիրները ժամանակակից դպրոցում, «Հանելուկների դերը երեխաների մաթեմատիկական հասկացությունների ձևավորման գործում», Ուսանողական գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ։ Երևան 2015։

ԼԵԶՈՒՆԵՐ
հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց)