ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիրարփի Ռուբիկի Խաչատրյան
15.02.2016

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

khachatryansirarpi42@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 2004-2009թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
• 1998-2003թթ. Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետի ուսանողուհի /գերազանցության դիպլոմ/

Գիտական ստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը՝ ԺԳ.00.02-հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, ատենախոսություն՝ §Ածականի բառաքերականական կարգերի ուսուցումը միջին դպրոցում¦ խորագրով թեկնածուական ատենախոսություն

Աշխատանքային փորձ
• 2016թ.- մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
• 2013-2014թթ. ԵՊԼՀ հայագիտության ամբիոնի դասախոս,
• 2006-2013թթ.- հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,

Դասավանդման փորձ
• Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
• Ժամանակակից հայոց լեզու
• Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
• Հայոց լեզու և գրականություն

Հետաքրքրությունների ոլորտ` Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, Ժամանակակից հայոց լեզու

Պարգևատրումներ
• Շնորհակալագիր՝ ՀՊՄՀ օտար լեզուների ֆակուլտետի կողմից
• Շնորհակալագիր՝ ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի կողմից
• Պատվոգիր՝ ՀՊՄՀ (ուսման գերազանց առաջադիմության և օրինակելի վարքի համար)

2005 – 2016 թթ. ընտրովի տպագրումներ
1. Ածականի ուսուցման առաջին դասը, Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ §Հայագիտական հանդես ¦, N 3(6), Երևան, 2007թ., էջ 25-32:
2. Ածականականդերանուններիուսուցումը, §Կանթեղ ¦ (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1(34), Երևան, 2008թ., էջ 52-59:
3. Գոյական//ածական տարարժեք բառերի ուսոցումը միջին դպրոցում, §Մանկավարժական միտք¦ N 4, Երևան, 2008թ., էջ 140-148:
4. Ածական//մակբայ տարարժեք բառերի ուսոցումը, Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ §Հայագիտական հանդես¦, N 2, 3(8-9), Երևան, 2008թ., էջ 48-57:
5. Ածականի տեսակների ուսուցումը հիմնական դպրոցում, §Լեզու և կրթություն 3 ¦ Հավելված §Մանկավարժական միտք¦ հանդեսի, Երևան 2012թ., էջ 100-106:
6. Հականիշ ածանցների ուսուցման մեթոդիկան, §Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ¦, Երևան, 2016թ., էջ 59-65:
7. Հոմանիշ ածանցների ուսուցման մեթոդիկան, §Մանկավարժական միտք¦ 2016, 3-4, Երևան, 2016թ.:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1312-3830 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն