ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Բենյամինի Սիսյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

sisyansusanna40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն

2000-2002 թթ.` Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ:
1986-1989 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա /հեռակա ուսուցում/:
1975-1979 թթ.` Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, բանասիրական ֆակուլտետ:
1965-1975 թթ.՝ Երևանի թիվ 78 անգլիական թեքմամբ դպրոց։

Գիտական աստիճան 
Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, 2002թ. թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ «Գեղագիտական հաղորդակցության կազմակերպումը մշակութաբանության պարապմունքներին» թեմայով ԺԳ.00.01-Մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ-ի մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ
2012թ..-ից առ այսօր՝ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության համահամալսարանական ամբիոնի դոցենտ։
2009-2012թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ։
2005-2009թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, ապա՝ ասիստենտ։
2002-2012թթ.՝ Կրթության միջազգային ակադեմիայի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ։
1986-1987 թթ.՝ Երևանի ինդուստրիալ-մանկավարժական քոլեջի հեռակա բաժնի գիտական մեթոդիստ։
1987-2005 թթ.՝ Երևանի ինդուստրիալ-մանկավարժական քոլեջի Մանկավարժության և Մշակութաբանության առարկաների դասախոս։
1979-1981 Ն. Օստրովսկու անվան մանկավարժական ուսումնարանի գրադարանավար։

Կարդացվող դասընթացներ`

Մագիստրատուրա՝ Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի մանկավարժություն, Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն,  Մանկավարժական հաղորդակցման տեսություն և պրակտիկում։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի մանկավարժություն, Մանկավարժական հաղորդակցման տեսություն և պրակտիկա, Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն։

Վերապատրաստումներ
2012թ.՝ Մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց՝ Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում առարկայի գծով:
2006թ.՝ Բուհերի դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագիր «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:

Անդամակցություն
2011-ից առ այսօր՝ ՀՀ նախագահին կից Հանրային խորհրդի Գիտության և կրթության ենթահանձնաժողովի անդամ:
2009-ից առ այսօր՝ «Գետաշեն հայրենակցական-բարեգործական միավորում» հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ։
2010-2012թթ.՝ ՀՄՊՀ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ։
2006-2012թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՄՊՀ արհմիութենական կոմիտեի անդամ և Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի արհմբյուրոյի նախագահ։

Հրապարակումներ
Հեղինակ 35 գիտամանկավարժական հոդվածների և 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի:
Մասնակցություն 16 հանրապետական և միջազգային գիտական համաժողովների:
Վերջին 5 տարիների հրապարակումներ /2010-2015թթ./
1. Մանկավարժական գործընթացի հաղորդակցման փուլերը: Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված գիտաշխ. 54-րդ նստաշրջանի նյութեր: Ե., 2010թ., էջ 52-54:
2. Ապագա ուսուցիչների նախապատրաստումը դասավանդման ժամանակ առաջացող մանկավարժական դժվարությունների հաղթահարմանը: Մանկավարժական միտք հանդես, 2010թ., թիվ 1-2, էջ 60-64:
3. Некоторые аспекты проблемы профессиональной компетентности преподавателя вуза. Философские и психолого-педагогические проблемы развития образовательной среды в современных условиях /Материалы Международной научно-практической конференции, Воронеж, 29-30апреля 2010 г., стр.35-39. Проиндек¬сирован в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
4. Մանկավարժական գործընթացում առաջացող հաղորդակցական խոչընդոտները Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հայագիտական հանդես, , 2010թ., թիվ 11-12, էջ 202-206:
5. Մանկավարժական հաղորդակցման գործառույթները: «Մանկավարժական միտք» ամսագիր, 2010թ., թիվ 3-4, էջ 119-123:
6. Հաղորդակցական տեխնոլոգիաների դերը գեղագիտական գեղագիտական առարկաների ուսուցման գործընթացում «Գեղարվեստական միտք» ամսագիր, 2010թ., թիվ 4, էջ 60-69:
7. Խոսքի հաղորդակցային ոճերը: Կրթության միջազգային ակադեմիայի գիտական աշխատանքների հոբելյանական ժողովածու, Ե., 2011թ., էջ 154-158:
8. Միջանձնային հաղորդակցման ժամանակ դրսևորվող ունկնդրման տեսակները Գորիսի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2011թ., էջ 747-752:
9. Ուսուցչի մանկավարժական իմիջի վրա ազդող գործոնները: Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու , 2011թ.նոյեմբեր, էջ 362-367:
10. Դասախոսի հաղորդակցական մշակույթի կատարելագործման անհրաժեշտությունը արդի կրթական պահանջներին համապատասխան: Մանկավարժական միտք հանդես, 2012թ., թիվ 3-4, էջ 68-72:
11. Քննարկումը որպես մանկավարժական հաղորդակցման փոխներգործուն մեթոդ: «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, 2012, թիվ 7-9, էջ 41-44:
12. Особенности формиро¬вания коммуникативной культуры студентов педагогического вуза. VIII Международная заочная научно-практическая конференция «Cоциально-гуманитар¬ные и юридические науки:
совре¬мен¬ные тренды в изменяющемся мире, научный журнал, 2012, н.6, стр. 41-45 /Ժողովածուն ինդեքսավորված է գիտական հղումների РИНЦ համակարգում և գիտական հրատարակումների Ulrich`s web համաշխարհային մատենագիտական կատալոգում/:
13. Հետադարձ կապի ապա¬հովումը՝ ուսուցման արդյունավետության պայման: Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված պրոֆ., դասախ. անձն., հայց., գիտաշխ. 56-րդ գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու,, Ե., 2013թ., էջ էջ 474-477:
14. Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի դասախոսի մանկավարժական արժեքների համակարգը: Մանկավարժական միտք հանդես,Ե., 2013թ., թիվ 2-3, 36-41 էջ:
15. Մշակույթների երկխոսության դրսևորումները մանկավարժական բուհի կրթական դասընթաց¬ների բովանդակության մեջ: Գեղարվեստական միտք հանդես, Ե., 2013թ., թիվ 1, էջ 149-153
16. Современные тенденции актуализации образования Республики Армения Научный журнал Центрa социально-политических исследований «Премьер». Номер 6/2013.стр.63-67, журнал входит в РИНЦ (elibrary.ru).
17. Բուհի շրջանավարտի սոցիալ-մասնագիտական կոմպետենտությունը որպես մասնագիտական կրթության որակի ցուցանիշ, «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնա¬խնդիրները» տարածա¬շրջանային միջազգային գիտա-ժո¬ղո¬վի թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ, 17-18. 10. 2014 Ծաղկաձոր, Հայաստան, էջ 237-240:
18. Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ե., 2014թ., / երկրորդ վերահրատարակություն 2015թ/ 202 էջ:
19. Բուհի դասավանդողի մանկավարժական կոմպետենտությունը: Մանկավարժական միտք ամսագիր, 2014, թիվ 3-4, էջ 88-91:
20. Formation of students' pedagogical skills as a criterion for the quality of professsional education.European 1st International Scientific Conference on Education and Applied Psychology. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 20. 02. 2014. p.136-142. Ժողովածուն ինդեքսավորված է գիտական հղումների РИНЦ և Ulrich`s web համակարգերում:
21. Դպրոցի և ընտանիքի համագործակցությունը կրտսեր դպրոցականի քաղաքացիական որակների դաստիարակության գործում: «Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2015, էջ 316-320:
22. Влияние реформ высшего образования на сферы профессиональной деятельности в контексте Болонского процесса. Сборник мате¬риалов 10-ой между¬народ¬ной научно-практической конференции «Психология и педагогика в xxi веке. очерки научного развития». 13-14. 03. 2015. Pоссия, Москва/Стр.22-25/. Ժողովածուն ինդեքսավորված է գիտական հղումների հետևյալ միջազգային համակարգերում՝ РИНЦ, OAJI, SSOAR, The Global Impact Factor (GIF), IIFS (International Impact Factor Services ), Asian Education Index, BASE, Index Copernicus International.
23. Տարրական դպրոցի ուսուցչի մանկավարժական վարպետության ձևավորման և ինքնազարգացման գործընթացը: Մանկա¬վարժական միտք ամսագիր, 2016, թիվ 1-2:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն