ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Բենիամինի Սիսյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

sisyansusanna40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
2000-2002 թթ.` Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ:
1986-1989 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա /հեռակա ուսուցում/:
1975-1979 թթ.` Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, բանասիրական ֆակուլտետ:
1965-1975 թթ.՝ Երևանի թիվ 78 անգլիական թեքմամբ դպրոց։

Գիտական աստիճան 
2009թ. դոցենտի գիտական կոչում մանկավարժություն մասնագիտությամբ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ-ի գիտական խորհուրդ:
2002թ. թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն ԺԳ.00.01-Մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ-ի մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ

2019թ-ից առ այսօր՝ Մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2012-2019թթ՝ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության համահամալսարանական ամբիոնի դոցենտ։
2009-2012թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ։
2005-2009թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, ապա՝ ասիստենտ։
2002-2012թթ.՝ Կրթության միջազգային ակադեմիայի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ/համատեղությամբ/։
1987-2005 թթ.՝ Երևանի ինդուստրիալ-մանկավարժական քոլեջի Մանկավարժության և Մշակութաբանության առարկաների դասախոս։
1986-1987 թթ.՝ Երևանի ինդուստրիալ-մանկավարժական քոլեջի հեռակա բաժնի գիտական մեթոդիստ։
1979-1981 Ն. Օստրովսկու անվան մանկավարժական ուսումնարանի գրադարանավար։

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա
Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի մանկավարժություն
Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Մանկավարժական հաղորդակցման տեսություն և պրակտիկում
Համեմատական մանկավարժություն
Մանկավարժական մարդաբանություն,
Մանկավարժական արժեբանություն։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հետազոտություններ հոգեբանական և մանկավարժական մեթոդաբանության մեջ:
Բարձրագույն և մասնագիտական կրթության հիմնական խնդիրները և բարեփոխումները:
Կրթական հաղորդակցության տեսություններ և պրակտիկա:
Համեմատական մանկավարժության ներկա գերակայությունները: Մանկավարժական մարդաբանության և Մանկավարժական արժեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրները ։

Վերապատրաստումներ
2022թ.՝ DVV INTERNATIONAL հայաստանյան գրասենյակի և ՀՊՄՀ համատեղ վերապատրաստման դասընթաց <<Մեդիագրագիտություն>>
2020թ. «Վիրտուալ կրթական հարթակում (innostud․am) էլեկտրոնային ռեսուրսների ստեղծում» վերապատրաստման մոդուլ՝ «Նախադպրոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում:
2020թ. Հունիսի 22- 26-ը հեռավար վերապատրաստում ` Летняя школа преподавателя —// ЮРАЙТ Образовательная Академия 22-26 июня, 2020.// ՌԴ Կրթական Յուռայթ կրթական ակադեմիայի ''Դասավանդողի որակավորման բարձրացման ծրագիր'' /Առկա է Դասավանդողի որակավորման բարձրացման հավաստագիր/:
2012թ.՝ Մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց՝ Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում առարկայի գծով:
2004թ.՝ Բուհերի դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագիր «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:

Անդամակցություն
2022 թվականից ՝ ՀՊՄՀ արհմիութենական կազմակերպության Վերահսկողության հանձնախմբի անդամ:
2019 թվականից առ այսօր՝ ՀՀ վարչապետին կից Հանրային խորհրդի Գիտության, կրթության հարցերի հանձնաժողովի անդամ:
2019 թվականից առ այսօր Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Չանգհուայի Կրթության Ազգային համալսարանի «Ընտրյալ դասավանդողների վերապատրաստման կոմիտեի անդամ -/Առկա է Նշանակման հավաստագիր` "Armenian Professor Susanna Sisyan is appointed as an advisory committee member in ''Exquisite Education Teacher Training Program" for the new 108th-109th academic years in National Changhua University of Education CHDR
2011-2019՝ ՀՀ նախագահին կից Հանրային խորհրդի Գիտության և կրթության ենթահանձնաժողովի անդամ:
2009-ից առ այսօր՝ «Գետաշեն հայրենակցական-բարեգործական միավորում» հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ։
2010-2012թթ.՝ ՀՊՄՀ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ։
2006-2012թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ արհմիութենական կոմիտեի անդամ և Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի արհմբյուրոյի նախագահ։

Հրապարակումներ
2019-2022թթ. hրատարակված հոդվածներ

1.Requirements of healthy life style for primary school pupils//Problems of Sience. «European Research: Innovation in Science, Education And Technology» April 9-10, 2019. London, United Kingdom. pp. 15-18. //LI International Correspondence Scientific and Practical Conference. The collection is indexed in Ulrich Web, Google Scoolar, RSCI, OAJI, SSOAR, The Global Impact Factor (GIF), IIFS (International Impact Factor Services), Asian Education Index, BASE, Index Copernicus International.
2. The problem of the rights of children with disabilities in Republic of Armenia. //«International scientific review of the problems of philosophy, psychology and pedagogy. XII Specialized Conference. Boston. USA. 11.07.2019. pp. 16-22. The collection is indexed in the RSCI, OAJI, SSOAR, The Global Impact Factor (GIF), IIFS (International Impact Factor Services ), Ulrich Web, Asian Education Index, BASE, Index Copernicus International, Google Scoolar.
3. Current trends of Armenian education. // 108 school year of National Changhua University Exquisite teacher training program (國立彰化師範大學107學年 精緻師資培育計畫) Published location(發表地點): published location: http://www.rwt.com.tw/pg.asp?theme=5&model=view&view=1045. Published date(發布日期):108-08-11.發布日期:108-08-11觀看人次:24
4. Thе ways of school and family cooperation at elementary school.// LХI International Scientific and Practical Conference: «European Research: Innovation in Science, Education and Technology». (London. Great Britain. MARCH 11-12, 2020).pp.90-93.
5. The problem of supporting the child’s living conditions required for his social development // XIV Specialized conference with the release of an electronic collection:: «International Scientific Review Of The Problems Of Philosophy, Psychology And Pedagogy//Publishing House «Problems Of Science» Conference Site: HTTPS://SCIENTIFIC-CONFERENCE.COM Boston. USA. Дата выхода: 11.11.2019 Pp.43-50.
6. Thе ways of school and family cooperation at elementary school. //LХI International Scienti Fic And Practical Conference: «European Research: Innovation in Science, Education and Technology». (London. Great Britain. March 11-12, 2020). PP. 90-93.
7. Эффективные способы социально-педагогической работы с гиперактивными детьми. // LXXIV «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education» -23.09.2020 г. Boston. USA. The collection is indexed in the RSCI, RSCI, Ulrich`s web, Google Scoolar.
8.Ապագա ուսուցիչների մեդիա միջոցներ կիրառելու կարողությունների ձևավորմանը նպաստող մանկավարժական պայմանները բուհական ուսուցման գործընթացում// Թոփուզյան Ա. և ուրիշներ //Մեդիատեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի Մանկավարժական գործընթացում:/Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ե., 2020, էջ՝138-144:
9. Peculiarities of using social-pedagogical counseling with a primary school pupil’s parent.//
International Scientific Conferannce «European Research: Innovation in Science, Education and Technology». April 21-22, 2021. London, United Kingdom.pp.44-47.
10. The Social-psychological and Pedagogical Aspects of Acmeology//Main Issues of Pedagogy and Psychology. Scientific Periodical. Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University. vol. 20 No. 2. Yerevan-2021. pp. 64-75.
11. Педагогическая поддержка как важный способ оценки образовательных потребностей детей с церебральным параличом и включения их в образовательную среду //Сборник статьей Международной научно-практической конференции «Педагогическая поддержка – стратегия безопасности пространства детства». Москва. РФ. 28 октября 2021 года.
12. Կրթական միջավայր ԿԱՊԿՈՒ երեխայի սոցիալ-մշակութային արդյունավետ ինտեգրման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում //Սոցիալ-մշակութային միջավայրի ազդեցությունը մանկության վրա. մարտահրավերներ և լուծումներ» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: Երևան, 2021թ. էջ 205-210:
13. Distance Training Situation at Armenian State Pedagogical University After Kh. Abovyan in the Context of Current Education Challenges //<<Education in a Changing World.The Impact of Global Realities on the prospects and Experiences of Educational Research>>.The European Conference on Educational Research.-ECER. Annual Conferance of EERA) 2022, 22-26. 08.2022.
14. Անդրագոգիկայի մեթոդաբանական մոտեցումները մանկավարժական բուհի ուսուցման համակարգում //Կրթությունը 21-րդ դարում, ԵՊՀ, Մանկավարժؤ﬘ան եվ կրթؤ﬘ան զարգացման կենտրոն, Թիվ 1(7), 2022 Երևան, էջ 165-173:
15. Преподаватель 21 века как организатор и руководитель умного образования //Сборник Научных Трудов VIII Международного Форума nо Педагогическому Образованию. «Образование, Профессиональное Развитие И Сохранение Здоровья Учителя В XXI Веке» Ifte-2022, Казанский Федеральный Университет, 25-27 мая 2022 год . 11стр.
16.Մանկավարժական ռեֆլեքսիայի դերը 21-րդ դարի դասավանդողի գործունեության մեջ//«Բարձրագույն մանկավարժական կրթության հիմնախնդիրները
եվ զարգացման հեռանկարները» խորագրով միջազգային գիտաժողով. Երևան, 2022, դեկտ.15-16, 8 էջ:

Հեղինակ 65 գիտամանկավարժական հոդվածների և 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի

Մասնակցություն 43 հանրապետական և միջազգային գիտագործնական մասնագիտական համաժողովների ու 21 վեբինարների /համապատասխան հավաստագրեր/:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4902-0278

Պարգևատրումներ
2009թ. Կրթության միջազգային ակադեմիայի պատվոգիր՝<<Մեծ փորձ, մեծ նվաճում>>նոմինացիայով:
2011թ.Կրթության միջազգային ակադեմիայի պատվոգիր՝ Անբասիր գործունեության և անմնացորդ նվիրման համար:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն/գերազանց/, անգլերեն /գերազանց/