ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Լևոնի Սողոմոնյան
22.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

soghomonyanlusine09@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Գիտական աստիճան

2010 թ. Պաշտպանել է գիտական թեզը << Կրտսեր դպրոցականների գեղագիտական զարգացման ձևերն ու մեթոդները>> թեմայով և շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան : / 001 մասնագիտական խորհուրդ/

Աշխատանքային փորձ

2018թ-ից շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

2015 թ-ից` ասիստենտ

2005 թ-ից` դասախոս

2000-2013թթ.` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Կուլտուրայի ֆակուլտետ,  գործավար

1994-1998թթ.` N110 մանկապարտեզ, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի


Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ` ՍՄԳ պատմություն, ՍՄԳ գեղ. գործ.կազմ, ՍՄԳ գեղ. կազմ . մեթոդիկա, ՍՄԳ ընդհանուր հիմունքներ, ՍՄԳ ժամանցի կազմակերպում, ՍՄԳ կազմ. և ղեկ. Մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Սոցիալ-մշակութային գործունեության պատմություն և տեսություն
Մանկավարժություն
Մշակույթի պատմություն

Վերապատրաստումներ

2016թ-ի հունվար,  ՀՊՄՀ-ի գիտահետազոտական կենտրոնի կողմից կազմակերպած վերապատրաստումներ

Հրապարակումներ

1. Հովհաննես Թլկուրանցու սիրո և բնության տաղերը-<<Մխիթար Գոշ>> գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 2009 1/21/
2. Սոցիալ-մշակութային գործունեության սահմանումը,մակարդակները,գործառույթները-
<<Մխիթար Գոշ>> գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 2009 2/22/, 3. Программа курса << Методика социально-культурной деятельности>>, << Мхитар Гош>> научно-методический журнал общественной науки 2009/3
4. Основа социокультурного проектирования << Мхитар Гош>> научно-методический журнал общественной науки 2009/4
5. Սոցիալ-մշակութային գործունեության արդի չափանիշները, Ժողովածու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի , ասպիրանտների, հայcորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի նվիրված է Խ.Աբովյանի ծննդյան200-ամյակին Երևան << Մանկավարժ>> հրատ 2010
6. Խաղային ծրագրերի կազմակերպման մեթոդիկան, <<Մխիթար Գոշ>> գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 2010/1
7. Գեղարվեստական մտածողության առանձնահատկությունները դպրոցում, << Նոր-Դար>>2010.նո.3-4
8. Основные методы воздействия средства массовой информации на личность и группу << Мхитар Гош>> научно-методический журнал общественной науки 4-6/2011

9.Մշակութայի տեսության հիմնական հասկացությունները և նրա գործառույթները << Մանկավարժական միտք >> Զանգակ հրատարակչություն 1-2/ 2015
10. Գեղագիտական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը մարդկային բանականության զարգացման գործում << Մանկավարժական միտք >> Զանգակ հրատարակչություն 3-4/ 2016

11.Սոցիալ-մշակութային գործունեության տեսական հիմունքներ Երևան  Հայագիտական 2017

Լեզուներ` հայերեն` գերազանց, ռուսերեն` գերազանց