ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մանուշակ Ռաֆիկի Սողոմոնյան
10.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

soghomonyanmanushak01@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1. 1998 թ. Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա՝ որպես փորձնակ-հետազոտող՝ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում:
2. 1993-1998 թ. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, բանասիրական ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճաններ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:
«Նորաբանությունները 90-ական թվականների հայ մամուլում», 14.10.2005 թ., հայոց լեզու (ժ 02. 01):

Աշխատանքային փորձ
1. 2014 թ. Առ այսօր –Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն՝ որպես դոցենտ:
2. 2008–2014 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն՝ որպես ասիստենտ:
3. 1998-2008 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն՝ որպես դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթի հիմունքներ, ոճաբանություն, ճարտասանություն, տեսական և գործնական դասընթացներ, պրակտիկայի ղեկավարում, կուրսային, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ոճաբանություն, ճարտասանություն։

Վերապատրաստումներ
1. 2015 թ. դեկտեմբերի 8-18-ը` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող <<Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-իուսումնական պլանում>> ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստման կուրսեր:
2. Ստացել եմ հավաստագիր առ այն, որ 2015 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին մասնակցել եմ ՀՊՄՀ կողմից կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսկան անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներին:

Հրապարակումներ

1. 2022 թ. – Հայոց լեզվի գործնական դասընթաց: Բառագիտություն: Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ոչմասնագիտական ֆակուլտետների համար, Ե., «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 192 էջ (համահեղինակ՝ Լ.Ն.Ավետիսյան):
2. 2021 թ. – Изучение публицистического стиля как функциональной разновидности литературного языка в вузе, ISSN 2411-1899 Евразийское Научное Объединение (Eurasian Scientific Association), Перспективные направления развития современной науки, 73я Международная научная конференция, Март 2021, Часть 5, № 3 (73), Содержание III (соавтор: Аветисян Л. Н.), стр. 387-392, http://www.esa-conference.ru/. Включена в Россиский индекс научного цитирования (РИНЦ), (eLibrary.ru).
3. 2020 թ. – Изучение научного стиля речи в вузе в качестве функциональной разновидности языка, ISSN2411-1899 Евразийское Научное Объединение (Eurasian Scientific Association), Наука и современность 2020, 59я Международная научная конференция, Январь 2020, № 1 (59), Часть 4, Содержание III (соавтор: Аветисян Л. Н.), стр. 310-314, (eLibrary.ru). Включена в Россиский индекс научного цитирования (РИНЦ).
4. 2019 թ. – Изучение перифраз-словосочетаний в вузе (на примере фразеологизированных и нефразеологизированных перифраз современного армянского языка ), ISSN2411-1899 Евразийское Научное Объединение (Eurasian Scientific Association), Современные концепции научных исследований, XLVIII Международная научная конференция, Февраль 2019, № 2 (48), Часть 5, Содержание III, Включена в Россиский индекс научного цитирования (РИНЦ) (соавтор: Аветисян Л. Н.), стр. 302-305.
5. 2018 թ. – Отношения человек-человек в семантическом поле общечеловеческих ценностей на материале армянских фразеологических единиц (в сопоставлении с русскими), ИНТЕРНАУКА internauka. org, Инновационные подходы в современной науке, Сборник статей по материалам XVI международной научно-практической конференции, № 4 (16)
6. Февраль 2018 г., М., 2018, Сборник включен в науко-метрическую базу РИНЦ (соавтор: Аветисян Л. Н.), стр. 108-113.
7. Պատկերավորման և արտահայտչական միջոցների գործածությունը Հովհ. Շիրազի չափածոյում: Լեզու և կրթություն, Եր., 2010, N 1, 5 էջ:
8. Ուղիղ խնդրի ուսուցումը հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանում: Լեզու և կրթություն, Եր., 2011, N 2, 5 էջ: Հայոց լեզվի գործնական աշխատանքներ /ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2013, Էդիթ Պրինտ, 138 էջ:
9. 2017 թ. - «Խիղճ» կոնցեպտն ըստ դարձվածային միավորների (ռուսերեն-հայերեն զուգադրություն), «Ժամանակակից գիտություն. գաղափարից մինչև արդյունք» միջազգային գիտագործնական համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Սանկտ Պետերբուրգ, (18-19 օգոստոսի, 2017), «ԿուլտԻնֆորմՊրես», (eLibrary.ru), Ցիտվող պարբերական (РИНЦ), էջ 130-132, (համահեղինակ՝ Լ. Ն. Ավետիսյան):
10. 2017 թ. – Հայոց լեզվի գործնական դասընթաց: Հնչյունաբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Ե., Էդիթ Պրինտ, 160 էջ (համահեղինակ՝ Լ. Ն. Ավետիսյան)

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3900-4116      

Պարգևներ
1. Պատվոգիր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ /2003թ./:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն (անգլերեն կարդում և թարգմանում է բառարանով)։