ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մանուշակ Ռաֆիկի Սողոմոնյան
10.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

soghomonyanmanushak01@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Хայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1. 1998 թ. Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա՝ որպես փորձնակ-հետազոտող՝ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում:
2. 1993-1998 թ. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, բանասիրական ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճաններ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:
«Նորաբանությունները 90-ական թվականների հայ մամուլում», 14.10.2005 թ., հայոց լեզու (ժ 02. 01):

Աշխատանքային փորձ
1. 2014 թ. Առ այսօր –Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն՝ որպես դոցենտ:
2. 2008–2014 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն՝ որպես ասիստենտ:
3. 1998-2008 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն՝ որպես դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթի հիմունքներ, ոճաբանություն, ճարտասանություն, տեսական և գործնական դասընթացներ, պրակտիկայի ղեկավարում, կուրսային, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ոճաբանություն, ճարտասանություն։

Վերապատրաստումներ
1. 2015 թ. դեկտեմբերի 8-18-ը` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող <<Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-իուսումնական պլանում>> ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստման կուրսեր:
2. Ստացել եմ հավաստագիր առ այն, որ 2015 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին մասնակցել եմ ՀՊՄՀ կողմից կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսկան անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներին:

Հրապարակումներ
1. Պատկերավորման և արտահայտչական միջոցների գործածությունը Հովհ. Շիրազի չափածոյում: Լեզու և կրթություն, Եր., 2010, N 1, 5 էջ:
2. Ուղիղ խնդրի ուսուցումը հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանում: Լեզու և կրթություն, Եր., 2011, N 2, 5 էջ:
3. Հայոց լեզվի գործնական աշխատանքներ /ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2013, Էդիթ Պրինտ, 138 էջ:

4. 2017 թ. - «Խիղճ» կոնցեպտն ըստ դարձվածային միավորների (ռուսերեն-հայերեն զուգադրություն), «Ժամանակակից գիտություն. գաղափարից մինչև արդյունք» միջազգային գիտագործնական համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Սանկտ Պետերբուրգ, (18-19 օգոստոսի, 2017), «ԿուլտԻնֆորմՊրես», (eLibrary.ru), Ցիտվող պարբերական (РИНЦ), էջ 130-132, (համահեղինակ՝ Լ. Ն. Ավետիսյան):
5. 2017 թ. – Հայոց լեզվի գործնական դասընթաց: Հնչյունաբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Ե., Էդիթ Պրինտ, 160 էջ (համահեղինակ՝ Լ. Ն. Ավետիսյան) 

Պարգևներ
1. Պատվոգիր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ /2003թ./:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն (անգլերեն կարդում և թարգմանում է բառարանով)։