ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սրբուհի Ռաֆիկի Գևորգյան
30.09.2016

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հեռ.՝ 59 70 05
gevorgyansrbuhi@aspu.am

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Կիրառական հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն 
1990-1993թթ.՝ Ասպիրանտուրա , ՀՊՄՀ, Դիպլոմ
1984-1989թթ.՝ Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ՀՊՄՀ

Գիտական աստիճան

2006թ. Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն «Պետծառայողների փոխազդեցության հոգեբանական հիմքերը դժվար կոնֆլիկտածին իրավիճակներում» խորագրով, «Սոցիալական հոգեբանություն և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն» մասնագիտությամբ, ԺԹ. 00.03:
1995թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, «Հաղորդակցման դերը ավագ նախադպրոցականների մտավոր զարգացման գործընթացում» խորագրով, ԺԳ. 00.01 մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, 
2008-2010 թթ.՝ Սփյուռքի գիտաուսումնական կենտրոն, սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի հոգեբանության դասախոս,
2006-2013 թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան
2000-2006 թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1996 թ-ից առ այսօր՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ սոցիալական հոգեբանություն
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/ սոցիալական հոգեբանության մեթոդաբանություն, սոցիալական վարքի հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն հիմնախնդիրներ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական հոգեբանության հիմնախնդիրները, հաղորդակցման հոգեբանություն, տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն և այլն:
Վերապատրաստումներ
2013թ. EMOTIONAL INTELLIGENCE, ANCESTRAL HEALING, LEADERSHIP, AND FORGIVENESS, PEACE BUILDING PROGRAM / 20 HOUR TRAINING ON/
/144 ժամ, տրվել է հավաստագիր/
2006-2007 թթ ԵՄ ՏԱՍԻՍ Աջակցություն Հայաստանում Մասնագիտական կրթության և ուսուցման Միասնական Համակարգի Զարգացմանը «ՄԿՈՒ բնագավառում դասավանդման և գնահատման մեթոդները»-դասընթաց /80 ժամ/
2005թ. Բուհերի դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրով դասընթաց «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՄՀ, 
2005թ. «ՄԿՈՒ բնագավառում դասավանդման և գնահատման մեթոդները», «ԵՄ ՏԱՍԻՍ» Աջակցություն Հայաստանում մասնագիտական կրթության և ուսուցման միասնական համակարգի զարգացման ծրագիր, / 80 ժամ, տրվել է վկայական/
2004թ. «Սոմատոհոգեբանության և ռեկրեատիվ հոգեկատալիզ» հոգեթերապիայի ներածական դասընթաց, Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման ՀԿ, /10 ժամ, տրվել է վկայական/
2003թ. «Դեսենսիբիլիզացիա աչքերի շարժման միջոցով» մեթոդի ուսուցման գործնական դասընթաց, Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման ՀԿ, /16 ժամ, տրվել է վկայական/
2002-2004 թթ. «ՔՄԶԿԳՄ» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բուհական համակարգի մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ
2001-2003թ. «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման հիմունքներ» պրակտիկ դասընթացներ,Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման ՀԿ, / 6 ամիս, տրվել է վկայական/
2001 թ. Հիպնոթերապիայի և հոգեախտորոշման դասընթաց Հոգի կրթական կենտրոն 
2000-2002 թթ. «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բուհական մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ, մեթոդների վերապատրաստման դասընթացներ, ուսուցչի չափորոշիչնեին նվիրված սեմինար, «Ներառական կրթություն» դասընթաց
2000թ. Քննադատական մտածողության զարգացման դասընթաց «Քայլ առ քայլ» ծրագիր:

Անդամակցություն

2016 թ. Հանդիսանում է՝ Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն 064 մասնագիտական խորհրդի նախագահ 
2015 թ. Հանդիսանում է՝ EDUCATION POLICY, MANAGEMENT AND QUALITY (ISSN 2029-1922) միջազգային ամսագրի հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
2011 -2015թ. Հանդիսանում է՝ Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն 064 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
2014 թ. Հանդիսանում է՝ հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի իսկական անդամ (վկայական) 
2014 թ. Հանդիսանում է՝ հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ
2013 թ. Հանդիսանում է՝ «Իմաստություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
2013 թ. Հանդիսանում է՝ Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն, գիտական տեղեկագիր ամսագրերի խմբագրական խորհրդի անդամ
2011թ-ից առ այսօր «Հոգեկան առողջություն» հայկական հանդես խմբագրական խորհրդի անդամ
2010 թ. Հանդիսանում է՝ Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից հրատարակվող «Ընտանիք և դպրոց» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2007 թ. ՀՀ Ռազմական կրթություն հայեցակարգի մշտական հանձնաժողովի անդամ
2007 թ. Հանդիսանում է՝ Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ:
2003 թ. Հանդիսանում է՝ Եվրոպայի հոգեթրապևտների լիգայի անդամ (N 7347)


Հրապարակումներ

Հեղինակ և համահեղինակ հինգ ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մեկ բառարանի և շուրջ 85 գիտական հոդվածների:

Аргументированные экспериментальные исследования, как платформа воплощения в жизнь концепций инклюзивного образования / текст псхолого -педагогического анализа/ Universum: психология и образование выпуск 7 /17/ 2015 РИНЦ Карапетян В.С., Испиряан М.М

Team leadership as a direction of training professional phychologists tp Problems of phycology in the 21 century vol 9, N 01,2015 Copernicus 6-13, Tahir Y.Baranov, Vladimir Karapetyan

The Psycho-Pedagogical Monitoring Research and the Problems of the Quality of Requirements in the Current Educational System tp Sociology study: Vol5: N7 2015 , 519-524

Research as a deliberate chess activity software thesting platform for professional dynamic development of the education sector (N 0.JMS-E150821-01) tp FROM KNOWLEDGE TO WISDOM MANAGEMENT STUDIES, 2015 USA

Target-oriented research of the strategic programmes on chess activities as specialized experimental platform for dynamic development of public education tp 7th World Conference of Educational Sciences 05-07 February, Athens, Greece, 2015 (abstract books)V.Karapetyan, R.Petrosyan

Հոգեբանամանկավարժական բառարան: Հոգեբանամանկավարժական բառարան, Երևան 2014 261 էջ Ն.Հակոբյան, Լ.Սարատիկյան, Ա.Հովհաննիսյան

К проблеме исследования причинно-следственных связей. «Методология современной психологии», №4, под ред. Козлова, В. В., Карпова, А. В., Петренко, В. Ф., Москва, 2014 Международная Академия Психологических Наук Ярославский гос. Университет, РИНЦ 41 В.Карапетян, Р.Петросян
К вопросу о качестве профессионального образования и системным подходам его оценки. Quality Issues and Insights in the 21 st century.Scientific Methodical Center "Scientia Educologia", Lithuania. 2014 34-43 В.Карапетян, Р.Петросян

Մասնագիտական կրթության որակի և նրա գնահատման համակարգային մոտեցումներ: Գիտական տեղեկագիր, N 2-3 (21-33) 12-23, 2014 թ. Վ.Ս.Կարապետյան, Ռ.Հ.Պետրոսյան

Трансформационное общество: теоретические и прикладные проблемы печат. Իմաստություն, Մետափիլիսոփայության, փոխակերպման տրամաբաանության և փաստարկման տեսության միջազտգային գիտահետազոտական ինստիտուտի հանդես, N 1,2013 /էջ 247-248/ 2 էջ

Psychology in Armenia After the 1988 Earthquake: 25 Years Later tp International Psychology Bulletin, Volume 17, No. 4, Fall 2013 5pg Meri Avetisyan, Harold Takooshian.

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» կրթական ծրագիր (մասնագիր և առարկայական ծրագիր): «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագիր, 2013 թ. 104 էջ, Սամվել Խուդոյան, Մարիաննա Ավետիսյան 
Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան -2011, 140 էջ , Կ.Վարդանյան, Ա. Դալլաքյան

Социально-психологический аспект феноменологии конфликта տպ «Տեսական և կիրառական հոգեբանության հիմնա-խնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան – 2011, էջ 234-238, 4 էջ, Հակոբյան Ն.Ռ.

Психологические особенности конфликта в сфере управления печат .Проблемы педагогики и психологии, Երևան -2011 N 3 /стр. 80-91/11 стр.

Մանկավարժական հաղորդակցում: Ուսումանմեթոդական ձեռնարկ Երևան -2010 202 էջ, Ն.Հակոբյան, Ա.Հովհաննիսյան, Ա.Դավթյան
Маргинальная сторона управления. Армяно Славянский университет Годичная конференция. сборник статей /стр.332-341 / 2010. Н.Акопян

Պարգևներ

2012 թ. «Մանկավարժական համալսարան-90 ամյակ» մեդալ 
2012թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի կողմից պատվոգիր կրթության, գիտության ոլորտում ունեցած ավանդի համար և Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ
2012 թ. բուհերի միջև միջազգային համագործակցության ավանդի համար ՄՔՀՄՀ-ի կողմից «Չելպանովի» անվան առաջին աստիճանի մեդալ
2009 թ. «Մարշալ Բաղրամյան» անվան ռազնադաստիարակչական գործում մեծ ավանդ ունենալու համար մեդալ 
2007թ. ՀՀ վարչապետի կողմից շնորհակալագիր գիտամանկավարժական բնագավառում ներդրած ավանդի ու երկարամյա գործունեության համար 
2007թ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի կողմից շնորհակալագիր ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգի կայացման գործում ներդրած ավանդի համար:

Լեզուներ՝ հայերեն /գերազանց/, ռուսերեն /գերազանց/, անգլերեն /լավ/