ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Համբարձումի Դավթյան
17.02.2016

Փիլ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ 

davtyansusanna25@aspu.am, susannadavtyan47@gmail.com

Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ / Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Կրթություն
2016 թ.՝ ՀՀ ԲՈՀ շնորհել է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի աստիճան:
1992 թ. Մոսկվա՝ ՌԴ գիտության, բարձրագույն դպրոցի և տեխնիկական քաղաքականության նախարարության բարձրագույն դպրոցի կոմիտեի որոշմամբ Ս. Դավթյանին շնորհվում է դոցենտի գիտական կոչում:
01.09-30.12.1982 թթ.՝ Երևան ԵՊՀ փիլիսոփայության ամբիոն. որակավորման բարձրացում:
1976 թ. Մոսկվա՝ ՍՍՀՄ մինիստրների սովետին կից ԲՈՀ-ը շնորհել է Ս. Դավթյանին փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
1969-1972 թթ.՝ Մոսկվա ՍՍՀՄ ԳԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների ինստիտուտ՝ ասպիրանտ:
1965-1969 թթ.՝ Երևան Երևանի պետական համալսարան՝ կիրառական լեզվաբանության, մեքենական թարգմանության բաժին՝ ուսանող:

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, մասնագիտությունը՝ Թ.00.01 «Տեսական փիլիսոփայություն և տրամաբանություն», ատենախոսության թեման՝ «Բիոէթիկայի հիմնախնդիրների փիլիսոփայական վերլուծություն»:

Աշխատանքային փորձ
2018 թ. - առ այսօր՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ:
24.05.2009 թ. - առ այսօր՝ UNESCO-ի բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի Հայկական մասնաճյուղի վարիչ:
2008 թ.՝ Ամբիոնն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի մեջ:
2007-01.12.2009 թթ.՝ ԵՊԲՀ Փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ:
2006-2007 թթ.՝ ԵՊԲՀ Հասարակագիտական ամբիոնի վարիչ:
1998-2006 թթ.՝ ԵրՊԲՀ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի
Խորհրդական:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
Էթիկա և էթիկետ, Փիլիսոփայություն, Գեղագիտություն

Մագիստրատուրա
Բիոէթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայություն, էսթետիկա, բիոէթիկա, արվեստի սոցիոլոգիա

Վերապատրաստումներ
25-30.05.2011 թ.՝ Սինգապուր, Միջազգային դասընթաց Բիոէթիկայից:
05.2010 թ.՝ ԵՊԲՀ-Բրիգթոնի համալսարան. վերապատրաստման կուրսեր:
04.2009 թ.՝ԵՊԲՀ-Բոստոնի համալսարան. վերապատրաստման կուրսեր, դասավանդման վարպետություն:
01.09.1998-01.02.1999 թթ.՝ Մոսկվա Մ.Լոմոնոսովի անվան համալսարանի Դասախոսների որակավորման բարձրացման ինստիտուտ. Վերապատրաստում:

Հրապարակումներ (2000-2018թթ.)
1. “Проблема системного отчуждения в современном Армянском обществе”, The survival strategy in terms of bioethics, anthropology, philosophy and medicine, Materials of the 24th International Scientific Conference, Collection of scientific articles, Vol 24, Քիշնև, 2018, CEP “Medicina”, էջ 114-118.
2. «Другой, ближний и дальний», Материалы международной заочной этико-политологической конференции, редактор, 2017 Ереван.
3. «Опыт интроспективного осмысления экзистенцисальных координат жизни армян», в «Материалах интернационально-научной конференции», 2017 Кишинев, Молдова, с. 98-103.
4. «Մարդու իրավունքները և արժանապատվությունը՝ բիոէթիկական հիմնահարց», հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ «Կենսաբժշկության բարոյա–իրավական հիմնխանդիրները», գիտազեկույցների ժողովածու, Երևան, 2017, էջ 10-17:
5. Philosophical Analysis of the Euthanasia Problem: The Pecularitie of Cultural Environment, Social Opinion and Mentality, in the Book of Abstracts of 12th World Confeerence, Bioethics, Medical Ethics and Health Law, 2017, Limassol, Cyprus, p.14.
6. “Tolerance as a Constructing Mechanism of Dialogue in the Field of Healthcare”, Wisdom, Yerevan, 7(2), 2016, pp. 44-48.
7. “Personal Identity”. «Биоэтика» Федеральный научно-практический журнал, Волгоград, РФ, 2016, стр. 28-34.
8. «Բիոէթիկայի սոցիալ-արժեբանական գործառույթը»: ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոնի տարեգիրք, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2016, էջ 215-22:
9. “Armenian Medieval Philosophy and Medical Science: Narek as a Remedy”. Wisdom 2 (5), Yerevan, 2015, pp. 61-66.
10. «Բիոէթիկայի մեթոդաբանական և աշխարհայացքային հիմքերը», Կանթեղ, գիտական հոդվածներ, Երևան, 2016, N2, էջ 182-197:
11. “Narekatsi in Frames of Bioethics Curriculum”. In the “Book of Abstracs” of UNESCO Chair in Bioethics 11-th World Conference: Bioethics, Medical Ethics and Health Law, p. 51, 2015 Naples, Italy.
12. «Биоэтика и медицинское право». Федеральный научно-практический журнал Биоэтика, N1 (15), стр. 14-17, 2015 Волгоград, Россия.
13. Problems and Perspectives in Bioethics Education in the CIS Countries (Socio-Philosophical Analysis). In the Book of the Abstracts of the UNESCO Chair in Bioethics 10th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. p. 29, 2015 Jerusalem, Israel.
14. «Բիոէթիկան՝ երկխոսություն», ԵՊԲՀ ուսումնամեթոդական XX գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 65-75, 2014թ. Երևան:
15. “Mkhitar Gosh's Medieval Law Code and the Implications for Armenian Communities”, in the international journal “Medicine and Law”, vol. 33 No. 2, June, pages 41-48, 2014 Hayfa, Israel.
16. “Armenian Alienated Society” in Collection of Scientific Articles “The Survival Strategy in Terms of Bioethics, Philosophy and Medicine”, vol. 4 (20), 178-181 pp., 2014 Chisinau, Moldova.
17. «Խոսքաբուժության սոցիալ-փիլիսոփայական հիմքերը՝ «Նարեկի» օրինակով», ԵՊԲՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 2, էջ 335-342, 2013, Երևան:
18. «Մարդկային հաղորդակցություն. բժիշկ-հիվանդ հարաբերությունների ներդաշնակեցման սոցիո-մշակութային բնութագրեր», ԵՊԲՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 2, Երևան, 2013, էջ 342-351:
19. “Bioethics: Curing by Words and Musicotherapy” in the book of Abstracts of 9th World Conference on “Bioethics, Medical Ethics and Health Law”, 2013 Napoles, Italy.
20. “Отчуждение общества: от диагноза к действию”. Стратегия выживания в контексте биоэтики,философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием, т. 3, стр. 114-118, 2013 Кишнев.
21. “Биоэтика” учебное пособие, 257 стр., 2013, Ереван.
22. “Bioethics” handout, 189p., Yerevan, 2013.
23. Experimental Course Of Bioethics Upon The Bioethics Core Curriculum Of UNESCO: Methodology and results of Investigation. Leading article in International Journal “Medicine and Law” V.31, #4, December 2012, pp. 495-513, 2012 Hajfa, Israel.
24. “Using the Works of Medieval Armenian Thinkers in Teaching Bioethics: Narek as a Remedy” in the book of Abstracts, 2012թ. Տիբերիաս, Իսրայել:
25. «Բիոէթիկայի ներածություն» մենագրություն, 329 էջ, 2012թ. Երևան:
26. Բիոէթիկան՝ որպես փիլիսոփայության գործնական դրսևորման ասպարեզ, «Օրենք և իրականություն», թիվ 6, հունիս, 2012; էջ 27-30:
27. Актуальные проблемы биоэтики и ЮНЕСКО, В журнале “Օրենք և իրականություն ”, #5, май, стр.38-42, 2012 Երևան:
28. “Methodology of Bioethics Approbation in Yerevan State Medical University, “New Armenian Medical Journal” ամսագրում, հտ. 5, #3, սեպտեմբեր 2011, էջ 62-70, 2011 Երևան, Հայաստան:
29. “Basic Educational Programme on Bioethics in Armenia”. In the book of Abstracts of International Conference and Courses on Bioethics, 2011 Սինգապուր:
30. “Using Literature and Theatre for Education of Issues of Iinvoluntary Abortion, Sterilization and Hospitalization”. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմակերպած միջազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, 2010 Ցֆաթ, Իսրայել:
31. «Մարդու կյանքի իմաստի, շարժիչ ուժի, մահվան ու անմահության հիմնահարցը» «Փիլիսոփայություն» դասախոսությունների ժողովածու ԵՊԲՀ ուսանողների համար, 2010, Երևան:
32. «Բիոէթիկա» դասագիրք՝ հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից որպես դասագիրք բժշկական բուհերի ուսանողների համար, 208 էջ, 2009 Երևան:
33. «Բժշկություն, գիտություն և կրթություն». գիտատեղեկատվական հանդես: «Սեռական առողջությունը բարոյականության տեսանկյունից», 2009 Երևան:
34. “Ecological Education as a Mechanism of Formation of Ecological Culture of the Society” in Materials of International Conference on “The Ecological Problems of the 21st Century”, 2008, Մինսկ:
35. Օտարերկրյա ուսանողների կրթական առանձնահատկությունները ԵՊԲՀ-ում: «Օտարերկրացիների ուսուցումը Հայաստանում. Հիմնախնդիրներ և լուծումներ» միջազգային գիտական կոնֆերանսի զեկուցումների դրույթներ, 2008, Երևան, էջ 37-38:
36. Փիլիսոփայության դասընթացի ծրագիր՝ բժշկական մասնագիտությունների գծով ասպիրանտների և հայցորդների համար., 2007, Երևան:
37. “Ethical Review System for Biomedical Research in the Republic of Armenia (Historical and Cultural Background, Legal Regulations, Education in Bioethics, Perspectives and forms of International Cooperation), in Ethical Review of Biomedical Research in CIS Countries (Social and Cultural Aspects), 2007, Պետերբուրգ:
38. Защита прав и достоинства человека в контексте современной биоэтики. Армяно-российский (славянский) университет. Ереван. 2007, стр. 87-96:
39. From History of Armenian Choral Art. Monography. 2006, Երևան:
40. “The Quality of Bioethical Education in Medical Schools: Comparative Study of Reality and Perspectives. In the Materials of International Conference “Bioethical aspects of Human Rights in Educational System”, 2006, Երևան:
41. «Անգլախոս և ռուսախոս արտասահմանցի ուսանողներին բիոէթիկա և հայ մշակույթ առարկաների դավանդման առանձնահատկութ-յունների շուրջ»: ՀՀ ԿԳՆ և ԵՊԲՀ 17-րդ ուսումնա-մեթոդական գիտաժողով: Հայերեն, 2004, Երևան, էջ 40-41:
42. Կենսաբարոյագիտության հիմունքները Երևանի պետական բժշկական համալսարանում:
43. Բժշկական սեղմագրերի հայկական հանդես, 2004.3. 2004, Երևան, էջ 48-49:
44. «Նոր մոտեցումներ բիոէթիկայի և էթիկայի դասավանդման ընթացքում՝ կապված արդի խնդիրների լուծման հետ»: ԵՊԲՀ 16-րդ կրթական-մեթոդական գիտաժողով, 2003, Երևան, Հայաստան:
45. “The Traditions, Customs, Mentality, Culture and Problem of Euthanasia in Armenia” in Materials of 2nd International Scientific Conference on Ethics Education in Medical Schools, 2002, Էյլաթ, Իսրայել:
46. Հովհաննես Չեքիջյան (Արվեստագետն ու քաղաքացին. սոցիոլոգիական վերլուծություն.) Մենագրություն. 208 էջ, 2000, Երևան:
47. «Հայ կնոջ և մոր գովերգումը պոեզիայի և երաժշտության մեջ» Հայ կանանց միջազգային ընկերակցության երրորդ միջազգային համագումար, Նոր հեռանկարներ, նոր հորիզոններ, 2000, Երևան:


Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Անձնական կայք՝ susannadavtyan.am