ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Վալերիի Մուրադյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

muradyansusanna41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2014թ-ին Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու. Ատենախոսական թեզի պաշտպանություն
2006-2011թթ Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
2001-2006թթ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, մասնագիտությունը` ԺԳ 00.03 «Հատուկ մանկավարժություն»/տիֆլոմանկավարժություն/, ատենախոսություն` «Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողության զարգացումը շարժախաղերի միջոցով»

Աշխատանքային փորձ

2008թ.-ից առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2012-2013 թթ Հանգրվան հ/կ-չտեսնողների տարածական կողմնորոշման ինստրուկտոր

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
• ՏԽՈԻ երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման մեթոդիկա
• Տիֆլոմանկավարժություն
• Տիֆլոհոգեբանություն
• Օֆտալմոլոգիայի և աչքի հիգիենայի հիմունքներ
• ՏԽՈՒ անձանց սոցիալական հարմարեցում
• Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող /չտեսնող-չլսող/ երեխաների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի առանձնահատկությունները
• Ներառական կրթություն
• Ընտրովի դասընթացներ
Մագիստրատուրա
• Տիֆլոգրաֆիկայի ուսուցում
• Ընտրովի դասընթացներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տիֆլոմանկավարժություն, տիֆլոհոգեբանություն, տեսողության խանգարում ունեցող անձանց տարածական կողմնորոշման զարգացում, Հատուկ մանկավարժություն, հատուկ հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ

2009թ. Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/
2011թ Լեհաստանի կույրերի միության և ari-ari հիմնադրամի կողմից կազմակերպված տարածական կողմնորոշման ինստրուկտորների վերապատրաստում / Երևան /
2012թ. «Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ» /Երևան/
2012թ Լեհաստանի կույրերի միության և ari-ari հիմնադրամի կողմից կազմակերպված չտսնողների տարածական կողմնորոշման ինստրուկտորների վերապատրաստում /Լեհաստան/
2012-2013թթ. Perkins միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գիտական սեմինարներ, վերապատրաստում /ԱՄՆ-Հայաստան/
2014 թ. «Development of Occupational Therapy Profession in Armenia and Georgia» /Երևան/
2014թ. Տեմպուս IV ծրագրի մեջ <<Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը>>(ASPIRE) միջազգային վերապատրաստում /Երևան/
2014թ. «THE PROBLEMS OF SCHOOL PSYCHOLOGICAL SERVICES», գիտաժողով /Երևան/
2015թ. «Asperger Syndrom: Interpersonal Disorders, Psychopathological Influences and Types of Care» /Երևան/
2015թ. «Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում»: «Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևավորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները» / Ալեքսանդր Սուվորով. Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվա, ՌԴ / երկօրյա միջազգային դասախոսություն /Երևան/
2015թ. «Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով /Երևան/
2015թ. «Օժանդակ տեխնոլոգիաները և դրական վարքագծի խթանումը» և «Զարգացնող այլընտրանքային հաղորդակցում» /Քեյթ Սմիթ, Ապպալաչիան համալսարանի Ընթերցանության կրթության և հատուկ կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԱՄՆ / մեկշաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում» /Դորետի Ֆրասեր, մեկշաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Տեմպուս» ծրագրի «Պիկասա» նախագծի շրջանակներում անցկացվող Բարձրագույն կրթության միջազգայնացմանն ուղղված գործնական քայլերին նվիրված գիտաժողով /Երևան/
2015թ. Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու վերապատրաստում


Անդամակցություն
2011թ. Հանգրվան հ/կ անդամ

Ընտրովի տպագրումներ
1. Մուրադյան Ս.Վ. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների հետ անցկացվող շարժախաղերը` որպես նրանց արատները փոխհատուցող գործընթացների իրականացման պայման, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանությունե գիտա-մեթոդական ժողովածու #7, Երևան 2008, էջ 37-41
2. Мурадян С.В. Характеристика игровой деятельности слепых и слабовидящих учащихся «Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն գիտամեթոդական ժողովածու #8, Երևան 2009, էջ 198-201
3. Մուրադյան Ս.Վ. Շարժխաղերի դերը տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշման գործընթաում, Ժողովածու նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի, 2009թ, նոյեմբերի 19-21, I ՊՐԱԿ, Երևան Մանկավարժ 2010, էջ 150-152
4. Մուրադյան Ս.Վ. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշման խնդիրը հատուկ կրթության հակարգում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրամն 40-ամյակին, Ստեփանակերտ «Դիզակ Պլյուսե 2010, էջ 159-160
5. Մուրադյան Ս.Վ. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման առանձնահատկությունները, Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն գիտական հանդես #1, Երևան 2011, էջ 39-41
6. Տարածական կողմնորոշման զարգացմանը նպաստող առարկայական գործողությունների ազդեցությունը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների շարժախաղերի ուսուցման գործընթացում, <<Հատուկ կրթության հիմախնդիրներ>> գիտամեթոդական հանդես, N3, Երևան 2015, էջ 96-103

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն