ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Ժուլվերնի Խաչատրյան
15.02.2016

Աշխ.գիտ. թեկ., դասախոս

SUSANNAZHULVERNY@GMAIL.COM

Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1981-1986 – Երևանի Պետական Համալսարան աշխարհագրության ֆակուլտետ
1985-2000թ Հայպետջրշին վարչություն ավագ տնտեսագետ
2000թ-2018թ Երևանի Պետական Համալսարան աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ասիստենտ
2018-2019թ - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համլսարանի աշխարհագրության և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն ասիստենտ

Գիտական աստիճան
2013թ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. «Լեռնային լանդշաֆտների պլանավորման սկզբունքները Արագածոտնի մարզի օրինակով» ԻԴ. 00.04- երկրաբնապահպանություն մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
1985-2000թթ.- տնտեսագետ Հայպետջրշին վարչություն
2000-2013թ ԵՊՀ սոցիալ տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն ավագ գիտաշխատաղ
2013-2018թ. ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և ամբիոնի դասախոս
2018 թ-ից. աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացները
Բակալավրիատ` ՀՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա` ՀՀ բնական և պատմաճարտարապետական հուշարձանները, Կիրառական էկոլոգիակի հիմնախնդիրները,ԼՊ մոդելային տեղամասերում, ԼՊ իրավական հիմքերը ԼՊ ԲՀՊՏ-ում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լանդշաֆտային պլանավորում, Կայուն Մարկային զարգացում, գեոէկոլոգիա, կիրառական էկոլոգիա, Լեռնային տարածքների Կայուն Զարգացում և ռեսուրսների կառավարում, ԲՀՊՏ և էկոտուրիզմը, արտադրությանն հիմունքներ/արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, տրանսպորտ, ծառայությունների ոլերտ/, նորարարությունը տուրիզմում, էքսկուրսիրոն գործ, հյուրանոցային գործ, ծառայությունների կազմակերպման իրավական հիմունքները, տուրիստական երկրագիտություն, բնակչության աշխարհագրություն, ՀՀ և ԼՂ աշխարհագրություն/ ֆիզիկական և տնտեսական/, ՀՀ լանդշաֆտները, ՀՀ բնական և պատմաճարտարապետական հուշարձանները, հողագիտություն և հողային կադաստր, լանդշաֆտագիտություն, Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, պատմական աշխարհագրություն, աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն:

Վերապատրաստումներ
2013-2018թ. ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, մանկավարժության և հոգեբանության, օտար լեզվի վերապատրաստման դասընթացներին:

Անդամակցություն
2000 թ. -Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ

Հրապարակումներ
Երկու տասնյակից ավել գիտական հոդվածներ և երկու մենագրություն.
• Khoetsyan, S. Khachatryan Proposal of hydrological climatic method of the identification borders in mountainous areas (on the example of the RA). Combatig desertification/land degradation and drought for poverty reducation and sustainable development: the contribution of science, technology, traditional knowledge and practices. Cancune, Mexico 291-292; 2015
• Khoetsyan, S. Khachatryan The Characteristics of Landscape Dynamics in RA International conference ՙՙ ՙՙ A applied ecology: problems, innovationsՙՙՙ ՙ Tbilisi-Batumi, Georgia 86-91 2015
• Խոյեցյան Ա.Վ., Խաչատրյան Ս. Ժ., Լեռնային լանդշաֆտների պլանավորման սկզբունքները: Մենագրություն /Ասողիկ գրատուն հրատարակչություն 206էջ 2016
• Խոյեցյան Ա.Վ., Խաչատրյան Ս. Ժ., Բարսեղյան Գ. Ս. Անապատացման դեմ պայքարի կազմակերպման միջազգային փորձը և Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները: ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա/Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու համար 11; 226-234; Երևան 2017
• Хоецян Ашот, Хачатрян Сусанна Электронная среда как платформа для применения рекламы и связей с общественностью министерство образования и науки российской федерации ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области Границы ВозможногоВ Рекламном И Pr-Креативе Сборник научных трудов ОрелГУЭТ,
2017. – 208 с. 183-187 Орел 2017
• Khoetsyan A., Babayan T., Khachatryan S. Specific features of landscape planning in mountainous areas. Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили Tbilisi Landscape dimensions of sustainable development: science-planning-governance proceedings of international conference dedicated to the 70th Anniversary of Professor Nikoloz /Niko/ Beruchashvili 4-6 october 2017 /423-429/ 2017
• Khoetsyan A., Babayan T., Khachatryan S. Geografical principles of natural environment improving, as a methodological basis for landscape planning. Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили Landscape dimensions of sustainable development: science-planning-governance proceedings of international conference dedicated to the 70th Anniversary of Professor Nikoloz /Niko/ Beruchashvili 4-6 october 2017/ 430-433/2017
• Khoetsyan A., Babayan T., Khachatryan S. Management of the natural processes in the landscape and landscape approach to territorial organization.Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили Landscape dimensions of sustainable development: science-planning-governance proceedings of international conference dedicated to the 70th Anniversary of Professor Nikoloz /Niko/ Beruchashvili 4-6 october 2017/ 434-437/2017
• Խոյեցյան Ա.Վ., Խաչատրյան Ս. Ժ. և ուրիշներ / դասագիրք բարձրագույն ուսումնական հաստաությանների համար /Լեռնային տարածքների կայուն զարգացում և ռեսուրսների կառավարում /Երևան/286 էջ/2018

Լեզուներ`հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն