ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սվետլանա Արկադիի Դալլաքյան
22.02.2016

Տնտ. գիտ. թեկ., դասախոս

dallakyansvetlana09@aspu.am

Տնտ. գիտ. թեկ.,դասախոս/ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն
2009-2013թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Կառավարման ֆակուլտետ / ասպիրանտ (հեռակա)

1999-2004թթ. Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Կառավարման ֆակուլտետ, որակավորումը մենեջեր (գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան
տ.գ.թ. «Աշխատանքային արտագաղթի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», 014 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

2016թ.-մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող
2016թ.- մինչ օրս Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2007-2016թթ. Էջմիածնի Վարդգես Համազասպյանի անվան պետական քոլեջ, դասախոս, «Բանկային գործ» ամբիոնի վարիչ

2018թ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի «Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի ձեռնարկությունների գործունեության հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները» բազային թեմայի ղեկավար։

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ կառավարման հիմունքներ, սոցիալ- մշակութային գործունեության տեսություն և մեթոդիկա, անձնակազմի կառավարում, տնտեսագիտության տեսության հիմունքներ

Մագիստրատուրա՝ միկրոէկոնոմիկա, կառավարման հիմունքներ, ներդրումների կառավարում

Գիտական հետաքրքրության շրջանակները

«Նորարարական գործունեությունը և բարձր տեխնոլոգիաները», «Արվեստի շուկան և կառավարման առանձնահատկությունները», հետազոտական թեմա «ՀՀ սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանն ուղղված նորովի մոտեցումների մշակում և ներդրում»

Վերապատրաստում

1. Ժողովրդագրության վիճակագրություն (CRRC) 20.02-26.2013թ.
2. Քանակական տվյալների վերլուծություն SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ (CRRC) 28.02-1.03.2014թ.
3. Պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնառության գործընթացի արդյունավետության բարձրացում (ՀՀ ԿԳՆ) 20.04-22.04.2015թ.
4. Լրացուցիչ և շարունակակն կրթությունը, որպես կարողությունների հզորացման նախապայման(ՀՀ ԿԳՆ) 25.03-27.03.2016թ.

Հրապարակումներ

1. Դալլաքյան Ս. Ա., «Տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ միգրացիոն հոսքերի վրա>>: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N7, Երևան, 2010թ., էջ 192-201:
2. Դալլաքյան Ս. Ա., «ՀՀ միգրացիոն քաղաքականության գերխնդիրները>>: Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 7, (133), հուլիս, Երևան, 2011թ., էջ 38-40:
3. Դալլաքյան Ս. Ա., «Աշխատանքային արտագաղթի միտումները և կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում>>: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 1, Երևան, 2012թ., էջ 180-189:
4. Դալլաքյան Ս. Ա., «Աշխատանքային արտագաղթի կարգավորման կառուցակարգերի կատարելագործման ուղիները>>: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 1, Երևան, 2014թ., էջ 57-66:
5. Դալլաքյան Ս. Ա., «Աշխատանքային արտագաղթի կարգավորման ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների գերակայությունները>>: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N1, Երևան, 2014, էջ 67-77:
6. Դալլաքյան Ս. Ա., «Աշխատանքային արտագաղթի էությունը և կարգավորման միջազգային փորձը>>: Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 7-8, (179-180), Երևան, 2015թ., էջ 101-104:
7. Դալլաքյան Ս. Ա., «ՀՀ աշխատանքային միգրանտների տեսանկյունից առավել մեծ հետաքրքրություններ ներկայացնող պետությունների գնահատնման մեթոդաբանություն>> Սոցիալ տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Գիտական հոդվածների ժողավածու-2017, Երևան, 2017, էջ 330-340
8. Dallakyan S.A. « Specifics of implementing the socioeconomic policy to ensure the labor market efficiency in armenia and Belarus>> International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences” № 8 (30) / 2017, Kiev 2017, p.41-44
9. Даллакян С.А. «Совершествование системы регулирования внешней трудовой миграции в Республике Армения>>, Сборник научных трудов / Международный научный журнал “Интернаука” /№ 15 (37), 2 т., -Киев.: 2017,
10. Դալլաքյան Ս. Ա., «ՀՀ ժողովրդագրական գործոնների ազդեցությունը տնտեսական իրավիճակի վրա>>: Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 9-10, (205-206), Երևան, 2017թ., էջ 148-150 :
11. Даллакян С.А., Малое и среднее предпринимательство в республике армения:  
12. зарубежный опыт финансовой и кредитной поддержки». Сборник научных трудов / Международный научный журнал “Интернаука” /№ 3 (43), 2 т., -Киев.: 2018г., стр 43-47.
13. Даллакян С.А., Малый и средний бизнес и инновационное предпринимательство в Республике Армения», Научный-практический электронный журнал«Аллея Науки /Вып.N3(19) том 2, (март 2018), стр 240-244.
14. Даллакян С.А., Особенности демо-экономических процессов в РА, Международный научный журнал «Интернауки» Серия:«Экономические науки /№ 4 (12)/2018 –Киев, стр 62-68.
15. Даллакян С.А., Регулирование процесса выезда эмигрантов из республики армения посредством разработки соответствующего инструментария» АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, Тезисы докладов 76-й международной научно-технической конференции Том 2,-2018,- Магнитогорск.
16. Даллакян С.А., Развитие высокотехнологичного производства на основе модели «тройной спирали»,/ Научно-практический электронный журнал “Аллея Нау¬ки”, 2018. № 9 (25), том 4 ISSN 2587-6244, 2018, стр 340-352,
17. Դալլաքյան Ս.Ա., «Նորամուծական տնտեսության զարգացումը կլաստերացման համատեքստում» Սոցիալ-տնտեսա¬կան զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրա¬պե¬տությունում» գիտ.հոդվածների ժողովածու ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018 , էջ 136–148
18. Դալլաքյան Ս.Ա., «Միջազգային միգրացիոն հոսքերը և դրանց բացասական ու դրական հետևանքները» Սոցիալ տնտեսա¬կան զար¬գացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Գիտական հոդված¬ների ժողովածու-2017, Երևան, 2018, էջ 200-210.
19. Даллакян С.А., Хачатрян А.А., Зарубежный опыт и значение маркетинговой деятельности для национальной галереи армении, Научный-практический электронный журнал« Аллея Науки /Вып.N2(29) том 2, (март 2019), стр 196-207.

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն