ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սյուզաննա Ժուլվերնի Եղիազարյան
20.06.2018

Դասախոս 

exiazaryansyuzanna37@aspu.am

Դասախոս / Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Կրթություն

2013 ՀՀ ԳԱԱ փիլ. սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ <Սոցիոլոգիա >՝ <Հայ ուսանողների սոցիալական հիմնախնդիրները>

2015թ Անգլերենի դասընթացներ ՀԱՀ - TOEFL IBT in AUA
2012թ TOEFL IBT in AUA
2011թ TOEFL PBT in A.U.A
2011թ Международный Институт Развития «ЭкоПро Образовательный портал Мой университет Факультет «Реформа образования
1..Курс"Технология интерактивного обучения"
2.. Курс "Активные методы обучения!".
2011թ Cambridge English teachers training course
2009 – 2011 ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոն.Մագիստրոսի աստիճան՝ <Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա> Գերազանցության դիպլոմ.<Ուսուցման ակտիվ մեթոդները ուսուցման գործընթացում>
2009 թ. ՀԱՀ Բակալավրի աստիճան ` <Լրագրություն>
1984-1991 թթ .Երաժշտական կրթություն` դաշնամուրի բաժին

Կարդացվող դասընթացներ

Ընդհանուր սոցիոլոգիա
Սոցիոլոգիայի պատմություն
Պատմական սոցիոլոգիա
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սոցիալական ոլորտում
Ինստիտուցիոնալ սոցիալական աշխատանք
Սոցիալական աշխատանք խոցելի խմբերում

 

Հրապարակումներ

1. Экономические и социальные аспекты занятости студентов Теоретические предпосылки и прикладные возможности социологии // Мате-риалы армяно-русской международной научная конференции (26-28 апреля 2016 г., г. Ереван)/
2. Субкультурные особенности армянских студентов и особенности организации досуга Научная мысль// ежеквартальный научно-методический журнал № 4 (22) • 2016.ст52
3. Проблемы современной молодежи в России и Армении
Дети и молодежь – будущее России [Текст] : материалы IV Междунар. науч.-практ.конф., г. Вологда, 5–7 октября 2016 г. : в 2-х частях. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. –Ч. II. – 370 с.
4 Субкультурные особенности Армянских студентов и особенности организции досуга
Государство Будущего: Актуальные проблемы социально- экономического и политико –правового развития . III Международная научно- практическая конфференция 14 апрелья 2016г. Под Обш. ред. проф. Э.С.Гареева.-Уфа: Изд-во УГНТТУ 2016- 329 с.
5 Կրթական գործընթացի կազմակերպման խոչընդոտները տեխնոլոգիական արդի մարտահրավերների տեսանկյունից.
Կանթեղ գիտական հոդվածներ 3(68) 2016. Երևան 0019 ,Մարշալ Բաղրամյան պող.24/4
6 Գևորգ Պողոսյան, Սյուզաննա Եղիազարյան
Երիտասարդ հայ ընտանիքի սոցիալական հիմնախնդիրները Քաղաքագիըության հարցեր: Հանդինգթոնը և արդի քաղաքագիտական խոսույթը: Քաղաքագիտական հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի նյութեր.-Եր.:ԼԻմուշ, 2015.-200 էջ:
7 Հայ ուսանողները որպես անկախության սերունդ
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը. Գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ. Եր.<Գիտություն> հրատ., 2015, 185 էջ:
8 Ժամանակակից հայ ուսանողության աշխատանքի ապահովվածության հիմնախնդիրները
Լրաբեր հասարակական գիտությունների 1(646 ) հունվար –ապրիլ 2016թ.էջ208
9 Ուսանողության մասնագիական կողմնորոշման հիմնախնդիրները շուկայական արդի հարաբերությունների պայմաններում
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ. Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես <Զանգակ -97> ՀՀ, 0051, Երևան:
10 <Սպառողական հասարակություն հասկացությունը>.Սպառողական մշակույթը և անհատի սոցիալականացման ճգնաժամը
Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: Գիտ. և գիտամեթոդ. Հոդվածների ժողովածու.- Եր.: ՀՀ ԱԻՆ <Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա>ՊՈԱԿ, 2017.- 460Էջ:
11 Մասնագիտական կողմնորոշումը՝ որպես ուսանողների մասնագիտական ինքնորոշման հիմք
Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում. ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի փիլիսոփայության միջազգային օրվա կապակցությամբ գիտաժողովի նյութեր. Գիրք VI, Երևան 2016 թ
Եղիազարյան Սյուզաննա, <<Հայ երիտասարդության հասարակական-քաղաքական սոցիալականացման առանձնահատկությունների փոխակերպումները>>
Աշխատանքային փորձ
2017թ. Մինչ օրս ՀՊՄՀ դասախոս սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն
ԱՁ “ Եղիազարյան Սյուզաննա “ 2009 թ. մինչ օրս
1996-2010 թթ . Անգլերենի և հայոց լեզվի մասնավոր ուսուցիչ տանը` տարբեր տարիքի աշակերտների հետ: Անհատական և խմբակային դասեր:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-1353-1639 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Սոցիոլոգիայի պատմություն, տեսություն, երիտասարդության սոցիալական խնդիրներ ,կրթության սոցիոլոգիա

Անդամակցություն

Հայկական Սոցիոլոգիական Ասոցիացիայի անդամ, 2013

Լեզուներ՝ Հայոց լեզու (մայրենի) ,Ռուսաց լեզու (գեր.),Անգլերեն (լավ)