ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թերեզա Յուրիի Ազատյան
20.03.2018

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

azatyantereza41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ/Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն

Կրթություն
2002-2007թթ. - Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոնի հայցորդ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1990-1995թթ. Մասնագիտությունը` օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Տարրական կրթության և դասավանդման մեթոդիկայի ֆակուլտետ, դեֆեկտոլոգիայի բաժին

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Տարրական դասարանների մտավոր հետամնաց աշակերտների տարածական կողմնորոշման զարգացումը», ԺԳ 00.03 «Հատուկ մանկավարժութուն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

2018-2024թթ ․, Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

2018-ից առ այսօր՝ - ՙՆերառական հասարակության և հաշմանդամության հիմահարցերի հետազոտական կենտրոնի՚ հետազոտող

2011թ.-առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

2011-2017թթ.՝ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի գիտության և հետբուհական կրթության գծով դեկանի տեղակալ
2006-2011թ թ. - Հատուկ մանկավարժության մասնագիտությունների գծով նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2004 -2011թ.թ. - Հատուկ մանկավարժության(արատաբանության) ամբիոնի ասիստենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2004-2006թթ. Ավագ լաբորանտ Հատուկ մանկավարժության /արատաբանության/ ամբիոն, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2003թ. Դասախոս - Մշակույթի ինստիտուտ
2002-2003թթ. Աշխատակազմի ղեկավար - ԳապԷքս՚ ՍՊԸ.,
2000թ. - Հատուկ հոգեբանության դասախոս - Լ.Սարգսյանի անվ. բժշկական քոլեջ
1996-2000թթ. Լոգոպեդ, դեֆեկտոլոգ - թիվ 8 հատուկ(օժանդակ) դպրոց
1989-1990թ.թ. գործավար, հատուկ բաժին, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝  «Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա», «Հենաշարժողական համակարգի խանգարում ունեցող երեխաների մանկավարժություն և հոգեբանություն», «Հատուկ մանկավարժություն», «Զարգացման բարդ և բազնակի խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական աջակցություն»

Մագիստրատուրա՝ «Ներառական կրթության կազմակերպում», «Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների դաստիարակությունը ընտանիքում», «Տարրական դասարանների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման տեսություն և մեթոդիկա», «Զարգացման բարդ և բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթության հիմնահարցեր»

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակը
Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացում, զարգացման բարդ և համալիր խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական աջակցություն,
հոգեբանամանկավարժական գնահատում և
խորհրդատվություն, ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա, ներառական կրթության կազմակերպում

Վերապատրաստումներ
Սոցիալական կրթություն, Community Connections, World learning /ԱՄՆ/, հավաստագիր, 2009թ.
Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/, հավաստագիր, 2009թ.
Ներառական կրթություն <Հույսի կամուրջ>ՀԿ, <Առաքելություն Արևելք> ՀԿ, վերապատրաստողների վերապատրաստող հավաստագիր
Perkins միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գիտական սեմինարներ, վերապատրաստում /ԱՄՆ-Հայաստան/ 2012-2013թթ
Կրթական բարեփոխումներ ծրագրի հատուկ կրթություն կրթական ծրագրերի վերամշակում թիմի անդամ Համաշխարհային բանկ, Օուլու, Ֆին;լանդիա, ՀՊՄՀ 2011-2013թ.թ.
ՀՊՄՀ, Perkins միջազգային կազմակերպության և ,,Քեզ համար,, ՀԿ եռակողմն պայմանագրի շրջանակներում կազմակերպված փորձի փոխանակման սեմիանրներ /2014թ., նոյեմբեր/ Ռուսաստան, Սերգիև-Պոսադ
2015թ. մատից – Կրթության որակի փորձագետ
Էրազմուս միջազգային ծրագրի դասախոսների փոխանակման շրջանակներում թրեյնինգ –սեմինար Էստոնիա, Տալլին /2015թ., նոյեմբեր/

Անդամակցություն

Հատուկ կրթության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, ուսումնագիտամեթոդական խորհրդի նախագահ, «Մեծահասակների կրթություն և շարունակական ուսուցում» ՀԿ կառավարման խորհրդի անդամ
2014թ.-ից ,,Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները,, գիտամեթոդական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
2015թ.-ից « Педагогика и практичерские аспекты физического воспитания» գիտամետոդական ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ, Ուկրաինա

Հրապարակումներ

1. Մտավորհետամնացաշակերտներիտարածականկողմնորոշման զարգացմանմիջոցները // Ուսումնամեթոդականձեռնարկ,Երևան, Էդիտ Պրինտ, 2012, 41էջ
2. ,,Հատուկկրթությանհանրագիտարան,,-իհամահեղինակ //Երևան, Զանգակհր., 2013
3. Развитие пронстранственной ориентировки у умственной остальных детей, «Էդիտ-Պրինտ» հր. Երևան 2013, 181էջ
4.Современныеподxодыкразвитиюпространственно – временныx представленийудетейснарушениемумственногоразвития //«Актуальные проблемы формирования единого образовательного пространства СНГ»2014г
5. Play diagnosis and assessment of children with special needs// Коррекционно-педагогический институт при Национальном педагогическом университеет им. М.П.Драгоманова , Домбасский государственный педагогический университет, г, краматорск2015г.,с72-76
6. Роль адаптивного физического воспитания для детей с множественными нарушениями развития//Сборник научных трудов XIX международного конгресса ,,Олимпиский спорт и спорт для всех”, 6-9 октября, Ереван, 2015, էջ118-123
7.Проблемы и перспективы развития инклюзивного обрзования в современном обществе// Инклюзивное образование:современные проблемы и перспективы, сборник статей научно-практической международной конференции, Ереван 2015, с. 115-119
8.Подготовка будущих специалистов для работы с детьми с множественными нарушениями развития// Материалы международной научно-практической конференции <<Проблемы слепоглухих: опыт, задачи, перспектиты>> Москва, 2015, c.120-122
9.«Play therapy as a basic method of work with children having behavioral and emotional disorders; §Շտկողական աշխատաքի տեսություն և պրակտիկա¦ II միջազգային գիտաժողովի նյութեր
Մ.Պ. Դրագոմանովի անվան ազգային մանկավարժական համալսարանի շտկողական մանկավարժության և հոգեբանության ինստիտուտ 2016թ, էջ 235-240
10. Parenting children with profound intellectual and multiple disabilities §Междисциплинарный подход в исследованиях по специальной педагогике и специальной психологии¦материалы IX Международного теоретико-методологического семинара Московский городской педагогический университет , Москва 2017, c.257-261 РИНЦ https://elibrary.ru/item.asp?id=29756825 Google Scholar 5цит
11.Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների մանկավարժական աջակցություն, Հատուկ կրթության մանկավարժների համար նախատեսված վերապատրատման գործնական դասընթացի փաթեթ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Երևան ,Ասողիկ,, 2017 Հեղինակային խումբ
12.Возрастная динамика реоэнцефалографических показателей умственно отсталых детей с межполушарной асимметрией мозга, §Տեսական և կլինիկական բժշկութան հարցեր¦ գիտագործնական հանդես,Հատոր 21, N 1(118), Երևան, 2018թ. էջ 27-29
13.Сравнительный анализ градиентов кровенаполнения различных бассейнов мозга у здоровых и умственно отсталых детей по результатам реоэнцефалографии, §Научная мысль¦ ежеквартальный научно-методический журнал 4(30) т.6. 2018 с. 40-46 Филиал СПб государственного экономического университета г. Череповец РИНЦ https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53036
14.Своеобразие пространственной ориентировки и подходы по ее формированию у детей с отставанием в умственном развитии , §Научная мысль¦ ежеквартальный научно-методический журнал 4(30) т.6. 2018 с. 154-157 Филиал СПб государственного экономического университета г. Череповец РИНЦ https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53036 проблемы слепоглухих: опыт, задачи, перспективы» Москва, 2015, c.120-122.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3218-257X 

Պարգևներ

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 85-ամյակի կապակցությանբ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն