ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թերեզա Յուրիի Ազատյան
20.03.2018

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

azatyantereza41@aspu.am

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ/Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն

Կրթություն
2002-2007թթ. - Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոնի հայցորդ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1990-1995թթ. Մասնագիտությունը` օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Տարրական կրթության և դասավանդման մեթոդիկայի ֆակուլտետ, դեֆեկտոլոգիայի բաժին

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Տարրական դասարանների մտավոր հետամնաց աշակերտների տարածական կողմնորոշման զարգացումը», ԺԳ 00.03 «Հատուկ մանկավարժութուն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

2018-ից առ այսօր՝ Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

2011թ.-առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

2011-2017թթ.՝ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի գիտության և հետբուհական կրթության գծով դեկանի տեղակալ
2006-2011թ թ. - Հատուկ մանկավարժության մասնագիտությունների գծով նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2004 -2011թ.թ. - Հատուկ մանկավարժության(արատաբանության) ամբիոնի ասիստենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2004-2006թթ. Ավագ լաբորանտ Հատուկ մանկավարժության /արատաբանության/ ամբիոն, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2003թ. Դասախոս - Մշակույթի ինստիտուտ
2002-2003թթ. Աշխատակազմի ղեկավար - ԳապԷքս՚ ՍՊԸ.,
2000թ. - Հատուկ հոգեբանության դասախոս - Լ.Սարգսյանի անվ. բժշկական քոլեջ
1996-2000թթ. Լոգոպեդ, դեֆեկտոլոգ - թիվ 8 հատուկ(օժանդակ) դպրոց
1989-1990թ.թ. գործավար, հատուկ բաժին, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝  «Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա», «Հենաշարժողական համակարգի խանգարում ունեցող երեխաների մանկավարժություն և հոգեբանություն», «Հատուկ մանկավարժություն», «Զարգացման բարդ և բազնակի խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական աջակցություն»

Մագիստրատուրա՝ «Ներառական կրթության կազմակերպում», «Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների դաստիարակությունը ընտանիքում», «Տարրական դասարանների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման տեսություն և մեթոդիկա», «Զարգացման բարդ և բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթության հիմնահարցեր»

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակը
Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացում, զարգացման բարդ և համալիր խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական աջակցություն,
հոգեբանամանկավարժական գնահատում և
խորհրդատվություն, ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա, ներառական կրթության կազմակերպում

Վերապատրաստումներ
Սոցիալական կրթություն, Community Connections, World learning /ԱՄՆ/, հավաստագիր, 2009թ.
Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/, հավաստագիր, 2009թ.
Ներառական կրթություն <Հույսի կամուրջ>ՀԿ, <Առաքելություն Արևելք> ՀԿ, վերապատրաստողների վերապատրաստող հավաստագիր
Perkins միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գիտական սեմինարներ, վերապատրաստում /ԱՄՆ-Հայաստան/ 2012-2013թթ
Կրթական բարեփոխումներ ծրագրի հատուկ կրթություն կրթական ծրագրերի վերամշակում թիմի անդամ Համաշխարհային բանկ, Օուլու, Ֆին;լանդիա, ՀՊՄՀ 2011-2013թ.թ.
ՀՊՄՀ, Perkins միջազգային կազմակերպության և ,,Քեզ համար,, ՀԿ եռակողմն պայմանագրի շրջանակներում կազմակերպված փորձի փոխանակման սեմիանրներ /2014թ., նոյեմբեր/ Ռուսաստան, Սերգիև-Պոսադ
2015թ. մատից – Կրթության որակի փորձագետ
Էրազմուս միջազգային ծրագրի դասախոսների փոխանակման շրջանակներում թրեյնինգ –սեմինար Էստոնիա, Տալլին /2015թ., նոյեմբեր/

Անդամակցություն

Հատուկ կրթության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, ուսումնագիտամեթոդական խորհրդի նախագահ, «Մեծահասակների կրթություն և շարունակական ուսուցում» ՀԿ կառավարման խորհրդի անդամ
2014թ.-ից ,,Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները,, գիտամեթոդական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
2015թ.-ից « Педагогика и практичерские аспекты физического воспитания» գիտամետոդական ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ, Ուկրաինա

Հրապարակումներ

1. Մտավոր հետամնաց աշակերտների տարածական կողմնորոշման զարգացման միջոցները // Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,Երևան, Էդիտ Պրինտ, 2012, 41էջ

2. ,,Հատուկ կրթության հանրագիտարան,,-ի համահեղինակ //Երևան, Զանգակ հր., 2013

3. Развитие пронстранственной ориентировки у умственной остальных детей, <<Էդիտ-Պրինտ>> հր. Երևան 2013, 181էջ

4. Современные подxоды к развитию пространственно – временныx представлений у детей с нарушением умственного развития //«Актуальные проблемы формирования единого образовательного пространства СНГ»2014г
5. Play diagnosis and assessment of children with special needs// Մ.Պ. Դրագոմանովի անվան ազգային մանկավարժական համալսարանի շտկողականմանկավարժության և հոգեբանության նիստիտուտ և Դոնբասի պետական մանկավարժական համալսարան, Կրամատորսկ, ԴԴՄԱ 2015թ, էջ72-76
6. Роль адаптивного физического воспитания для детей с множественными нарушениями развития// Сборник научных трудов XIX международного конгресса ,,Олимпиский спорт и спорт для всех”, 6-9 октября, Ереван, 2015, էջ118-123
7. Проблемы и перспективы развития инклюзивного обрзования в современном обществе//<< Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները>> միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու>>, Երևան 2015, էջ 115-119
8. Подготовка будущих специалистов для работы с детьми с множественными нарушениями развития// Материалы международной научно-практической конферанции
<<Проблемы слепоглухих: опыт, задачи, перспектиты>> Москва, 2015, c.120-122.

Պարգևներ

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 85-ամյակի կապակցությանբ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն