ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տիգրան Վարազդատի Թանգամյան
28.02.2016

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

tangamyantigran10@aspu.am

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1961-1966թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաքիմիական ֆակուլտետի կենսաբանության բաժին

Գիտական աստիճան
2003թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտական աստիճաններ շնորհող խորհրդի կողմից շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, ատենախոսության թեման. -«Կենսաբանության դպրոցական դասընթացի համակարգված ուսուցման տեսությունն ու պրակտիկան», ԺԳ.00.02 «Դասավանդման մեթոդիկա (կենսաբանություն)» մասնագիտությամբ 1974թ. ՀՍՍՀ ԳԱԱ կենսաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, ատենախոսության թեման.-«Կարտոֆիլի պալարագոյացման ազդեցությունը արմատատերևային կորելյացիայի վրա»,Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ

2016թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2005-2016թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
1971թ.-2005թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Բույսերի ֆիզիոլոգիա
Էվոլյուցիոն տեսություն
Կյանքի ծագում և էվոլյուցիոն տեսություն
Մագիստրատուրա
Կենսաբանության դերը ուսուցիչների և աշակերտների աշխարհայացքի ձևավորման գործում
Կենսաբանական համակարգերի հուսալիության մեխանիզմները

Վերապատրաստումներ
1983թ. Մոսկվայի Լենինի անվան մանկավարժական համալսարան
2004թ. Երևան, քննական թեստեր կազմելու մեթոդաբանություն

Անդամակցություն
«Ջավախք» հայրենակցական միություն ՀԿ
ՋԱՀ հիմնադրամ

Հրապարակումներ

1. Հանրակրթական դպրոցի «Կենսաբանություն» առարկայի դասագրքեր 6-րդ, 7րդ, 8-րդ, 9-րդ դասարանների համար
2. Тангамян Т.В, Давтян Н.Н., Узунян К.Н., Интегрирующая роль биологических систем в формировании научного мировоззрения// Биология в школе, 2014, М., №8 , стр.59-67 «Կենսաբանություն» աշակերտների, ուսուցիչների և բուհ ընդունվողների համար ձեռնարկ
3. Тангамян Т.В., ,,Системный метод изучения природных биологических систем”// “Биология, все для учителя,,, Москва, 2015г., стр. 2-4
4. Тангамян Т., Узунян К., Тангамян Н., Размышления о взаимоотношениях между человеком и природой// Вестник экологического образования в России, М., 2015, №4 (78)
5. Тангамян Т.В., Меликян С.С., Григорян М.А., Музыка и растения// «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», ежемесячный научный журнал,часть I, N1, январь, 2016, стр. 45-50
6. Թանգամյան Տ.Վ., «Կենսաբանություն» /ուսուցիչների, աշակերտների և բուհ ընդունվողների համար/ ուսումնական ձեռնարկ, 550 էջ, Երևան, 2016
7. Тангамян Т.В., Узунян К.Н., Казарян Л.М., Обучающие и мировоззренческие функции интерпритации последовательности и поэтапности в биологических системах// Наука и образование: новое время, стр. 292-300, Москва, 2017
8. Թանգամյան Տ.Վ, Ուզունյան Ք.Ն., Փիլթակյան Ա.Ա., Վարդանյան Մ.Վ., Ասիմիլյատների բաշխվածության համամասնությունը հյութալի, միասերմ կորիզապտուղների կառուցվածքային տարրերում եվ դրա կենսաբանական նշանակությունը// «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» համահայկական V գիտաժողովի նյութեր, էջ 139-143, Երևան, 2018
9. Թանգամյան Տ.Վ., Ուզունյան Ք.Ն., Սարգսյան Հ., Առողջ սնունդ, առողջ սերունդ, «Դիջիտ պրինտ» ՍՊԸ , Երևան, հեղ. հրատ. 2018, 118 էջ
10. Թանգամյան Տ.Վ., Սիսակյան Ս.Հ., Կենսաբանություն 7: Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը, Երևան, Տիգրան Մեծ հրատարաչկություն ՓԲԸ, 207 էջ, Երևան, 2018
11. Թանգամյան Տ.Վ., Մտորումներ արժեհամակարգի մասին// Մանկավարժական միտք, 1-2, Երևան, 2018
12. Թանգամյան Տ.Վ., Պողոսյան Ա.Վ., Համաչափությունը և համամասնությունը բնակենսաձևերում, որպես էվոլյուցիայի արդյունք// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 65-70, Երևան, 2018

Պարգևներ
Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ
«Մանկավարժական համալսարան» մեդալ
«Երախտագիտություն» մեդալ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն