ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տիգրան Վարազդատի Թանգամյան
28.02.2016

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

tangamyantigran10@aspu.am

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1961-1966թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաքիմիական ֆակուլտետի կենսաբանության բաժին

Գիտական աստիճան
2003թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտական աստիճաններ շնորհող խորհրդի կողմից շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, ատենախոսության թեման. -«Կենսաբանության դպրոցական դասընթացի համակարգված ուսուցման տեսությունն ու պրակտիկան», ԺԳ.00.02 «Դասավանդման մեթոդիկա (կենսաբանություն)» մասնագիտությամբ 1974թ. ՀՍՍՀ ԳԱԱ կենսաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, ատենախոսության թեման.-«Կարտոֆիլի պալարագոյացման ազդեցությունը արմատատերևային կորելյացիայի վրա»,Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2005-2016թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
1971թ.-2005թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/Բույսերի ֆիզիոլոգիա,Էվոլյուցիոն տեսություն,Կյանքի ծագում և էվոլյուցիոն տեսություն
Մագիստրատուրա/Բույսերի հարմարվածության և դիմացկունության էկոֆիզիոլոգիա,Կենսաբանության դերը ուսուցիչների և աշակերտների աշխարհայացքի ձևավորման գործում,Կենսաբանական համակարգերի հուսալիության մեխանիզմները,Բույսերի աճի, զարգացման և ծերացման մեխանիզմները,Միջառարկայական կապերը բնագիտության դասընթացում,Բնագիտության արդիակական հիմնախնդիրները,Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի աճի և զարգացման ֆիզիոլոգիա, կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկա, կենսաբանության փիլիսոփայություն, պոեզիա, ճանապարհորդություն

Վերապատրաստումներ
1983թ. Մոսկվայի Լենինի անվան մանկավարժական համալսարան
2004թ. Երևան, քննական թեստեր կազմելու մեթոդաբանություն

Անդամակցություն
«Ջավախք» հայրենակցական միություն ՀԿ
ՋԱՀ հիմնադրամ

Հրապարակումներ
2010-2016թթ. ընտրովի տպագրումներ
1. Հանրակրթական դպրոցի «Կենսաբանություն» առարկայի դասագրքեր 6-րդ, 7րդ, 8-րդ, 9-րդ դասարանների համար
2. «Կենսաբանություն» աշակերտների, ուսուցիչների և բուհ ընդունվողների համար ձեռնարկ
3. Тангамян Т.В., ,,Системный метод изучения природных биологических систем”, “Биология, все для учителя,,, Москва, 2015г., стр. 2-4
4. Тангамян Т.В, Давтян Н.Н., Узунян К.Н., Интегрирующая роль биологических систем в формировании научного мировоззрения, Биология в школе, 2014, М., №8 , стр.59-67
5. Тангамян Т.В., Меликян С.С., Григорян М.А., Музыка и растения «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», ежемесячный научный журнал,часть I, N1, январь, 2016, стр. 45-50
6. Тангамян Т., Узунян К., Тангамян Н., Размышления о взаимоотношениях между человеком и природой, Вестник экологического образования в России, М., 2015, №4 (78)

Պարգևներ
Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ
«Մանկավարժական համալսարան» մեդալ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն