ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նաիրա Սուրենի Տողանյան
08.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

toghanyannaira21@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, ՀՊՄՀ-ի հիմնական դպրոցի տնօրեն

Կրթությունը
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ (1981-85թթ.)
Երևանի N 114 միջնակարգ դպրոց (1971-81թթ.)

Գիտական աստիճանը
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու(2002թ.), դոցենտ (2009թ.)`«Դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ- « Հայ հին և միջնադարյան գրականության ուսուցումը ավագ դպրոցում»

Աշխատանքային փորձ
2014 թ. սեպտեմբերից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնական դպրոցի տնօրեն, համատեղությամբ ՀՊՄՀ-ի Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ:
2002 -ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական բաժանմունքի հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ:
1999-ից ՀՀ ԿԳՆ Կրթական բարեփոխումների կենտրոնի, այնուհետև՝ մինչև 2015թ. ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի հանրակրթության կառավարման և բովանդակային նորմատիվների մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ:
1989-1999 թթ. Մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ, գիտաշխատող:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ ՙՀայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրականության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները սովորողակենտրոն մոտեցման համատեքստում

Վերապատրաստումները
Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների վերապատրաստումներ (որպես վերապատրաստող)
Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստումներ (որպես վերապատրաստող)

Հրապարակումներ
1. «Ես և շրջակա աշխարհը» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 2-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա 2007, 2010, Մանմար 2013, 2014 (համահեղինակ):
2. «Ես և շրջակա աշխարհը» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 3-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա 2008, Մանմար 2012, 2014 (համահեղինակ):
3. «Ես և շրջակա աշխարհը» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 4-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա 2009, Մանմար 2012, 2013 (համահեղինակ):
4. «Ես և շրջակա աշխարհը»2-4, ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան 2007, Մակմիլան-Արմենիա (համահեղինակ):
5. «Ես և շրջակա աշխարհը 3» , ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2008, Զանգակ-97 (համահեղինակ):
6. «Հայրենագիտություն» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2007, (համահեղինակ):
7. «Հայրենագիտություն» 5, ուսուցչի ձեռնարկ Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2007 (համահեղինակ):
8. Հայ գրականություն 7, մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Զանգակ-97, 2008 (համահեղինակ):
9. Մայրենի 5-6, մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Զանգակ-97, 2009 (համահեղինակ):
10. Հայ գրականություն 8, մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Զանգակ-97, 2010 (համահեղինակ):
11. «Հայ գրականություն 10» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2009, Մանմար 2014 (մեթոդական ապարատի կազմում):
12. «Հայ գրականություն 11» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2010 (մեթոդական ապարատի կազմում):
13. «Հայ գրականություն 12» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2010, Մանմար 2011 (մեթոդական ապարատի կազմում):
14. Հայ գրականություն 10, կիսամյակային թեմատիկ և ամփոփիչ աշխատանքների տետր-հարցարան, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Երևան, Զանգակ-97, 2010:
15. «Գրականություն 7-9», թեթև մտավոր ունակություն ունեցող երեխաների առարկայական ծրագիր, Երևան, 2007:
16. Ցուցապաստառներ հայոց լեզվից (7-9-րդ դասարաններ), Երևան, Էդիթ-Պրինտ, 2010:
17. Հայ գրականություն 10, մեթոդական ձեռնարկ, Վիամիր, Երևան 2013 (համահեղինակ):
18. Հայ գրականություն, դաս-միջոցառումների ժողովածու, Երևան, 2014:
19. Հայոց բանահյուսություն, ուսումնական ձեռնարկ քրեստոմատիա, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2015:
20. «Համո Սահյան. Հողոտ-մղեղոտ իմ վերհուշերը», Հայագիտական հանդես (Հավելված), Երևան 2015:
21. Վահան Տերյանի կենսապատումը, Հայագիտական հանդես (Հավելված), Երևան 2015:
22. Դաստիարակությունը որպես ուսումնական գործընթացի անբաժանելի մաս, Մանկավարժության արդի խնդիրները, մարտահրավերներ և լուծումներ
23. Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015:
24. Ռուբեն Սևակ. Դաս-միջոցառման նմուշ, Հայագիտությունը դպրոցում. Գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան 2015:
25. Методологические проблемы преподавания литературы в контексте личностно-ориентированного обучения учащихся // Образование личности. 2015, №1. С. 110-115, Образованиеличности.
26. Հայ մանուկի համար բաբախող հայ դաստիարակի սիրտը, Հովհաննես Հինդլյան 150, Միջազգային երկօրյա գիտաժողովի նյութեր 26-27 մայիս, Երևան-Կապան ավան, Զանգակ, 2016:
27. Փոխադրության բնագրերի ժողովածու, 5-9-րդ դասարանների համար, Զանգակ, Երևան 2017:
28. Գրականության դասավանդման մեթոդիկա, Արտագերս, Երևան 2018:
29. Գրականութ յան դասավանդման մեթոդիկայի դերը ապագա ուսուցչի պատրաստ ման գործընթացում: «Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՀՊՄՀ հիմնադրման 95-ամյակին» գիտաժողովի նյութերՙ էջ 83-88, Երեւա, 2018:
30. Գրականության դասավանդման մեթոդիկա/ ուսումնական ձեռնարկ Արտագերս, Երեւան, էջ 318, 2018:
31. Հայրենագիտություն, 5 դասարանի դասագիրք վերահրատարակված է ՀՀ ԿԳՆ կողմից Երեւան /Մանմար, էջ 159, 2018:
32. Պատկերա զարդ քերականութ յուն, Մայրենի 5 ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, Երեւան, Էջ 32, հայերեն, 2019, 978-9939-881-15-7:
33. Պատկերազարդ քերականություն, Մայրենի 6,ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ,Երեւան,Էջ 48, հայերեն, 2019թ., 978-9939-881-15-7:
34. Ես և շրջակա աշխարհը, դասագիրք 3-րդ դասարանի համար, մաս 1, Մանմար,Երեւան,69 էջ,հայերեն,2020, 978-9939-62224-8:
35. Ես և շրջակա աշխարհը, դասագիրք 3-րդ դասարանի համար, մաս 2 Մանմար, Երեւան,143 էջ, հայերեն, 2020, 978-9939-62-225-5:
36. «Վեպի յուրացումը կրթական համակարգում. խոչնդոտներ եւ հաղթահարման տեսլական», 2021 | Հոդված/Article, «Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ, էջ 192-197:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-3900-7053 

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳՆ շնորհակալագրեր

Լեզուներ ռուսերեն, անգլերեն