ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Վարդանի Տոնոյան
22.02.2016

Հայոց լեզվի և հայ գրականության ուսուցչուհի

Հեռ.՝ 59-22-72
lusint_1982@yahoo.com

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի / Հենակետային վարժարան

Կրթություն
2010-2014 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայցորդ
1999-2004 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, մասնագիտությունը՝ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Գիտական աստիճան
2015 թ. հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման առաջին աստիճանի տարակարգ
2015 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու (, §Շահան Շահնուր-Վազգեն Շուշանյան. գրական առնչություններ¦ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Ժ. 01.02)

Աշխատանքային փորձ
2010 թ.-ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային ավագ դպրոց-վարժարանի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
2005-2010 թթ. «Աջափնյակ թաղային համայնքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում՝ մանկավարժ
2003-2005 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտրոնում՝ համակարգչային օպերատոր

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց լեզու, հայ գրականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
սփյուռքահայ գրականություն

Վերապատրաստումներ
2013 թ. հունիս՝ ԿԱԻ, Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացրած վերապատրաստման դասընթաց
2010 թ. մայիս՝ հոգեբան Մ. Պետրոսյանի «Կոնֆլիկտներ. ներանձնային և միջանձնային» ծրագիր
2009 թ. ապրիլ-մայիս՝ հոգեբան Մ. Պետրոսյանի «Մասնագիտական ինքնայրման սինդրոմ և անձնային աճ» ծրագիր
2007 թ. հունիս՝ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ. «Երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնների աշխատանքի կազմակերպման հիմնահարցերը ՀՀ-ում»
2006 թ. հունիս՝ Հայ օգնության ֆոնդի Երեխաների ընդունման և կողմնորոշման կենտրոնի և ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր «Ուշադրություն յուրաքանչյուր երեխայի»
2005 թ. օգոստոս՝ Համաշխարհային բանկի ՃՍԶՀ թիվ TF 051331 դրամաշնորհային ծրագիր «Երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման խնդիրներ» 84-ժամյա դասընթաց


Հրապարակումներ
1. Արուեստագէտը եւ գեղեցիկի ըմբռնումը Վազգէն Շուշանեանի §Բանաստեղծն ու կինը¦ գրքում, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, 2011, ԼԱ հատոր, էջ 245-255:
2. Ազգային ինքնության հաստատման Վազգեն Շուշանյանի բանաձևը §Գարնանային սիրո հեզ նամակներ¦ վիպակում, Վէմ համահայկական հանդես, Երևան, 2012, Դ (Ժ) տարի, թիվ 4 (40), հոկտեմբեր-նոյեմբեր, էջ 77-85:
3. Շահան Շահնուրի գրականությունը սփյուռքահայ մտքի գնահատմամբ, Մեսրոպ Մաշտոցի համալսարանի 15-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով: Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում (3-4 նոյեմբեր, 2012, Ստեփանակերտ): Նյութերի ժողովածու, Երևան, 2012, էջ 304-307:
4. Գրականության նշանակության ընկալումը շահնուրյան բնագրում, Երիտասարդ գրականգետների հանրապետական գիտաժողովի գիտական նյութերի ժողովածու (23-25 մայիս, 2013, Տավուշի մարզ, գ. Կողբ), Երևան, 2013, էջ 129-139:
5. Շահան Շահնուրի և Վազգեն Շուշանյանի գրական հայացքների առարկայական բախման մի քանի հարցեր, Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014, N 4 (28), էջ 159-179:
6. Շահան Շահնուրն ու Վազգեն Շուշանյանը Փարիզի §Մենք¦ գրական հանդեսի ակունքներում, Ս. Էջմիածին, 2014, հոկտեմբեր, էջ 66-83:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն