ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Զարուհի Սասունի Տոնոյան
22.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դասախոս

tonoyanzaruhi26@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկածու, դասախոս/Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն
2003-2007թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ (Կուլտուրայի ֆակուլտետ, Գրադարանագիտության և մատենագիտության բաժնում որպես ասպիրանտ
1999-2003 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Կուլտուրայի ֆակուլտետ

Գիտական աստճան
Թեկնածուական պաշտպանություն 2015թ. հունիսի 26 («Հայոց Եղեռնի մատենագիտություն» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. Գրականության ինստիտուտ)

Աշխատանքայինփորձ
2007թ. առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում`որպես դասախոս:
2004-2007թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կուլտուրայի ֆակուլտետի Գրադարանագիտության և մատենագիտոսւթյան ամբիոնում որպես ավագ լաբորանտ:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Մանկական գրականության մատենագիտություն, Էլեկտրոնային գրացուցակավորում, Գեղարվեստական գրականության մատենագիտություն, Հայ մատենագիտության պատմություն

Մագիստրատուրա՝ Գրադարանային-տեղեկատվություն,հաղորդակցություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մատենագիտական, գրադարանագիտական, գրքագիտակական

Վերապատրաստումներ
2011թ. փետրվարին հաջողությամբ մասնակցել է <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>>վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ավագ դպրոցի գրադարանավարների վերապատրաստողների դասընթացին:

2015թ. դեկտեմբերին մասնակցել է Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հինադրամի կողմից իրականացվող <<Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման>> ծրագրի շրջանակներում իրականցվող <<ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու>> վերապատրաստմանը:

Հրապարակումներ
1. Եղեռնի մատենագիտության պատմատեսական և կիրառական նշանակության մասին, համահեղինակությամբ Գ. Սուքիասյանի // ՀՊՄՀ Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, , 2008, պրակ 2, էջ 36-37:
2. Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը արաբական մամուլում // Օրենք և իրական.- 2008.- թիվ 4, էջ 29-30:
3. Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը տպագրական-տեղեկատվական աղբյուրներում, Հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 99-103:
4. Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը գեղարվեստական գրականության և մատենագիտության մեջ, ՀՊՄՀ Պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հյացորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010, պրակ 2, էջ 137-139:
5. Արխիվային վավերագրեր // Կանթեղ.- 2015.-էջ 42-46:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն