ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սոֆի Ֆելիքսի Թորգոմյան
10.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

torgomyansofi01@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1997-2000թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1982-1986թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մայրենի լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (2010թ.): ԺԳ.00.02 – Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (հայոց լեզու): Ատենախոսության թեմա՝ «Բայի բա-ռաքերականական կարգերի ուսուցումը միջին դպրոցում»:

Աշխատանքային փորձ
2013թ.-ից առ այսօր Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2001թ.-ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1998-2001թթ. Երևան քաղաքի Հ. Օշականի անվան թիվ 172 անգլերեն լեզվի թեքումով միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
1991-1998թթ. Երևան քաղաքի Լ. Տոլստոյի անվան թիվ 128 դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
1989-1991թթ. Երևան քաղաքի թիվ 171 դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, ժամանակակից հայոց լեզու
Մագիստրատուրա՝ Հայոց լեզվի մեթոդիկայի հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, ժամանակակից հայոց լեզու, մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ:

Վերապատրաստումներ
2015թվականի ապրիլի 13-ից մայիսի 7-ը մասնակցել է Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացին (Հավաստագիր N 0068-15)

Հրապարակումներ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА "СЕКЦИОНАЛЬНОСТЬ"В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ,АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(62) ЧАСТЬ 8 ИЮНЬ,ПЕРЕЯСЛАВ 2020 Г. ,РИНЦ ,https://elibrary.ru/TITLE_ABOUT.ASP?ID=58411 , СТ , .27-32. `FWD, АРУТЮНЯН Р., ТОРГОМЯН С. 

Վերլուծական բարդությունների ուսուցումը ավագ դպրոցում, «Մանկավարժական միտք» հանդես, Եր., 2011թ., էջ210-216, համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան:

Համադրական բարդությունների ուսուցումը ավագ դպրոցում, «Լեզու և կրթություն», N 3, Հավելված «Մանկավարժական միտք» հանդեսի, Եր., 2012թ., էջ 82-91, համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան:

Բայի ուսուցումը միջին դպրոցում. ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2012թ., 196 էջ:

Պարագաների արտահայտության ուսուցումը «Դեպքի ուսումնասիրություն» մեթոդով, «Լեզու և կրթություն», N 5, Հավելված «Մանկավարժական միտք» հանդեսի, Եր., 2013թ., էջ 73-79, համահեղինակ՝ Ռ., Ջուլֆայան:

Ծրագիր «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա դասընթացի», Եր., 2014թ., 70 էջ, համահեղինակ՝ Գ. Խալաթյան:

Անուղղակի խնդիր լրացումների ուսուցումն ավագ դպրոցում տեխնոլոգիական մոտեցմամբ, Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», N 2-3 (26-27), Եր., 2014թ., էջ 253-267:

Ուղիղ խնդրի ուսուցումն ավագ դպրոցում տեխնոլոգիական մոտեցմամբ, «Մանկավարժական միտք» հանդես, N 3-4, Եր., 2014, էջ 108-115, համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան:

Նախադասության երկրորդական անդամների ուսուցումը տեխնոլոգիական մոտեցմամբ (ուղեցույց ուսուցչին), Եր., 2014, 76 էջ, համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան:

Բացահայտչի ուսուցումը տեխնոլոգիական մոտեցմամբ, «Մանկավարժական միտք» հանդես, N 1-2, Եր., 2015, էջ 178-184, համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան:

Դասի ներկայացում ամփոփիչ-գնահատող պրակտիկայի շրջանակներում, «Մանկավարժական միտք» հանդես, N 4, Եր., 2015, էջ 202-209:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ (բանասիրական ֆակուլտետ), Բակալավրիատ, Երևան, 2017, Հեղինակային հրատարակություն, 208 էջ, Թորգոմյան Սոֆի, Հարությունյան  Ռուբինա

Արտադասարանական միջոցառման նախագիծ մանկավարժական պրակտիկայի շրջանակներում, Ռինց, Վիեննա, 2017, էջ 17-21: Թորգոմյան Սոֆի, Հարությունյան  Ռուբինա

Ազգային կրթական գործընթացներ, Ռինց, Վիեննա, 2017, էջ 21-26, Խալաթյան Գայանե, Թորգոմյան Սոֆի

Торгомян С. Ф., Арутюнян Р. Р. , Вопросы по организации процесса учебно- познавательной практики, aktuální  pedagogika,Vědecký časopis ,Zakladatel: Vědecko vydavatelské  centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. , № 2 2018.

Ջուլֆայան Ռուզան Պողոսի , Թորգոմյան Սոֆի Ֆելիքսի ,Հապավումների ուսուցման դասի մոդելավորում բուհական դասընթացում, «Интернаука» ,Научный журнал № 12(46) , Москва  , 2018 г.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7024-361X  

Պարգևներ
2003 թվականին ՀՊՄՀ 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ շնորհվել է պատվոգիր՝ երկարամյա բարեխիղճ գիտամանկավարժական գործունեության համար:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն