ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Համլետի Ծատուրյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

tsaturyangayane43@aspu.am

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ/Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

• 2004-2007 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ասպիրանտ
• 2001-2003 ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա
• 1997-2001 ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիաճան
2010 մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, թեմա՝ «Տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչին մաթեմատիկական տրամաբանության ուսուցման մեթոդիկան»
Ախատանքային փորձ
• 2004 առայսօր«Մաթեմատիկայիևտարրականուսուցմանմեթոդիկայի»ամբիոնի դասախոս, ԽաչատուրԱբովյանիանվանհայկականպետականմանկավարժականհամալսարան
• 2010-2014 Մաթեմատիկայիևտարրականուսուցմանամբիոնիասիստենտ
• 2004-2013 ԱԳՆ «Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների բաժին»

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• «Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)»
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Վերապատրաստումներ

2015ՀՊՄՀ մասնագիտական որակավորումների բարձրացման և վերապատրաստման բաժնի կողմից կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներին:
Աղետների ռիսկերի վերապատրաստում։
ՀՊՄՀ-ում Google Classroom-ի ներդման հետ կապված դասախոսների ուսուցում- վերապատրաստում:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5871-4688 

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: