ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Քնարիկ Նելսոնի Ուզունյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

uzunyanqnarik10@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն
2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, ասպիրանտուրա
2007թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2014թ.-պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն և ստացել մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, ատենախոսության թեման՝ «Կենսաբանության թեստերի կիրառման մեթոդական համակարգը հանրակրթական դպրոցում», «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (կենսաբանություն) մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

2019-ից մինչև այսօր՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2015-2018թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2008-2015թթ.- Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ
2007-2008թթ.- ՎՀ Ախալքալաքի շրջան, գ. Կուլիկամի միջնակարգ դպրոց, քիմիայի ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Բույսերի անատոմիա և մորֆոլոգիա
Բույսերի կարգաբանություն
Բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բուսաբանություն, կենսաբանության և բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա, թեստաբանություն, հայ գրականություն

Հրապարակումներ
1. Թանգամյան Տ.Վ., Ուզունյան Ք.Ն., Կենսաբանության թեստերին ներկայացվող պահանջների մասին, «Մանկավարժություն» գիտ. մեթ. վերլուծական ամսագիր ՀՀ ԿԳՆ կրթութ. ազգային ինստ., N2, Երևան, 2010թ., էջ 37-42
2. Թանգամյան Տ.Վ., Ուզունյան Ք.Ն., Դավթյան Ն.Ն., Կենսաբանական համակարգերի դերը աշակերտների մտածողության զարգացման և աշխարհայացքի ձևավորման գործընթացում, «Վասն արդարութեան» գիտամեթոդական հանդես, N1-2, Վանաձոր, 2010թ., էջ 11-14
3. Թանգամյան Տ.Վ., Ուզունյան Ք.Ն., Դավթյան Ն.Ն., Կենսաբանական համակարգեր (ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ ավագ դպրոցի ուսուցիչների և աշակերտների համար), «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2011թ., 95 էջ
4. Ուզունյան Ք.Ն., Կենսաբանության նոր տիպի թեստերի փորձարկումը հանրակրթական դպրոցներում, ՀՊՄՀ գիտական տեղեկագիր N 2-3 (14-15), Երևան, 2011, էջ 130-136
5. Ուզունյան Ք.Ն., Կենսաբանության պատկերազարդ թեստերի ուսուցողական նշանակությունը, Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի կողմից կազմակերպված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր` նվիրված ՀՀ անկախության 20 ամյակին, Գյումրի, 2012թ., Էջ 85-88
6. Թանգամյան Տ.Վ., Սաֆարյան Ջ., Ուզունյան Ք.Ն., 12-րդ դասարանի կենսաբանության ընթացիկ գնահատման թեմատիկ ամփոփիչ թեստեր, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, 60 էջ
7. Թանգամյան Տ.Վ., Ուզունյան Ք.Ն., Կենսաբանության ուսուցողական թեստեր (ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ), «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, 135 էջ
8. Ամալյան Գ., Ուզունյան Ք.Ն., Սեռական կրթության և դաստիարակության հիմնախնդիրները, Համահայկական կրթական III գիտաժողով, Բնագիտությունը 21րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ, Երևան, 2012թ., էջ 45-46
9. Тангамян Т., Узунян К., Социологическое исследование заданий по биологии, “Педагогические измерения”, № 3, М., 2012, с. 89-94
10. Ուզունյան Ք.Ն., Պատմական ակնարկ թեստերի ծագման ու զարգացման մասին, ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2013, էջ 327-332
11. Թանգամյան Տ.Վ., Ուզունյան Ք.Ն., Դավթյան Ն.Ն., Կենսաբանական ինտեգրված համակարգերի դերը աշակերտի մտածողության զարգացման և գիտական աշխարհայացքի ձևավորման գործում, «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական ամսագիր, №3, Երևան, 2013, էջ 32-38
12. Ուզունյան Ք.Ն., Իլյուստրատիվ թեստերի կիրառման անհրաժեշտությունը կենսաբանության ուսուցման գործընթացում, «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական ամսագիր, № 6, Երևան, 2013, էջ 58-64
13. Тангамян Т., Узунян К., Давтян Н., Интегрирующая роль биологических систем в учебном процессе и формировании научного мировоззрения, ''Биология в школе''. М., 2014, № 2, стр. 59-67
14. Ուզունյան Ք.Ն., Սիրականյան Ն.Հ., Հայ մշակութային արժեքների ճանաչման, պահպանման և զարգացման գործընթացը Ջավախքի հայկական դպրոցներում, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100 ամյակին, Երևան, 2015թ., էջ 441-450
15. Тангамян Т., Узунян К., Тангамян Н. Размышления о взаимоотношениях между человеком и природой, Вестник экологического образования в России, М., 2015, №4 (78)

Լեզուներ՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն