ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վահան Ժորայի Սարգսյան
22.02.2016

Պրակտիկայի կենտրոնի ղեկավար, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ծրագրի ղեկավար

 

sargsyanvahan@aspu.am

Պրակտիկայի կենտրոնի ղեկավար

Շախմատի կրթական հետազոտությունների լաբորատորիայի ծրագրի ղեկավար

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն 

2001-2005թթ.՝ ՀՊՄՀ կիրառական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
1995-1999թթ.՝ ՀՊՄՀ ն/դ մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանող
2005թ.՝ պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն <<Անձի դևիանտ վարքը որպես արտակարգ իրավիճակների ներգործության հետևանք և դրա հաղթահարման ուղիները>> 020 մասնագիտական խորհուրդ։

Աշխատանքային փորձ
2013 մարտից մինչ օրս՝ ՀՊՄՀ Պրակտիկայի վարչության պետ

2011 հոկտեմբեր ՀՀ ՈԱԱԿ –ի բարձրագույն կրթության որակի արտաքին գնահատման փորձագետ

2011 ապրիլ-հուլիս Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչ պ/կ

2010 ապրիլ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի վարիչ

2008-2010թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ԲՈՀ-ի հոգեբանության 060մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար

2007 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

2007-2010թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի տնօրեն
2005-2007թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2001-2005թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2000-2001թթ.՝ ԼՂՀ Նոր Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղի հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչ
1999-2000թթ.՝ ԼՂՀ Նոր Շահումյանի շրջանի Դադիվանք գյուղի հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա․ Կրթության հոգեբանություն, Հաղորդակցում և կոնֆլիկտների կառավարում, Կրթության կառավարում, Հետազոտության որակական մեթոդներ, Հետազոտության քանակական մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Սոցիալական հոգեբանություն, Կրթության հոգեբանություն, Իրավաբանական և քաղաքական հոգեբանություն, Կոմպետենտության հոգեբանություն, Հոգեդիագնոստիկա:

Վերապատրաստումներ
2015 նոյեմբեր Մասնակցել է որակավորումների ոլորտային շրջանակի ներդրման վերապատրաստման դասընթացին Օսնաբրուկի կիրառական գիտությունների համալսարանում /Տեմպուս Արմենքա ծրագրի շրջանակներում, Գերմանիա, Օսնաբրուկ/
2015 հուլիս Մասնակցել է որակավորումների ազգային շրջանակի ներդրման վերապատրաստման դասընթացին Լինշոփինգի համալսարանում /Տեմպուս Արմենքա ծրագրի շրջանակներում, Շվեդիա, Լինշոփինգ/
2015 փետրվար Մասնակցել է Դասավանման և ուսումնառության մեթոներ խորագրով վերապատրաստումների Կոբլենց-Լանդաու համալսարանում /Տեմպուսի Մահաթմա ծրագրի շրջանակներում, Գերմանիա, Կոբլենց/
2013 ապրիլ-մայիս Մասնակցել է <<Բարձրագույն կրթության կառավարման ծրագրի մշակում>> վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթացին /Տեմպուսի Մահաթմա ծրագրի շրջանակներում, Մանկավարժական միջազգային հետազոտությունների կենտրոն CIEP, Փարիզ, Ֆրանսիա/
2012 հոկտեմբեր Մասնակցել է բարձրագույն դպրոցի կրթության որակի արտաքին գնահատման փորձագետների վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթացին /Վերապատրաստող՝ որակի ապահովման միջազգային խորհրդատու Ջիլիան Քինգ, ARQATA, ՈԱԱԿ/, /մասնակցության հավաստագիր/:
2012 հունիս Մասնակցել է <<Էրիքսոնյան հիպնոս>>-ի Բետտի Էրիքսոնի վարպետության դասընթացին / /մասնակցության հավաստագիր/:
2012թ. մայիս Մասնակցել է <<Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա>> վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթացին /Վերապատրաստողներ՝ Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի փորձագետներ Թ. Վիլպոլա, Մ. Կիելինեն/ Հույսի կամուրջ, Առաքելություն Արևելք ՀԿ-ների օժանդակությամբ /մասնակցության հավաստագիր/:
2011 հունիս- 2012 հունվար ՛Կրթություն բոլորի համար 3՛ ծրագրի շրջանակներում ՀՊՄՀ մագիստրոսական կրթական ծրագրի համար մշակել է ՛Հոգեբանամանկավարժական աջակցությունը ներառական կրթության համակարգում՛ խորագրով դասընթաց: Խորհրդատուներ՝ Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի փորձագետներ Թ. Վիլպոլա, Մ.Կիելինեն/:

Հրապարակումներ

1. Саргсян В.Ж., Малоян З.А., Арутюнян Н.С. Жизненные цели в восприятии студентов,.Материалы международной конференции “Модернизация непрерывной педагогической практики и внедрение механизмов организации в системе высшего педагогического образования ”Ереван, 2013, с. 229-235
2. Саргсян В.Ж., Психологические проблемы моделирования развития компетентности будущих педагогов в процессе педагогической практики, Проблемы и перспективы развития образования в 21-ом веке: профессиональное становление личности (философские и психолого-педагогические аспекты), международная конференция, “Социосфера”, Прага 2013.
3. Sargsyan V. Pedagogical Practice organization Handbook, Yerevan, 2013, 151p:
4. Սարգսյան Վ.Ժ, Թադևոսյան Հ. Զինվորական մանկավարժ-հոգեբանների պատրաստության հինախնդիրները, <<Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները>> հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2013, էջ 114-120:

Լեզուներ՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն