ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Թորգոմի Վարդանյան
05.09.2016

Հոգ․ գիտ․ թեկ․, ասիստենտ

vardanyanlilit23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ/Հոգեբանության ամբիոն/

Կրթություն
2008-2014թթ ՀՊՄՀ Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ:
1997-2002թթ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի մանկավարժություն և հոգեբանություն” բաժին, բակալավրիատ և մագիստրատուրա։
1995-97թթ Երևանի Ա. Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարան, դաստիարակի որակավորում, գերազանցության դիպլոմ։
1985-95թթ. Երևանի Գր. Նարեկացու անվան թիվ 137 դպրոց- վարժարան։

Գիտական աստճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա` Միջանձնային հարաբերությունների և ուսումնական մոտիվացայի հարաբերակցության դինամիկան միջին դպրոցում։ ԺԹ.00.03 Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, խմբային գործունեություն) մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2017- առ այսօր ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս։
2016-առ այսօր ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հոգեբանություն մասնագիտության 3րդ կուրսի, ինչպես նաև հոգեբանություն մասնագիտության / հեռակա /4-րդ և 5-րդ կուրսերի պրակտիկայի կրթական ծրագրի պատասխանատու։
2008-2017 ՀՊՄՀ Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի
դասախոս:
2016թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեմա` Միջանձնային հարաբերությունների և ուսումնական մոտիվացայի հարաբերակցության դինամիկան միջին դպրոցում։ ԺԹ.00.03 <<Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, խմբային գործունեություն)>> մասնագիտությամբ:
2009-2011թթ ՀՊՄՀ Հոգեբական ծառայությունների կենտրոն, հոգեբան- խորհրդատու, թրեյնինգավար:
2004-2005 Ա. Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական
ուսումնարանում, հոգեբանության ուսուցիչ:
2003-2004թթ <<Ալմանախ>> կրթահամալիր, մանկավաժ-հոգեբան:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ընդհանուր հոգեբանություն, Զարգացման հոգեբանություն, Հոգեֆիզիոլոգիա, Սոցիալական հոգեբանություն
Մագիստրատուրա՝ Ընտրովի դասընթացներ / ընտանիքի հոգեթերապիա, Օժտվածության հոգեբանություն, Սոցիալական հոգեբանության ժամանակակից տեսություններ/։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիրառական հոգեբանություն
2018 Նոյեմբեր 24- Դեկտեմբեր 1, տեսագործնական դասընթաց, թեմա՝ «Հեքիաթաթերապևտիկ աշխատանք մանկական վախերի հետ», դասընթացավար՝ Լիլիթ Վարդանյան, Անահիտ Արզումանյանի հոգեբանական կենտրոն։
2018 Հուլիսի 04 «Կլինիկակական սուպերվիզիա․ ուղիներ, էթիկայի և իրավասության հարցեր» թեմայով դասընթաց,
դասընթացավար՝ Ամերիկահայ հոգեբան, Ֆրեզնոյի համալսարանի կրիմինոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, Կալիֆորնիայի նահանգի պետական հիվանդանոցների գլխավոր հոգեբան, Ալեն Ազիզյան, , «ԻՆԹՐԱ» Հոգեկան առողջության կենտրոն։
2018 թ․ Հունիսի 24, «Հոգեբանի էթիկայի հարցեր», սեմինարավար Մարինե Պետրոսյան։
2018թ․ Հունիսի 22-Հուլիսի 18, (30 ժամ) Մանկական հոգեթերապիա, դասընթացավար՝ Մաինե Պետրոսյան, Անահիտ Արզումանյանի հոգեբանական կենտրոն։
2018թ․ հունիսի 2-12 (16 ժամ), «Նեվրոզների էությունը, դասակարգումը» կանխարգելման և հաղթահարման ուղիները թեմայով դասընթաց, դասընթացավար- Արմեն Բեջանյան, «Ապագա հոգեբանական ծառայություն»։
2018 թ․ ապրիլի 16-19, «Ծնող -երեխա առաջնային հարաբերություններ: Մանկական տրավմա» սեմիարավար Իռեն Նիգոլյան- Արաբկիր բժշկական համալիր, Հայաստանի Հոգեվերլուծողների ասոցիացիա։
2017 Նոյեմբեր15-Դեկտեմբեր 23 /20 ժամ/, «Հեքիաթաթերապիայի հմտությունների մարզման թրեյնինգ» դասընթացավար Լիլիթ Վարդանյան, Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն
2017 թ. Հոկտեմբեր 23, «Աֆեկտիվ և տագնապային-ֆոբիկ խանգարումների ախտորոշման և բուժման ակտուալ հարցերը» միջազգային գիտաժողով, կազմակերպիչ հոգեբույժ Արամ Հովսեփյան-,-Բժշկության և բնական գիտությունների զարգացման կենտրոն
2017 Հուլիս 1- օգոստոսի 15, /45 ժամ/- «Անհատական հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքներ» դասընթացավար՝ Մարինե Պետրոսյան , Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն
2017 25․ 04 / 4 ժամ/ «Հուզական ինտելեկտ, ինքնասպանության կանխարգելում, ներելու ինտերակտիվ մոդել» Բաց դասախոսություն, վարող դոկտոր Անի Քալաջյան, ԱՄՆ, Նյու, Յորք, հոգեբանական վնասվածքների կանխարգելման ասոցիացիա։

Հրապարակումներ
Վարդանյան Լ․ Թ․ «Միջանձնային հարաբերությունների և ուսումնական դրդապատճառների փոխազդեցության հիմնախնդիրները ինտերակտիվ ուսուցման պայմաններում» - ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտաժողով, 2013 թվ. 1պրակ էջ 194-196:
Գևորգյան Ս. Ռ., Վարդանյան Լ․Թ․, «Ուսուցչի սոցիալ- հոգեբանական կոմպետենտության զարգացումը որպես միջին դպրոցում սովորողների միջանձնային հարաբերությունների շարժընթացը պայմանավորող գործոն», Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան, 2015 թիվ 3, Էջ 82-87:
Վարդանյան Լ․ Թ․ Պողոսյան Օ․ «Հեքիաթը որպես հոգեբանամանկավարժական ազդեցության միջոց հատուկ կարիքնրով երեխաների հետ աշխատանքում»; Հոգեբանության արդի հիմնախնդիրենրը գիտական աշխատությունների ժողովածու Ե․- 2016, էջ 97-101
Վարդանյան Լ Թ․ Միջանձնային հարաբերություների և ուսումնական մոտիվացիայի հարաբերակցության ուսումնասիրությունը անհատական դեպքերի և վերլուծության միջոցով Հոգեբանության արդի հիմնախնդիրենրը գիտական աշխատությունների ժողովածու Ե․- 2016, էջ 92-97
Վարդանյան Լ․ Թ․ Ստի դրդապատճառները վաղ դեռահասության տարիքում, Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական Մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Ե-2017, էջ 108-112
Վարդանյան Լ․ Թ, Սարգսյան Վ․ Ժ․ Միջին դպրոցում սովորողների փոխհարաբերությունների և ուսումնական մոտիվացիայի զարգացման մեթոդական համալիր ծրագիր; Կրթության ազգային ինստիտուտ գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 4 Ե․-2017, էջ 4-10

Լեզուներ՝ հայերեն (մայրենի) ռուսերեն (տիրապետում եմ), անգլերեն (կարողանում եմ կարդալ և շփվել):