ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սոնյա Ոսկանի Վարդանյան
18.02.2016

Տեխ.գիտ.թեկնածու,դոցենտ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

Կրթություն - 1998-2003 թթ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան - Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
(«Ազոտով և ածխածնով կարծր համաձուլվածքների և արագահատ պողպատների ջերմաքիմիական մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների հետազոտումը» - 05.16.01, «Նյութագիտություն և կոմպոզիցիոն նյութեր»)

Աշխատանքային փորձ 

2011թ. առ այսօր Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի դոցենտ 
2003- 2011 թթ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մեքենագիտության և նյութերի մշակման ամբիոնի լաբորանտ:

Կարդացվող դասընթացներ.
Բակալավրիատ` «Գծագրություն», «Կիրառական մեխանիկա»
Մագիստրատուրա` «Փոշեմետալուրգիա», «Հայաստանի պայմաններում հանքանյութերի կոմպլեքս մշակում»

Վերապատրաստումներ
• 2016 թ. հունիսի 20-22-ը Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ - «Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները» երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոց:
• 2022 թ. մարտի 30-ից ապրիլի 1-ը ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ - «Responsible conduct of research: STEM scientist and peaceful life», in the framework of the EU-funded targeted initiative Export Control on Dual-Use Materials and Intangible Technologies in the Caucasus and Central Asia.
• 2022 թ. հուլիսի 7-ից հոկտեմբերի 11-ը DVV International in Armenia - «Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ. դասավանդման մեթոդաբանություն» 12-շաբաթյա հակացված դասընթաց՝ հիմնված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից երաշխավորված Curriculum GlobALE չափորոշիչի վրա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

«Նյութագիտություն և կոմպոզիցիոն նյութեր», «Մետաղների մակերևութային շերտերի հարստացման գործընթացները», «Արագահատ պողպատե և կարծր համաձուլվածքե գործիքների վրա մաշակայուն շերտերի ստացում»:

Հրապարակումներ

1. Հովսեփյան Գ.Ս., Վարդանյան Ս.Ո., Հովսեփյան Ն.Գ., Աղբալյան Կ.Ս. Կարծր համաձուլվածքային գործիքանյութերի մշակման եղանակ (Արագահատ պողպատներ) // ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալություն: Գյուտի արտոնագիր.- Երևան 2011.- N 2480 A
2. Овсепян Г.С., Чудина О.В., Варданян С.В., Овсепян Н.Г. Химико-термическая обработка твердосплавных сборных протяжных инструментов // ВЕСТНИК ГИУА (Политехник). Серия “Металлургия, материаловедение, недропользование”- Ереван, 2014.- Вып. 17. N 1.- С. 26-31.
3. Հովսեփյան Գ.Ս., Վարդանյան Ս.Ո. Ռենիումի արտադրական և ռազմավարական նշանակությունը // Գիտության աշխարհում.- Երևան, 2015.-N2.-էջ 56 – 61:

4. Վարդանյան Ս.Ո. Ներառական կրթությամբ սովորողների տեխնոլոգիական կրթության հիմնախնդիրները //Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները.- Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու.- Երևան, 2016.- էջ 98-100: 

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4331-6481

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)