ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վերա Սամվելի Մարուքյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ. դոցենտ

maruqyanvera41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հանուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2008թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2001-2004թթ. - Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոնի ասպիրանտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1996-2001թթ. Մասնագիտությունը` օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան , Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, դեֆեկտոլոգիայի բաժին

Գիտական աստիճան 

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,մասնագիտությունը`ԺԳ. 00.03- Հատուկ մանկավարժություն , ատենախոսություն`<< Հոգեկան զարգացման հապա ղումով երեխաների մոտ ժամանակի զգացողության ընկալման կատարելագործման ուղիները>>

Աշխատանքային փորձ

2014թ.-ից առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2011 -2014թթ.՝Հատուկ մանկավարժության(արատաբանության) ամբիոնի ասիստենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2004-2011թթ. Հատուկ մանկավարժության /արատաբանության/ ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
• Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
• Օլիգոֆրենոհոգեբոնություն
• Օլիգոֆրենոմանկավարժության պատմություն
• Նախադպրոցական օլիգոֆրենոհոգեբանություն
• Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության հիմունքներ
• Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա
• Ընտրովի դասընթացներ
Մագիստրատուրա
• Զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների համակարգված մոտեցման մեթոդներ
• Ընտրովի դասընթացներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օլիգոֆրենոմանավարժություն,օլիգոֆրենոհոգեբանություն , Հատուկ կրթության և դաստիարակության համակարգ, մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների ժամանակի ընկալման առանձնահատկությունները, ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա

Վերապատրաստումներ

2009թ. Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/
2011թ Լեհաստանի կույրերի միության և ari-ari հիմնադրամի կողմից կազմակերպված տարածական կողմնորոշման ինստրուկտորների վերապատրաստում / Երևան /
2012թ. «Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ» /Երևան/
2012թ Լեհաստանի կույրերի միության և ari-ari հիմնադրամի կողմից կազմակերպված չտսնողների տարածական կողմնորոշման ինստրուկտորների վերապատրաստում /Լեհաստան/
2012-2013թթ. Perkins միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գիտական սեմինարներ, վերապատրաստում /ԱՄՆ-Հայաստան/
2014 թ. «Development of Occupational Therapy Profession in Armenia and Georgia» /Երևան/
2014թ. «THE PROBLEMS OF SCHOOL PSYCHOLOGICAL SERVICES», գիտաժողով /Երևան/
2015թ. «Asperger Syndrom: Interpersonal Disorders, Psychopathological Influences and Types of Care» /Երևան/
2015թ. «Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում»: «Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևավորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները» / Ալեքսանդր Սուվորով.Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվա, ՌԴ / երկօրյա միջազգային դասախոսություն /Երևան/
2015թ. «Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով /Երևան/
2015թ. «Օժանդակ տեխնոլոգիաները և դրական վարքագծի խթանումը» և «Զարգացնող այլընտրանքային հաղորդակցում» /Քեյթ Սմիթ, Ապպալաչիան համալսարանի Ընթերցանության կրթության և հատուկ կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԱՄՆ / մեկ շաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում» /Դորետի Ֆրասեր, մեկ շաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Տեմպուս» ծրագրի «Պիկասա» նախագծի շրջանակներում անցկացվող Բարձրագույն կրթության միջազգայնացմանն ուղղված գործնական քայլերին նվիրված գիտաժողով /Երևան/
• TEACCH թերապիան աուտիզմով երեխաների հետ /Արբես առողջության կենտրոն/ , 2004 թ.
• Ներառական կրթություն <<Հույսի կամուրջ>>ՀԿ,<<Առաքելություն Արևելք>>ՀԿ, հավաստագիր 2005 թ.
• Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում/Ինթրա/’2011
• Պատկերների միջոցով հաղորդակցման համակարգ (PECS)` խորացված դասընթաց,2012 թ.
• Մոնտեսորի –մեթոդ առողջապահական տեխնոլոգիաներ/Մոնտեսորի սիթի /,2013 թ.
• Ավազաթերապիայի հիմունքները խորացված դասընթաց /Sand Land/,2013
• Առողջության հոգեբանական ռեսուրսները, Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն,2014 թ.
• «Asperger Syndrom: Interpersonal Disorders, Psychopathological Influences and Types of Care» /Երևան/,2015 թ.
• «Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում»: «Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևավորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները» / Ալեքսանդր Սուվորով.Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվա, ՌԴ / երկօրյա միջազգային դասախոսություն /Երևան/2015 թ.
• Ներառական կրթություն.Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները, Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով /Երևան/,2015 թ.
• «Օժանդակ տեխնոլոգիաները և դրական վարքագծի խթանումը» և «Զարգացնող այլընտրանքային հաղորդակցում» /Քեյթ Սմիթ, Ապպալաչիան համալսարանի Ընթերցանության կրթության և հատուկ կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԱՄՆ / մեկ շաբաթյա դասընթաց /Երևան/ 2015թ.
• «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում» /Դորետի Ֆրասեր, մեկ շաբաթյա դասընթաց /Երևան/ 2015թ.
• «Տեմպուս» ծրագրի «Պիկասա» նախագծի շրջանակներում անցկացվող Բարձրագույն կրթության միջազգայնացմանն ուղղված գործնական քայլերին նվիրված գիտաժողով /Երևան/2015 թ.

Ընտրովի տպագրումներ
1.Чувство времени временные представления и понятия их сущность и характеристика/ Հատուկմանկավարժություն և հոգեբանություն:Միջբուհական գիտամեթոդական հոդվածներիժողովածու Եր.Զանգակ-97,2008էջ.120-125
2. Особенности восприятия и понимания времени у детей с задержкой психического развития/Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն:Միջբուհական գիտամեթոդա- կան հոդվածների ժողովածու Եր.Զանգակ-97,2009էջ.190-195
3. Մտավոր հետամնաց երեխաների ժամանակի ընկալման ձևավորումը .-
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ <Նահապետ>հրատարակչություն,Երևան ,2012 -40էջ
4.Содержание педагогической работы по формированию навыков ориентировки во времени умственно отсталых детей -/’’ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ,, գիտամեթոդական հանդես ,1-3/36/,2013թ.-էջ50-54
5. Теоретические аспекты формирования временных представлений у детей// Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները ,2014թ.-էջ141-148
6. Формирование способности определять течение времени в различных видах деятельности у детей с умственной отсталостью, Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես,2015թ.-էջ

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն