ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վերա Սամվելի Մարուքյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ. դոցենտ

maruqyanvera41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2008թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2001-2004թթ. - Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոնի ասպիրանտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1996-2001թթ. Մասնագիտությունը` օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան , Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, դեֆեկտոլոգիայի բաժին:

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը`ԺԳ. 00.03- Հատուկ մանկավարժություն , ատենախոսություն`<< Հոգեկան զարգացման հապաղումով երեխաների մոտ ժամանակի զգացողության ընկալման կատարելագործման ուղիները>>

Աշխատանքային փորձ

2014թ.-ից առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2011 -2014թթ.՝Հատուկ մանկավարժության(արատաբանության) ամբիոնի ասիստենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2004-2011թթ. Հատուկ մանկավարժության /արատաբանության/ ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
Օլիգոֆրենոհոգեբոնություն
Օլիգոֆրենոմանկավարժության պատմություն
Նախադպրոցական օլիգոֆրենոհոգեբանություն
Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության հիմունքներ
Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա

Ընտրովի դասընթացներ
Մագիստրատուրա
Զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների համակարգված մոտեցման մեթոդներ
Ընտրովի դասընթացներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օլիգոֆրենոմանավարժություն,օլիգոֆրենոհոգեբանություն , Հատուկ կրթության և դաստիարակության համակարգ, մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների ժամանակի ընկալման առանձնահատկությունները, ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա

Վերապատրաստումներ

2009թ. Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/
2012թ. «Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ» /Երևան/
2014թ. «THE PROBLEMS OF SCHOOL PSYCHOLOGICAL SERVICES», գիտաժողով /Երևան/
2015թ. «Asperger Syndrom: Interpersonal Disorders, Psychopathological Influences and Types of Care» /Երևան/
2015թ. «Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում»: «Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևավորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները» / Ալեքսանդր Սուվորով.Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվա, ՌԴ / երկօրյա միջազգային դասախոսություն /Երևան/
2015թ. «Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով /Երևան/
2015թ. «Օժանդակ տեխնոլոգիաները և դրական վարքագծի խթանումը» և «Զարգացնող այլընտրանքային հաղորդակցում» /Քեյթ Սմիթ, Ապպալաչիան համալսարանի Ընթերցանության կրթության և հատուկ կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԱՄՆ / մեկ շաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում» /Դորետի Ֆրասեր, մեկ շաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Տեմպուս» ծրագրի «Պիկասա» նախագծի շրջանակներում անցկացվող Բարձրագույն կրթության միջազգայնացմանն ուղղված գործնական քայլերին նվիրված գիտաժողով /Երևան/
TEACCH թերապիան աուտիզմով երեխաների հետ /Արբես առողջության կենտրոն/ , 2004 թ.
Ներառական կրթություն <<Հույսի կամուրջ>>ՀԿ,<<Առաքելություն Արևելք>>ՀԿ, հավաստագիր 2005 թ.
Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում/Ինթրա/’2011
Պատկերների միջոցով հաղորդակցման համակարգ (PECS)` խորացված դասընթաց,2012 թ.
Մոնտեսորի –մեթոդ առողջապահական տեխնոլոգիաներ/Մոնտեսորի սիթի /,2013 թ.
Ավազաթերապիայի հիմունքները խորացված դասընթաց /Sand Land/,2013
Առողջության հոգեբանական ռեսուրսները, Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն,2014 թ.
«Asperger Syndrom: Interpersonal Disorders, Psychopathological Influences and Types of Care» /Երևան/,2015 թ.
«Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում»: «Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևավորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները» / Ալեքսանդր Սուվորով.Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվա, ՌԴ / երկօրյա միջազգային դասախոսություն /Երևան/2015 թ.
Ներառական կրթություն.Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները, Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով /Երևան/,2015 թ.
«Օժանդակ տեխնոլոգիաները և դրական վարքագծի խթանումը» և «Զարգացնող այլընտրանքային հաղորդակցում» /Քեյթ Սմիթ, Ապպալաչիան համալսարանի Ընթերցանության կրթության և հատուկ կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԱՄՆ / մեկ շաբաթյա դասընթաց /Երևան/ 2015թ.
«Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում» /Դորետի Ֆրասեր, մեկ շաբաթյա դասընթաց /Երևան/ 2015թ.
«Տեմպուս« ծրագրի «Պիկասա» նախագծի շրջանակներում անցկացվող Բարձրագույն կրթության միջազգայնացմանն ուղղված գործնական քայլերին նվիրված գիտաժողով /Երևան/2015 թ.
«Integration of the disabled children in the normative educational frames» Jerusalem, Israel 05.12.2017-29.12.2017թ.

Ընտրովի տպագրումներ
1.Մտավոր հետամնաց երեխաների ժամանակի ընկալման ձևավորումը .-
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ <Նահապետ>հրատարակչություն,Երևան ,2012 -40էջ

2.Содержание педагогической работы по формированию навыков ориентировки во времени умственно отсталых детей -/’’ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ,, գիտամեթոդական հանդես ,1-3/36/,2013թ.-էջ50-54

3. Теоретические аспекты формирования временных представлений у детей// Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները ,2014թ.-էջ141-148
4. Формирование способности определять течение времени в различных видах деятельности у детей с умственной отсталостью, Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես,2015թ.-էջ
5.Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների շոշափողական ընկալման զարգացման ուղղությամբ մասնագիտացված հաստատությունների մանկավարժների տեղեկացվածության մակարդակը, , Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես,2017թ.-էջ 121-126:
6.Բերդ տարածաշրջանի ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների դրվածքի շուրջ ուսուցիչների իրազեկության մակարդակի ուսումնասիրում, Մանկավարժական միտք, 2017թ.-էջ 77-82:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4891-3007 

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն