ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարինե Հարությունի Յաղուբյան
25.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

yaghubyanmarina46@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն

Կրթություն
2012թ.՝ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում` մանկավարժություն մասնագիտությամբ, 
2007թ.՝ ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան,
2003-2007թթ.՝ ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրական ֆակուլտետ,
2001-2003թթ.՝ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ, բանասիրության մագիստրոս,
1997-2001թթ.՝ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավր:

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը Ժ. 02.07 - Գերմանական լեզուներ, ատենախոսություն` §Զեղչման գործաբանական արժեքը գեղարվեստական խոսքում¦ խորագրով

Աշխատանքային փորձ
2002թ. առ այսօր, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, ներկայումս անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի դոցենտ,
2008թ. առ այսօր, ԵՊՀ-ի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, ներկայումս միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայաստան և Արևմոտք, Տեսական քերականություն, Տիպաբանություն, Բառագիտություն, Լեզվի պատմություն, Երկրագիտություն, Անգլերեն լեզու
Մագիստրատուրա՝ Անգլերեն լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ միջմշակութային հաղորդակցություն, քերականություն և գործաբանություն, լեզվի պատմություն

Վերապատրաստումներ
2014թ. International Test of English Proficiency / Advanced Level (C 1) /
2011թ.- առ այսօր ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրին

Հրապարակումներ
Շուրջ 20 հոդված, 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ և 2 դասագիրք

1. English Grammar in Practice, Part II / դասագիրք / Եր. ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2015թ., 231 էջ:
2. English Grammar in Practice, Part I / դասագիրք / Եր. ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2015թ., 219 էջ:
3. Correlation as a Means of Expressing Syntactic Connections of Parenthetical Construction with Main Sentence / հոդված, Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, AASE, Yerevan: YSU Press 1(13) 2015., 203p.
4. Lexical and Lexico-Semantic Connections of Parenthetical Constructions with the Main Sentence / հոդված, Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտական աշխատությունների ժողովածու, - Եր. ԵՊՀ հրատ., 1(18) 2015թ., 247 էջ:
5. The Expression of Hesitation in Spoken Discourse /հոդված, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար, Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. Տեսություն և պրակտիկա: Ժողովածու, 2-րդ պրակ:-Եր.: Մանկավարժ, 2014թ., 454 էջ:
6. On the Grammatical Relation of Parenthetical Constructions with Sentence / հոդված, լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ. Հոդվածների ժողովածու,-5-Եր.: Լուսակն, 2013թ., 219 էջ:
7. Phonetic and Graphical Isolation of Parenthetical Constructions / հոդված, Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտական աշխատությունների ժողովածու, - Եր. ԵՊՀ հրատ., 2013թ., 220 էջ:
8. Զեղչումը որպես ասույթի ներիմաստի արտահայտման միջոց / հոդված, Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտական աշխատությունների ժողովածո, - Եր. ԵՊՀ հրատ., 2012թ., 260 էջ:
9. English for Culture Students / ուսումնական ձեռնարկ /- Եր. Էդիթ պրինտ., 2011թ., 126էջ:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն/գերազանց/