ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հիմնադրման օրից՝ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը ծավալել է հրատարակչական գործունեություն՝ հայ և միջազգային գիտական հանրության լայն շրջանակներին ներկայացնելով բուհում ստեղծված գիտահետազոտական աշխատանքի արդյունքներն ու ձեռքբերումները, մասնավորապես՝ գիտական ամսագրեր, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ:

Գիտական յուրաքանչյուր ձեռնարկի հրատարակումն իրականացվում է մի քանի փուլով․

  • Տպագրության հավակնող ձեռագիր աշխատանքը քննարկման է դրվում համապատասխան ամբիոնում, ապա ամբիոնի նիստի երաշխավորությամբ ներկայացվում է Ֆակուլտետի խորհրդի նիստին:
  • Ֆակուլտետի խորհրդի նիստում հրատարակության հավակնող ձեռնարկը քննարկվում է, ապա՝ հրատարակության երաշխավորվելու դեպքում, ներկայացվում է Մանկավարժական համալսարանի Գիտական խորհրդին կից գիտամեթոդականհանձնաժողովի և հրատարակչական խորհրդի քննարկմանը:
  • Հրատարակչական խորհուրդը համակարգում է հաջորդ տարվա հրապարակումների վերավերյալ ՀՊՄՀ ստորաբաժանումներից ստացվող առաջարկությունները և ՀՊՄՀ ղեկավարությանն է ներկայացնում առաջարկություն հաջորդ տարվա հրապարակումների և հատկացվելիք ֆինանսավորման ծավալների վերաբերյալ:
  • Համալսարանի գիտական խորհուրդը՝ գիտամեթոդական հանձնաժողովի և հրատարակչական խորհրդի դրական կարծիքների հիման վրա իր նիստի անդամների քննարկմանն ու երաշխավորությանն է ներկայացնում հրատարակության հավակնող ձեռնարկը։ Գիտական խորհրդի անդամները ձեռագիր աշխատանքները հրատարակության են երաշխավորում բաց քվեարկությամբ:
  • ՀՊՄՀ Գիտական խորհրդի կողմից հրատարակության երաշխավորված ձեռագիր աշխատանքների, ամսագրերի տպագրական աշխատանքի կազմակերպման համար Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հիմնադրամի կողմից սահմանված է գնման ընթացակարգ: Հրատարակչական խորհուրդը կորդինացնում է տպագրության նպատակով մրցույթների հայտարարման և արդյունքների ամփոփման գործընթացները: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ընտրվում է գնահատող հանձնաժողով, որի կազմում ներառվում են հրատարակչական խորհրդի անդամներ և պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչը: Հանձնաժողովի գործունեությունը իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: Մրցույթը շահած կազմակերպությունը պայմանագրային հիմունքներով իրականացնում է տպագրման գործընթացը:

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

 ՀՊՄՀ հրատարակչական խորհրդի նախագահ՝ Հովհաննես ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1. Բնագիտական ոլորտի հրատարակումների հարցերը քննող հանձախումբ

2. Հումանիտար ոլորտի հրատարակումների հարցերը քննող հանձախումբ

3. Հասարակագիտական ոլորտի հրատարակումների հարցերը քննող հանձախումբ

Նորություններ