ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

Մանկավարժական համալսարանում քաղպաշտպանության  դասընթացներ անցկացվել են սկսած 1960 թվականից: 1966թ-ին հիմնադրվել է «Բժշկագիտության և արտակարգ իրավիճակների» ամբիոնը:

1990թ. վերանվանվել է «Քաղպաշտպանության և բժշկագիտության հիմունքներ», 2000թ. «Բժշկագիտության հիմունքներ և արտակարգ իրավիճակներ», իսկ 2012թ-ից մինչ օրս «Առաջին բուժօգնություն, արտակարգ իրավիճակներ և քաղպաշտպանություն» անվանումներով:

Մինչև 1995թ. ուսանողներին տրվում էր  վկայական`քաղպաշտպանության պահեստային բուժքրոջ որակավորմամբ:

Իր գոյության շուրջ 55 տարիների ընթացքում ամբիոնը ղեկավարել են գիտության դոկտորներ և պրոֆեսորներ՝ 1966-1982թթ. Բ.Գ.Դ., պրոֆեսոր Ջ.Մ. Շմավոնյանը, 1982-1998թթ.` Բ.Գ.Թ., դոցենտ Մ.Մ.Ասատրյանը, 2001-2016թթ. Մ.Գ.Թ., պրոֆ.պ. Հ.Մ. Գրիգորյանը,  2016-2018թթ. Բ.Գ.Դ.պրոֆեսոր Ս.Վ.Գրիգորյանը,  2018թ. մինչ օրս ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար է համալսարանի Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Ա.Վ.Երեմյանը:

Տարիների ընթացքում ամբիոնի կազմը համալրվել է մի շարք որակյալ մասնագետներով և բժիշկներով։ Հիմնադրման օրից ամբիոնը համահամալսարանական է և մշտապես համագործակցում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների հետ` կազմակերպելով դասընթացներ բոլոր ուսանողների համար`անկախ ընտրած մասնագիտությունից:

Ամբիոնը մշտապես ծավալում է ուսումնական, գիտական և մեթոդական  գործունեություն:  Վերջին տարիներին ամբիոնում աշխուժացել են գիտամեթոդական աշխատանքները։  Ամբիոնի դասախոսները տպագրվում են տարբեր գիտական պարբերականներում, մասնակցում  հանրապետական և արտասահմանյան գիտաժողովների:  Աշխատակիցների կողմից հրատարակվում են մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դասագրքեր,  մեթոդական ուղեցույցներ և գիտական  հոդվածներ:

2016թ. Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետում գործող «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի» ամբիոնը միավորվեց «Առաջին բուժօգնություն, արտակարգ իրավիճակներ և քաղպաշտպանության» ամբիոնին: Ամբիոնների միավորման արդյունքում դասախոսական կազմում ընդգրկված են գիտությունների 2 դոկտորներ, 2 պրոֆեսորներ, 5 թեկնածու դոցենտներ:

Ամբիոնը չի պատրաստում որակավորված մասնագետներ, սակայն ընդգրկված է համալսարանի ֆակուլտետներում դասավանդվող կարևոր մասնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում, ինչպես նաև լուծում  երկու կարևոր խնդիր` առողջության առաջնային պահպանման, և քաղպաշտպանության կազմակերպման, տարաբնույթ աղետներին դիմակայելու,  արտակարգ իրավիճակների ժամանակ աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպման  հիմնահարցերը:

Կանոնադրություն

Նորություններ