ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

Մանկավարժական համալսարանում քաղպաշտպանության  դասընթացներ անցկացվել են 1960 թվականից: 1966թ-ին հիմնադրվել է «Բժշկագիտության և արտակարգ իրավիճակների» ամբիոնը:

1990թ. վերանվանվել է «Քաղպաշտպանության և բժշկագիտության հիմունքներ», 2000թ. «Բժշկագիտության հիմունքներ և արտակարգ իրավիճակներ», իսկ 2012թ. «Առաջին բուժօգնություն, արտակարգ իրավիճակներ և քաղպաշտպանություն» անվանումներով:

1966-1982թթ. ամբիոնը ղեկավարել է բ.գ.դոկտոր, պրոֆեսոր Ջիվան Շմավոնյանը, 1982-1998թթ.` բ.գ.թ.,դոցենտ Մաթևոսադուխտ Ասատրյանը: 2001թ-ից մինչ օրս ամբիոնի վարիչն է մ.գ.թ., դոցենտ Հակոբ Գրիգորյանը:

Մինչև 1995թ. ուսանողներին տրվում էր  վկայական`քաղպաշտպանության պահեստային բուժքրոջ որակավորմամբ:

Տարիների ընթացքում ամբիոնի կազմը համալրվել է մի շարք որակյալ մասնագետներով և բժիշկներով։ Հիմնադրման օրից ամբիոնը համահամալսարանական է և մշտապես համագործակցում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների հետ` կազմակերպելով դասընթացներ բոլոր ուսանողների համար`անկախ ընտրած մասնագիտությունից:

Իր գոյության շուրջ 55 տարիների ընթացքում ամբիոնը ծավալել է ուսումնական, մեթոդական և գիտական գործունեություն:  Վերջին տարիներին ամբիոնում աշխուժացել են գիտամեթոդական աշխատանքները։  Աշխատակիցների կողմից հրատարակվել են մի շարք ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, գրքեր և մեթոդական ցուցումներ:

Ամբիոնը չի պատրաստում որակավորված մասնագետներ, սակայն լուծում է երկու կարևոր խնդիր` առողջության առաջնային պահպանման, և քաղպաշտպանության կազմակերպման, տարաբնույթ աղետներին դիմակայելու,  արտակարգ իրավիճակների ժամանակ աղետների ռիսկի նվազեցմանն ոււղղված միջոցառումների կազմակերպման  հիմնահարցերը:

Կանոնադրություն

Նորություններ