ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԼԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԿՐԿՆԱՎՈՐ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՃԱԿԱՆՈՎ ԵՎ ՆԱԽԴՐԱՎՈՐ ՏԻՊԵՐՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏՅԱՆՈՒՄ,pdf
2018
Հոդված
Խաչատրյան Լալիկ
ԿՐԿՆԱՎՈՐ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԱՅՆԴԱՐՁՈՎ ԵՎ ՀԵՐԹԱԳԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ՏԻՊԵՐՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏՅԱՆՈՒՄ, Հայագիտական միջազգային հանդեսpdf
2018
Հոդված
Хачатрян Л. М.
ТИПОЛОГИЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ: «LINGVO-SCIENCE»pdf
2019
Հոդված
Lalik Khachatryan
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THINKING AND WORLD LANGUAGE MODELING: BASED ON OLD ARMENIAN LANGUAGE MATERIALS (WISDOM is covered in Clarivate Analytics’ Emerging Sources Citation Index service)pdf
2019
Հոդված
ԼԻԼԻԹ ՆՎԵՐԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, ՄԱՆՈՒՇԱԿ ՌԱՖԻԿԻ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ
Изучение перифраз-словосочетаний в вузе (на примере фразеологизированных и нефразеологизированных перифраз современного армянского языка)pdf
2019
Հոդված
Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան
Синонимия компаративных фразеологических единиц древнеармянского языка (Грабара) (сопоставительный анализ)pdf
2019
Հոդված
Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան
Քրիստոնեական վարդապետությանն առնչվող հատկանշային կայուն կապակցությունների իմաստները գրաբարումpdf
2018
Հոդված
Л.М. Хачатрян
Принципы морфологической омонимии в индоевропейских языкахpdf
2018
Գիտական հոդված
Լալիկ խաչատրյան
ԿՐԿՆԱՎՈՐ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՃԱԿԱՆՈՎ ԵՎ ՆԱԽԴՐԱՎՈՐ ՏԻՊԵՐՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏՅԱՆՈՒՄpdf
2018
Գիտական հոդված
Khachatryan Lalik Mnatsakanovich
The variants of phraseological units denoting a human’s appearance in Armenianpdf
2018
Գիտական հոդված
Վ. Գ. Համբարձումյան
Գրաբարի ձեռնարկpdf
2018
Ուսումնական ձեռնարկ
Ջուլֆայան Ռուզան Պողոսի , Թորգոմյան Սոֆի Ֆելիքսի
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2018
Հոդված
Ս.Թորգոմյան, Ռ.Հարությունյան
ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УЧЕБНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИpdf
2018
Հոդված
Բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի եվ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակինpdf
2017
Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու