ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Л.М. Хачатрян
Принципы морфологической омонимии в индоевропейских языкахpdf
2018
Գիտական հոդված
Լալիկ խաչատրյան
ԿՐԿՆԱՎՈՐ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՃԱԿԱՆՈՎ ԵՎ ՆԱԽԴՐԱՎՈՐ ՏԻՊԵՐՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏՅԱՆՈՒՄpdf
2018
Գիտական հոդված
Khachatryan Lalik Mnatsakanovich
The variants of phraseological units denoting a human’s appearance in Armenianpdf
2018
Գիտական հոդված
Վ. Գ. Համբարձումյան
Գրաբարի ձեռնարկpdf
2018
Ուսումնական ձեռնարկ
Ջուլֆայան Ռուզան Պողոսի , Թորգոմյան Սոֆի Ֆելիքսի
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2018
Հոդված
Ս.Թորգոմյան, Ռ.Հարությունյան
ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УЧЕБНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИpdf
2018
Հոդված
Բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի եվ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակինpdf
2017
Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան
Հաղորդակցական կայուն կապակցությունների իմաստային խմբերը գրաբարումpdf
2017
Հոդված
Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան
Համեմատություն-դարձվածային միավորները ժամանակակից հայերենումpdf
2018
Մենագրություն
Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան, Մանուշակ Ռաֆիկի Սողոմոնյան
Отношения человек-человек в семантическом поле общечеловеческих ценностей на материале армянских фразеологических единиц (в сопоставлении с русскими)pdf
2018
Հոդված
ՆԱԻՐԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
«ՈՒՂԵԿԻՑՆԵՐԻՍ ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐՈՎ»pdf
2017
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
Khachatryan Lalik Mnazakan
Course of General Linguistics, “Zangak” publishers, Yer.,312 p.pdf
2017
Բուհական դասագիրք
Khachatryan Lalik Mnazakan, Mkrtchyan Eduard Samson // “Zangak” publishers, Yer., 400 p.
The history of Armenian language, The wreiting periodpdf
2016
Բուհական դասագիրք
Khachatryan Lalik Mnazakan // The Educational dictionary of Old Armenian, Mekhitarist Congregation in Venice, St. Ghazar, Venice, 448 p.
ԳՐԱԲԱՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆpdf
2016
Բառարան