ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նաիրա Ա․ Խաչատրյան
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԻՄՔ «ԱԴԱՄԻ ԳԻՐՔԸ» ՎԵՊՈՒՄ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԵՐԵՒԱՆ, 2022, ԷՋ 191-198 /pdf
2023
Հոդված
Քնարիկ Ա․ Աբրահամյան
ԿԱՐԱՊԵՆՑԸ ԳՐԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋՕՐԷԱԿԱՆՆԵՐՈՒՄ (ՆԱՄԱԿՆԵՐ), ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԵՐԵՒԱՆ, 2022, ԷՋ 13-24/pdf
2023
Հոդված
Քնարիկ Ա․ Աբրահամյան
ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՏԵՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁԸ (ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ) / ՀԱՅԿԱԶՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆ, ՀՐԱՏ․ 42/2, ԲԵՅՐՈՒԹ, 2022, ԷՋ 151-167/ ՀՈԴՎԱԾpdf
2023
Հոդված
Քնարիկ Ա․ Աբրահամյան
ԿՐԿԻՆ ՄԱԿԱՐԵԱՆԻ «ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՏԻՐՈՅԹՆԵՐՈՒՄ» / «ՎԷՄ», ԺԴ (Ի) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (77), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ, ԵՐԵՒԱՆ, 2022, ԷՋ 253-259/pdf
2023
Հոդված
Սուրեն Դ․ Դանիելյան
ԱԶԳԱՅԻՆԻ ԵՒ «ՕՏԱՐԻ» ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐԸ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐՈՒՄ / ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ, ԵՐԵՒԱՆ, 2022, ԷՋ 174-179pdf
2023
Հոդված
Սուրեն Դ․ Դանիելյան
Սուրեն Դ․ Դանիելյան - «ՀՈԳԻԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ» ԴԷՊԻ ՆԻՒԹԸ․ ՄՆԱՅՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԲԱՆԱՁԵՒՈՒՄԻ ԱՌՋԵՒ, ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ԾՆՆԴՅԱՆ 90 ԱՄՅԱԿԻ ՆՎԻՐՎԱԾ, «ԷՋՄԻԱԾԻՆ» ԱՄՍԱԳԻՐ, Ս․ ԷՋՄԻԱԾԻՆ, ՀԹ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ Ը, ՕԳՈՍՏՈՍ, 2022, ԷՋ 86-105pdf
2023
Հոդված
Սուրեն Դ․ Դանիելյան
ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԻ «ԵՐԿՆՔԻ ՃԱՄԲՈՎ» ԴՐԱՄԱՅԻ ՅԵՏԱԳԻԾԸ – 2022-3 / «ՎԷՄ», ԺԴ (Ի) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (79), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, ԵՐԵՒԱՆ, 2022, ԷՋ 253-259pdf
2023
Հոդված
ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԳՐԱԲԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՏԻՊԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2022
Հոդված
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Լիլիթ Ավետիսյան, Մանուշակ Սողոմոնյանpdf
2022
Ուսումնական ձեռնարկ
ՆԱՂԱՇ ՀՈՎՆԱԹԱՆ
Հոդվածների ժողովածուpdf
2022
Հոդված
Արմենուհի Մուրադյան
ՍՏԵՓԱՆ ԱԼԱՋԱՋՅԱՆԻ ՎԵՊԵՐՆ ԻԲՐԵՎ ՓԱՍՏԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆpdf
2022
Հոդված
Ալբերտ Մակարյան
ԱՐՏԱԴԻՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ «ՄԵԾԱՊԱՏԻՎ ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՆԵՐԸ» ՎԻՊԱԿՈՒՄpdf
2022
Հոդված
Քնարիկ Աբրահամյան
ՆԱՄԱԿՆ ԻԲՐԵՒ ՀԱՅ ՎԷՊԻ ԺԱՆՐԱԿԱԶՄԻՉ ՏԱՐՐ (ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ)pdf
2022
Հոդված
Սուրեն Դանիելյան
Դոստոևսկի և Օշական. Աղերսներpdf
2022
Հոդված