ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վ. Գ. Համբարձումյան
Գրաբարի ձեռնարկpdf
2018
Ուսումնական ձեռնարկ
Ջուլֆայան Ռուզան Պողոսի , Թորգոմյան Սոֆի Ֆելիքսի
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2018
Հոդված
Ս.Թորգոմյան, Ռ.Հարությունյան
ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УЧЕБНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИpdf
2018
Հոդված
Բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի եվ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակինpdf
2017
Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան
Հաղորդակցական կայուն կապակցությունների իմաստային խմբերը գրաբարումpdf
2017
Հոդված
Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան
Համեմատություն-դարձվածային միավորները ժամանակակից հայերենումpdf
2018
Մենագրություն
Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան, Մանուշակ Ռաֆիկի Սողոմոնյան
Отношения человек-человек в семантическом поле общечеловеческих ценностей на материале армянских фразеологических единиц (в сопоставлении с русскими)pdf
2018
Հոդված
ՆԱԻՐԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
«ՈՒՂԵԿԻՑՆԵՐԻՍ ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐՈՎ»pdf
2017
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
Khachatryan Lalik Mnazakan
Course of General Linguistics, “Zangak” publishers, Yer.,312 p.pdf
2017
Բուհական դասագիրք
Khachatryan Lalik Mnazakan, Mkrtchyan Eduard Samson // “Zangak” publishers, Yer., 400 p.
The history of Armenian language, The wreiting periodpdf
2016
Բուհական դասագիրք
Khachatryan Lalik Mnazakan // The Educational dictionary of Old Armenian, Mekhitarist Congregation in Venice, St. Ghazar, Venice, 448 p.
ԳՐԱԲԱՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆpdf
2016
Բառարան
Lalik Khachatryan
Typology of Verbal Form Plusquamperfekt in German and Old Armenian; “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Viennapdf
2017
Typology of Verbal Form Plusquamperfekt in German and Old Armenian
Lalik M. Khachatryan
Morphological Polysemy in Old Armenian Language (A Synchronic Study Attempt)pdf
2016
Л.М. ХАЧАТРЯН
ПРИНЦИПЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ В ЯЗЫКАХ Материалы IX международной научно-практической конференции по сравнительно-историческому языкознанию, МГУ им. М. В. Ломоносоваpdf
2017
ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
«ԼՌՈՒԹԻՒՆ» ՎԷՊԻ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆpdf
2017
Հոդված