ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էրազմուս + Բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացում/573975-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP

BOOST / Հայաստանյան համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքետինգի խթանում

Նկարագրություն
ERASMUS+ BOOST-ը / Հայաստանյան համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքետինգի խթանում/ եռամյա ազգային ծրագիր է EACEA 35/2012 Կառավարման բարեփոխումների առաջնահերթությունների, 6-րդ հայտարարության և կառուցվածքային գործողությունների միջոցառումների շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է նպաստել և խրախուսել ՀՀ Բարձրագույն կրթության հետագա միջազգայնացումը՝ մշակելով ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության համապատասխան շրջանակ և գործիքակազմ:


Ծրագրի առանձնահատուկ խնդիրներն են՝

  • Մշակել միջազգայնացման ազգային քաղաքականության ամբողջական շրջանակ և գործիքակազմ Հայաստանում միջազգայնացման փորձը բարելավելու նպատակով,
  • Ստեղծել Ազգային հարթակ և առցանց գործիքակազմ բարձրագույն կրթության միջազգայնացման գործընթացները քարտեզագրելու և բենչմարքինգ իրականացնելու համար,
  • Զարգացնել բուհերի միջազգային բաժինների, ՀՀ ԿԳՆ-ի և գործընկերների կարողությունները ռազմավարական կառավարման, մարքետինգի և միջմշակութային հաղորդակցության մարտահրավերներին, ինչպես նաև կրեդիտային շարժունության իրագործման հիմունքներին՝ ապահովելով համակարգային մոտեցումը միջազգայնացման կառավարման խնդիրներին,
  • Ստեղծել կամ ուժեղացնել ՀՀ բուհերի միջազգային բաժինների ռեսուրսները և ծառայութենամետ կենտրոնները, ներառյալ ռազմավարական և մարքետինգային ծրագրերի և գործիքների մշակումը:
  • Ծրագրային խնդիրներն իրագործվելու են ինստիտուցիոնալ, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում մանրամասն պլանավորված գործողությունների՝ ներառյալ գործընկեր համալսարաններում ռազամավարության պլանավորման, միջազգային կապերի կառավարման և կառուցվածքային բարեփոխումների վերաբերյալ աշխատաժողովների և վերապատրաստումների կազմակերպման, միջոցով: Ազգային ծրագրի արդյունքների մասին տեղեկատվությունը լայնորեն կտարածվի մյուս բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Եվրոպայից Իսպանիայի, Շվեդիայի, Պորտուգալիայի և Էստոնիայի գործընկերները միջազգային կապերի ռազմավարության, մարքետինգի և խթանման իրենց հարուստ փորձը կներդնեն ծրագրում:

Համակարգող` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան – Հիմնադրամ
Քրիստինա Ծատուրյան, Միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավար` kristina.tsaturyan@aspu.am

Ծրագրի պաշտոնական էջ՝ http://boost.aspu.am/

ՀՀ գործընկերներ.
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան
Շիրակի պետական համալսարան
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Կրթության և գիտության նախարարություն /Հայաստան/
Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն

ԵՄ գործընկերներ.
Կատալոնիային պոլիտեխնիակական համալսարան /Իսպանիա/
Տալինի տեխնիկական համալսարան / Էստոնիա/
Կառավարական տեխնոլոգիական ինստիտուտ /Շվեդիա/
Լիսաբոնի համալսարան /Պորտուգալիա/
Վերգիլիոսի և Ռովիրայի համալսարան /Իսպանիա/

Պահանջված դրամաշնորհի չափը` 847.371,00
Ծրագրի տևողությունը` 36 ամիս

                                                         

Էրազմուս + Բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացում /598549-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP/

MODEST / Գիտության ոլորտում հետբուհական կրթության արդիականացումը և դասավանդման մեթոդաբանության բարելավումը/

Նկարագրություն
ERASMUS+ MODEST-ը/ Գիտության ոլորտում հետբուհական կրթության արդիականացումը և դասավանդման մեթոդաբանության բարելավումը / եռամյա ծրագիր է, որի նպատակն է Եվրոպական Բարձրագույն Կրթական տարածքի (EHEA) և Եվրոպական Հետազոտական տարածքի (ERA) շրջանակներում գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համագործակցային կարողությունների ընդլայնումը հետբուհական կրթության ոլորտում:

Ծրագրի առանձնահատուկ խնդիրներն են՝
1. Բարելավել գործընկեր երկրների ԲՈՒՀ-երի հետբուհական կրթություն ստացած շրջանավարտների որակը և աշխատաշուկայում մրցունակությունը միջդիսցիպլինար կրթության, միջազգայնացման, շարժունության ընդլայնման, նորագույն դասավանդման մեթոդաբանության կիրառման միջոցով՝ Զալցբուրգյան սկզբունքների համատեքստում:
2. Նպաստել Բոլոնյան բարեփոխումներին և գործիքակազմին համապատասխանելիությունը` կազմակերպելով հատուկ վերապատրաստումներ գործընկեր երկրների ԲՈՒՀ-երի ակադեմիական և վարչական աշխատակիցների համար.
3. Բարելավել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական որակավորումը դասավանդման նորագույն մեթոդաբանության թեմայով վերապատրաստումների միջոցով: Ստեղծել նորագույն կրթական և հետազոտական ուսանողակենտրոն միջավայր, ինչպես նաև կարողությունների զարգացմանը նպաստող կրթական ծրագիր:
4. Զարգացնել հետբուհական կրթության և հետազոտության ծառայությունների կառուցվածքային և ներքին կարողությունները ստեղծելով գործընկեր երկրների ԲՈՒՀ-երում վերապատրաստման կենտրոններ: Ապահովել վերջիններիս կայունությունը և համագործակցությունը ԵՄ գործընկերների հետ ստեղծելով մասնագիտական ցանց կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական և հաղորդակցման միջոցներ:

Համակարգող` Լատվիայի համալսարան

Ծրագրի պաշտոնական էջ՝  https://www.modest.lu.lv/en/

ՀՀ գործընկերներ.

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Երևանի պետական համալսարան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

ԵՄ գործընկերներ.
Բրունել համալսարան, Մեծ Բրիտանիա
Հելսինկի համալսարան, Ֆինլանդիա
Յագելոնյան համալսարան, Լեհաստան

Այլ գործընկերներ.
Բելառուսի ազգային տեխնիկական համալսարան
Պոլոցկի պետական համալսարան
Գրոդնոյի Յանկա Կուպալայի պետական համալսարան
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության դաշնային պետական բյուջետային հաստատություն
Գեոդեզիայի և քարտեզագրության Մոսկվայի պետական համալսարան
Կազանի ազգային հետազոտական տեխնիկական համալսարան
Ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի Մոսկվայի ինստիտուտ
Ռուսական պետական մասնագիտական կրթության մանկավարժական համալսարան
Պահանջված դրամաշնորհի չափը` 983,975 Եվրո

Ծրագրի տևողությունը` 36 ամիս (2018-2021)

                

Նորություններ