ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գիտահետազոտական աշխատանքներից բացի, կազմակերպվում են նաև ներբուհական, հանրապետական և միջազգային գիտական միջոցառումներ՝ գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ, սիմպոզիումներ և սեմինարներ:

Համալսարանը, հաշվի առնելով միջազգային փորձը, մշակել է միջազգային գիտաժողովներն արդյունավետ անցկացնելու ձևաչափ:

Վերջին տարիներին այս գործընթացին մեծապես աջակցում է ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեն՝ յուրաքանչյուր տարի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով Համալսարանի ներկայացրած հայտերին:

Գիտական միջոցառումների թեմաներն արդիական այն հիմնախնդիրներն են, որոնք ներկայումս առկա են կրթության, դաստիարակության և կոնկրետ գիտությունների ոլորտներում:

Միջազգային գիտաժողովները մեծ հնչեղություն են ստանում. դրա վկայությունը ճանաչված գիտնականների մասնակցությունն ու գիտական զեկուցումներով ներկայանալն է:

Այս գործընթացը միտված է համալսարանի միջազգայնացմանը, ինչի արդյունքում կնքվում են երկկողմ գիտական գործունեությունն ամրագրող պայմանագրեր:

Գիտաժողովի նյութերը հրատարակվում են ժողովածուներում:

2012-2015 թվականների ընթացքում Համալսարանում անցկացվել են հետևյալ միջազգային գիտաժողովները՝

 • «Շախմատը դպրոցներում» - 2014թ.
 • «Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում և Վրաստանում.10 տարի անց» խորագրով էրգոթերապիայի 2-րդ համակովկասյան եռօրյա աշխատաժողով-2014թ.
 • «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» Մակ-ի 10-ամյակ` եզրափակիչ փուլ - 2014թ
 • «Բազմալեզվությունը ինստիտուցիոնալ համատեքստում.գերմաներենը՝ որպես երկրորդ օտար լեզու» -2015թ.
 • «Ներառական կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները» -2015թ.
 • «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» -2015թ:

2016թ. գիտաժողովներ

2017թ.գիտաժողովներ

 • «Դաստիարակությունը որպես անձի ձևավորման տարր», միջազգային վեբինար, ապրիլի 14

 • «Օտար լեզուների ուսուցումը ինստիտուցիոնալ բազմալեզվության պայմաններում», միջազգային ուսանողական գիտաժողով, ապրիլի 18-19 

 • «Մաթեմատիկական կրթություն» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, 12-14 հոկտեմբերի

 •  «Մեծահասակների անընդհատ կրթությունը՝ որպես ժամանակակից հասարակության բնորոշ առանձնահատկություն» միջազգային II համաժողով- հոկտեմբերի 24-25

 •  «Երիտասարդ գիտնականները՝ տարածաշրջանի տնտեսությունում» միջազգային գիտագործնական մրցույթ-գիտաժողով, դեկտեմբերի 15

2018թ. կազմակերպված միջազգային գիտաժողովներ

 • 2018թ. կազմակերպված միջազգային գիտաժողովներ՝
 •  «Ճանապարհ դեպի ներառականություն» միջազգային գիտաժողով

 •  «Միջազգային գիտական սոցիոլոգիական ընթերցումներ»

 •  «Էրգոթերապիայի ստեղծարարական մոտեցումները կրթական և վերականգնողական ոլորտներում» 4-րդ համակովկասյան միջազգային գիտաժողով

 •  «Մաթեմատիկական կրթություն» միջազգային 6-րդ գիտաժողով

 •  «Գլոբալ մարտահրավերները և տարածաշրջանային զարգացումը սոցիոլոգիական չափումների հայելում» միջազգային գիտագործնական օնլայն ձևաչափով գիտաժողով

 •  «Եվրասիական համագործակցության երկրների մտավորականության դերը ինտեգրացիոն գործընթացներում» միջազգային գիտական կլոր սեղան

 •  «Ազգ, պետություն, հայրենիք. պետականության գաղափարը» միջազգային գիտաժողով

 • «ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսաանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը» գիտաժողով

 • «2-րդ միջազգային ուսանողական գիտաժողով»

 •  Խորհրդային պետականություն. պատմություն և արդիականություն խորագրով միջազգային կլոր սեղան քննարկում:

2019թ. կազմակերպված միջազգային գիտաժողովներ

 • «Հոգեբանական հիմնախնդիրներ. բնութագրերը, դասակարգման և ախտորոշման սկզբունքները»
 •  «Մաթեմատիկական կրթություն»
 •  «Կայսրությունների փլուզումը 20-րդ դարում. նոր պետություններ և նոր ինքնություններ»
 •  «Շախմատային կրթության արդի վիճակը և զարգացման միտումները»
 •  «Սովորողների խոսքի պրոֆիլային վերլուծություն (գերմաներենը որպես օտար լեզու)»
 • «Թումանյան. Անհունի ճամփով»

2020թ. կազմակերպված միջազգային գիտաժողովներ՝

 • «Մաթեմատիկական կրթություն 8» միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբերի 8-9, 2020թ.

 • «Հայ բառարանագրության արդի վիճակն ու հեռանկարները» միջազգային գիտաժողով, նոյեմբեր 21, 2020թ.

 • «Ռուսաց լեզուն և գրականությունը թվայնացման դարաշրջանում. նոր մոտեցումներ, մեթոդներ և դիդակտիկ գործիքակազմ Հայաստանի մանկավարժների համար» խորագրով միջազգային գիտակրթական ֆորում, դեկտեմբերի 3-4-ը, առցանց՝ Zoom հարթակում

 • «Խթանելով ներառական կրթության կայացմանը դպրոցներում» խորագրով առցանց գիտաժողով, հուլիսի 23, 2020թ.: Առցանց հանդիպմանը մասնակցում էր շուրջ 97 մասնակից Հայաստանից, Վրաստանից, Ավստրիայից, Նոր Զելանդիայից: Համաժողովի նպատակն էր նպաստել Հայաստանում և Վրաստանում ներառական կրթության դրական զարգացմանը

2021թ. կազմակերպված միջազգային գիտաժողովներ՝

 •  «Մարդկային գործոնը կառավարման համակարգում»սեմինար քննարկում, հունվարի 22, 2021թ.
 • «Հայ ժողովրդի մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին» գիտաժողով, փետրվարի 8, 2021թ.
 • «Իրազեկում և արդիականացում» գիտաժողով, փետրվարի 24, 2021թ.
 • «Հայաստանը 1920-1991թթ.-ին» կլոր սեղան, մարտի 18,  2021թ.
 • «Հատուկ և ներառական կրթական խնդիրներն ու հեռանկարները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, մարտի 19-ը, 2021թ․
 • «Լեզու և հասարակություն» միջազգային գիտաժողով,  2021թ.
 • «Բուհերում գրաբարի դասավանդման արդի խնդիրները» կլոր սեղան , մարտի 27,  2021թ.
 • «Կյանքը և վեպի ընդգրկումները. ազդեցություններ և զարգացման ուղիները»միջազգային գիտաժողով,   մայիսի 27, 2021թ. 
 • «Հայաստանը 1945-65թթ.» գիտաժողով,  հունիսի 4, 2021թ.
 • «Հայ բառարանագրության արդի խնդիրներն ու հեռանկարը», հուլիսի 8-9-ը,  2021թ.
 • «Անկախություն, պետականություն, հայրենիք» հանրապետական գիտաժողով,  սեպտեմբերի 17, 2021թ.
 • «Մաթեմատիկական կրթություն-9» միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբերի 7-8-ը, 2021թ.
 • «Հետազոտություն և գործողության իրականացում» միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբերի 30, 2021թ.
 • Միջբուհական գիտաժողով,  նոյեմբերի 19-ին, 2021թ․
 • «Շախմատը կրթության մեջ» միջազգային գիտաժողով, նոյեմբերի 20-ին, 2021թ․
 • «Երիտասարդ պատմաբանների միջազգային գիտաժողով» նոյեմբերի 29-ին, 2021թ.
 • «Սոցիալ-մշակութային միջավայրի ազդեցությունը մանկության վրա. մարտահրավերներ և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողով, նոյեմբերի 30,  2021թ.  

2022 թվականին լրացել է բուհի հարյուրամյակը, հետևաբար գիտական բոլոր միջոցառումները, այդ թվում` գիտաժողովները նվիրված էին հոբելյանական այդ տարեթվին:

Այդ շարքում առանձնացվում են՝

2023թ. կազմակերպված միջազգային գիտաժողովներ՝

2024թ. կազմակերպված գիտաժողովներ՝

Նորություններ