ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գիտահետազոտական աշխատանքներից բացի, կազմակերպվում են նաև ներբուհական, հանրապետական և միջազգային գիտական միջոցառումներ՝ գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ, սիմպոզիումներ և սեմինարներ:

Համալսարանը, հաշվի առնելով միջազգային փորձը, մշակել է միջազգային գիտաժողովներն արդյունավետ անցկացնելու ձևաչափ:  

Վերջին տարիներին այս գործընթացին մեծապես աջակցում է ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեն՝ յուրաքանչյուր տարի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով Համալսարանի  ներկայացրած հայտերին:

Գիտական միջոցառումների թեմաներն արդիական այն հիմնախնդիրներն են, որոնք ներկայումս առկա են կրթության, դաստիարակության և կոնկրետ գիտությունների ոլորտներում:

Միջազգային գիտաժողովները մեծ հնչեղություն են ստանում. դրա վկայությունը ճանաչված գիտնականների մասնակցությունն ու գիտական զեկուցումներով ներկայանալն է:

Այս գործընթացը միտված է համալսարանի միջազգայնացմանը, ինչի արդյունքում կնքվում են երկկողմ գիտական գործունեությունն ամրագրող պայմանագրեր:

Գիտաժողովի նյութերը հրատարակվում են ժողովածուներում:

2012-2015 թվականների ընթացքում Համալսարանում անցկացվել են հետևյալ միջազգային գիտաժողովները՝

  • «Շախմատը դպրոցներում» - 2014թ.
  • «Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում և Վրաստանում.10 տարի անց» խորագրով էրգոթերապիայի 2-րդ համակովկասյան եռօրյա աշխատաժողով-2014թ.
  • «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» Մակ-ի 10-ամյակ` եզրափակիչ փուլ - 2014թ
  • «Բազմալեզվությունը ինստիտուցիոնալ համատեքստում.գերմաներենը՝ որպես երկրորդ օտար լեզու» -2015թ.
  • «Ներառական կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները» -2015թ.
  • «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» -2015թ:

 

2016թ. գիտաժողովներ

Նորություններ