ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության իրականացման ձևեր
 • Առկա
 • Հեռակա
Բակալավրիատ
 • Տիֆլոմանկավարժություն
 • Սուրդոմանկավարժություն
 • Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
 • Լոգոպեդիա
Մագիստրատուրա
 • Տիֆլոմանկավարժություն
 • Սուրդոմանկավարժություն
 • Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
 • Լոգոպեդիա
 • Հատուկ հոգեբանություն
 • Հատուկ մանկավարժություն
 • Արտ-թերապիա
 • էրգոթերապիա

Հատուկ կրթության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2011 թվականին համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Ռուբեն Միրզախանյանի նախաձեռնությամբ: Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում այն հատուկ մանկավարժներ, լոգոպեդներ, արտ-թերապևտներ, էրգոթերապիստներ, հատուկ հոգեբաններ պատրաստող միակ կրթօջախն է:

Հատուկ կրթության ֆակուլտետի առաքելությունն է.

 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց հետ աշխատող որակյալ կադրերի պատրաստումը,
 • հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ու աշխատակիցների համար մատչելի միջավայրի ապահովումը և նրանց աջակցության ցուցաբերումը:

Հատուկ կրթության ֆակուլտետի տեսլականն է ուսանողների` գործնական աշխատանքի հմտությունների, հետազոտություններ կատարելու ունակության զարգացումը, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ կապի ընդլայնումը:

Մեր շրջանավարտներն աշխատում են ներառական ու հատուկ դպրոցներում, մանկապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում, հիվանդանոցների նյարդաբանական բաժանմունքներում, հասարակական կազմակերպություններում, հոգեբանական ծառայություններ մատուցող կենտրոններում, բժշկա-հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոններում:

Հատուկ կրթության ֆակուլտետում կրթությունն իրականացվում է եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ուսումնական պլաններով ու ծրագրերով, նորագույն մեթոդների ու տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:

Ֆակուլտետի դասախոսների մեծ մասը ծավալում է նաև պրակտիկ գործունեություն հանրապետության կրթական և բժշկական հաստատություններում, ակտիվորեն մասնակցում է միջազգային գիտաժողովների, աշխատաժողովների, դասընթացների, տպագրում են հոդվածներ միջազգային ցիտվող պարբերականներում և հայաստանյան գիտամեթոդական ժողովածուներում: Այստեղ պարբերաբար անցկացվում են աշխատաժողովներ, վեբինարներ, սեմինարներ, բաց դասեր, վարպետության դասեր, on-line դասախոսություններ և այլ միջոցառումներ:

Հատուկ կրթության ֆակուլտետում ուսանողական առօրյան ակտիվ, աշխույժ և ուրախ է.  ինտելեկտուալ, մարզական ու ժամանցային միջոցառումներ, ֆլեշ մոբեր,  կամավորական աշխատանք համապատասխան հաստատություններում, ամառային դպրոցներ, ուսանողների փոխանակման միջազգային ծրագրեր, մասնակցություն ուսանողական միջազգային օլիմպիադաների: 

Ֆակուլտետում գործում է ուսուցման  եռաստիճան համակարգ` բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա: Իրականացվում է ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա կրթություն:

Ֆակուլտետի ընդունելության քննությունները երկուսն են` հայոց լեզու, կենսաբանություն:

Ֆակուլտետն իրականացնում է ուսումնական, գիտամեթոդական և հետազոտական աշխատանքներ: Այն տարեկան մեկ անգամ տպագրում է «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ» գիտամեթոդական ժողովածուն/ http://specedu.am/ /, որն ընգրկված է ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Աշխատակազմ

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

1983թ. Տարրական կրթության և դասավանդման մեթոդիկայի ֆակուլտետում ստեղծվեց արատաբանության ամբիոնը: Ամբիոնի վարիչն էր մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արսեն Մինասյանը: Տարբեր տարիներին ամբիոնը ղեկավարել են մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտներ Հովհաննես Աղավելյանը, Զաբելլա Զոհրաբյանը, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սպարտակ Փալիկյանը:

2011թ. Հատուկ կրթության ֆակուլտետի կազմում հիմնադրվեց հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը՝ ամբիոնի վարիչ նշանակվեց մանկավարժական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր Ռոբերտ Ազարյանը:

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը պատրաստում է սուրդոմանկավարժներ, տիֆլոմանկավարժներ, օլիգոֆրենոմանկավարժներ, նախադպրոցական հատուկ մանկավարժներ, հատուկ հոգեբանններ և հատուկ մանկավարժներ: Ամբիոնում աշխատում են հանրապետության առաջատար մասնագետներ` գիտությունների երկու դոկտոր, պրոֆեսորներ, մանկավարժական և հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտներ:

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոսներից շատերը աշխատում են մասնագիտացված մանկատներում, զարգացման կենտրոններում, կրթական ու բժշկական հաստատություններում:

Ամբիոնում մշակվում և գործնականում ներդրվում են հատուկ ծրագրեր, դասախոսների կողմից տպագրվում են գրքեր, մենագրություններ, ուսումնական և մեթոդական ձեռնարկներ որոնք ուղղված են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթությանը, դաստիարակությանը, ինքնուրույն կյանքին նախապատրաստելուն և հասարակական կյանքի մեջ ներառվելուն: Ամբիոնի դասախոսները ունեն հրատարակված գիտական աշխատանքներ ցիտվող միջազգային պարբերականներում:

Ամբիոնի դասախոսները մշտապես մասնակցում են որակավորման բարձրացման դասընթացների, միջազգային գիտաժողովների՝ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ են անցկացնում մասնագետների և ուսուցիչների համար:

Էլ.փոստ` correctped41@aspu.am

Հեռ.՝ 59 70 61

Ռոբերտ Նիկոլայի Ազարյան

Ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Կամարնիկ (Երջանիկ) Հունանի Գևորգյան

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ

Անահիտ Վահանի Մանուկյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Էլլա Մանվելի Կաֆյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հասմիկ Ռազմիկի Մկրտչյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Վերա Սամվելի Մարուքյան

Մանկ. գիտ. թեկ. դոցենտ

Զաբելլա Հարությունի Զոհրաբյան

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

Թերեզա Յուրիի Ազատյան

Դեկանի տեղակալ գիտ. և հետբուհական գծով, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մարինե Կառլենի Մարության

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

Լիլիթ Վարազդատի Բաղդասարյան

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արաքսիա Հովհաննեսի Սվաջյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լիլիթ Հայկարամի Սարատիկյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Կիմ Ավետիքի Սարուխանյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ինեսսա Աշոտի Հարությունյան

Մանկ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Սոֆյա Վոլոդյայի Ավագյան

Հոգ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Անահիտ Վլադիմիրի Դաշյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

Սաթենիկ Սամվելի Պողոսյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սուսաննա Վալերիի Մուրադյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

Ալինա Տիգրանի Մանուկյան

Դասախոս

Վերգինե Ստյոպայի Եսայան

Դասախոս

Սվետլանա Սերգեյի Մուրադյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

Սոնա Ռաֆիկի Դավթյան

Դասախոս

Էդիտա Կարենի Գյոնջյան

Դասախոս

Լիլիթ Էդուարդի Ասոյան

Դասախոս

Լուսինե Արտաշեսի Բաբայան

Դասախոս

Մարինե Ավետիսի Մկրտչյան

Մասնագետ

Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնը հիմնադրվել է 2011թվականին:

Այն պատրաստում է լոգոպեդներ, էրգոթերապիստներ և արտթերապիստներ. նշված մասնագիտություններն ունեն լայն պահանջարկ ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում:

Ամբիոնը համալրված է գիտական աստիճան ունեցող դասախոսներով, ովքեր ծավալում են նաև ակտիվ գործնական աշխատանք:

Ուսումնական գործընթացի որակի բարձրացման նպատակով ամբիոնի դասախոսները պարբերաբար մասնակցում են մասնագիտական վերապատրաստումների, միջազգային գիտաժողովների, իրականացնում են փորձի փոխանակման տարբեր ծրագրեր:

Դասավանդումը ընթանում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների լայն կիրառմամբ և ուսանողակենտրոն մոտեցմամբ: Ուսումնական գործունեությունը ժամանակին համահունչ դարձնելու նպատակով ամբիոնում պարբերաբար նորացվում են ուսումնական պլանները և ծրագրերը, որոշ առարկաների դասավանդման համար արտասահմանից հրավիրվում են տվյալ բնագավառի լավագույն մասնագետները:

Ուսումնառության տարիները հագեցած են պրակտիկաներով, որոնց ընթացքում ուսանողները հնարավորություն են ստանում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: Ամբիոնը պարբերաբար կազմակերպում է գիտահանրամատչելի միջոցառումներ, որոնք օգնում են ուսանողներին կայանալու որպես մասնագետ:

Լոգոպեդները, էրգոթերապիստները, արտթերապիստներն աշխատում են ուսումնական և բժշկական հաստատություններում (մանկապարտեզներ, դպրոցներ, պոլիկլինիկաներ, հիվանդանոցներ, վերականգնողական կենտրոններ, զարգացման կենտրոններ և այլն):

Էլ.փոստ` specclinic.edu56@aspu.am

Հեռ.՝ 59 70 43

Նորություններ