ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության իրականացման ձևեր
 • Առկա
 • Հեռակա
Բակալավրիատ
 • Սուրդոմանկավարժություն
 • Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
 • Տիֆլոմանկավարժություն
 • Լոգոպեդիա
Մագիստրատուրա
 • Սուրդոմանկավարժություն
 • Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
 • Տիֆլոմանկավարժություն
 • Լոգոպեդիա
 • Հատուկ մանկավարժություն
 • Արտ-թերապիա
 • Էրգոթերապիա
 • Հատուկ հոգեբանություն

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2011 թվականին համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Ռուբեն Միրզախանյանի նախաձեռնությամբ: Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում այն հատուկ մանկավարժներ, լոգոպեդներ, արտ-թերապևտներ, էրգոթերապիստներ, հատուկ հոգեբաններ պատրաստող միակ կրթօջախն է:

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի առաքելությունն է.

 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց հետ աշխատող որակյալ կադրերի պատրաստումը,
 • հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ու աշխատակիցների համար մատչելի միջավայրի ապահովումը և նրանց աջակցության ցուցաբերումը:

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի տեսլականն է ուսանողների` գործնական աշխատանքի հմտությունների, հետազոտություններ կատարելու ունակության զարգացումը, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ կապի ընդլայնումը:

Մեր շրջանավարտներն աշխատում են ներառական ու հատուկ դպրոցներում, մանկապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում, հիվանդանոցների նյարդաբանական բաժանմունքներում, հասարակական կազմակերպություններում, հոգեբանական ծառայություններ մատուցող կենտրոններում, բժշկա-հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոններում:

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետում կրթությունն իրականացվում է եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ուսումնական պլաններով ու ծրագրերով, նորագույն մեթոդների ու տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:

Ֆակուլտետի դասախոսների մեծ մասը ծավալում է նաև պրակտիկ գործունեություն հանրապետության կրթական և բժշկական հաստատություններում, ակտիվորեն մասնակցում է միջազգային գիտաժողովների, աշխատաժողովների, դասընթացների, տպագրում են հոդվածներ միջազգային ցիտվող պարբերականներում և հայաստանյան գիտամեթոդական ժողովածուներում: Այստեղ պարբերաբար անցկացվում են աշխատաժողովներ, վեբինարներ, սեմինարներ, բաց դասեր, վարպետության դասեր, on-line դասախոսություններ և այլ միջոցառումներ:

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետում ուսանողական առօրյան ակտիվ, աշխույժ և ուրախ է.  ինտելեկտուալ, մարզական ու ժամանցային միջոցառումներ, ֆլեշ մոբեր,  կամավորական աշխատանք համապատասխան հաստատություններում, ամառային դպրոցներ, ուսանողների փոխանակման միջազգային ծրագրեր, մասնակցություն ուսանողական միջազգային օլիմպիադաների: 

Ֆակուլտետում գործում է ուսուցման  եռաստիճան համակարգ` բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա: Իրականացվում է ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա կրթություն:

Ֆակուլտետի ընդունելության քննությունները երկուսն են` հայոց լեզու, կենսաբանություն:

Ֆակուլտետն իրականացնում է ուսումնական, գիտամեթոդական և հետազոտական աշխատանքներ: Այն տարեկան մեկ անգամ տպագրում է «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ» գիտամեթոդական ժողովածուն/ http://specedu.am/ /, որն ընգրկված է ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

2016-2018 թվականներին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Միննեսոտայի համալսարանի միջև համագործակցության արդյունքում ստեղծվեցին թվով 3 վեբինարներ։ Դրանց արդյունքում արդյունքում լույս է տեսել  հայալեզու դասագիրք: Ի դեպ, համագործակցությունն իրականացվել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի բարձր հովանու ներքո:

Դրանք պարունակում են հարուստ նյութեր հայ իրականության մեջ ներառական կրթության գործնական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Վեբինարները կարևոր նշանակություն ունեն դպրոցում դասավանդող մանկավարժների, ինչպես նաև ապագա ուսուցիչների համար. այն հասանելի է հարթակում և նպատակ ունի աջակցել յուրաքանչյուրին:

Վեբինարներն հասանելի են անգլերեն լեզվով, իսկ հայերեն տեքստը հասանելի է վազող տողերով: Հայերեն տեքստի համար անհրաժեշտ է մուտք գործել “Setting” բաժինը (սահիկի աջ կողմի երկորդ կոճակը), սեղմել “Subtitles” բաժինը և ընտրել հայերեն լեզուն: Վեբինարները՝ ստորև

Աշխատակազմ

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

1983թ. Տարրական կրթության և դասավանդման մեթոդիկայի ֆակուլտետում ստեղծվեց արատաբանության ամբիոնը: Ամբիոնի վարիչն էր մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արսեն Մինասյանը: Տարբեր տարիներին ամբիոնը ղեկավարել են մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտներ Հովհաննես Աղավելյանը, Զաբելլա Զոհրաբյանը, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սպարտակ Փալիկյանը:

2011թ. Հատուկ կրթության ֆակուլտետի կազմում հիմնադրվեց հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը՝ ամբիոնի վարիչ նշանակվեց մանկավարժական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր Ռոբերտ Ազարյանը: 2018թ մարտից ամբիոնի վարիչ նշանակվեց մակավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Թերեզա Յուրիի Ազատյանը:

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը պատրաստում է սուրդոմանկավարժներ, տիֆլոմանկավարժներ, օլիգոֆրենոմանկավարժներ, հատուկ հոգեբաններ և հատուկ մանկավարժներ: Ամբիոնում աշխատում են հանրապետության առաջատար մասնագետներ` գիտությունների երկու դոկտոր, պրոֆեսորներ, մանկավարժական և հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտներ:

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոսներից շատերը աշխատում են մասնագիտացված մանկատներում, զարգացման կենտրոններում, կրթական ու բժշկական հաստատություններում

Ամբիոնում մշակվում և գործնականում ներդրվում են հատուկ ծրագրեր, դասախոսների կողմից տպագրվում են գրքեր, մենագրություններ, ուսումնական և մեթոդական ձեռնարկներ որոնք ուղղված են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթությանը, դաստիարակությանը, ինքնուրույն կյանքին նախապատրաստելուն և հասարակական կյանքի մեջ ներառվելուն: Ամբիոնի դասախոսները ունեն հրատարակված գիտական աշխատանքներ ցիտվող միջազգային պարբերականներում:

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը մշտապես մասնակցում է որակավորման բարձրացման դասընթացների, միջազգային գիտաժողովների՝ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ են անցկացնում մասնագետների և ուսուցիչների համար: Մասնագետների մեծամասնությունը պարբերաբար մասնակցում է Erasmus + դասախոսների փոխանակման ծրագրերին (Էստոնիա, Չեխիա, Ֆինլանդիա, Իտալիա):

Էլ.փոստ` correctped41@aspu.am

Հեռ.՝ 59 70 61

Թերեզա Յուրիի Ազատյան

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ռոբերտ Նիկոլայի Ազարյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Անահիտ Վահանի Մանուկյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հասմիկ Ռազմիկի Մկրտչյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Վերա Սամվելի Մարուքյան

Մանկ. գիտ. թեկ. դոցենտ

Զաբելլա Հարությունի Զոհրաբյան

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

Մարինե Կառլենի Մարության

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

Արաքսիա Հովհաննեսի Սվաջյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լիլիթ Հայկարամի Սարատիկյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սուսաննա Վալերիի Մուրադյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Կիմ Ավետիքի Սարուխանյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ինեսսա Աշոտի Հարությունյան

Մանկ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Անահիտ Վլադիմիրի Դաշյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ալինա Տիգրանի Մանուկյան

Հոգ․գիտ․ թեկ․, դոցենտ 

Սվետլանա Սերգեյի Մուրադյան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

Սոնա Ռաֆիկի Դավթյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սիփան Արամայիսի Ասատրյան

Դասախոս

Լուսինե Արտաշեսի Բաբայան

Մանկ․ գիտ․ թեկ․, դասախոս

Մարինե Ավետիսի Մկրտչյան

Դասախոս

Լիլիթ Գուրգենի Կարապետյան

Հոգ.գիտ.թեկ., ասիստենտ

Հասմիկ Սերգեյի Սարգսյան

Մանկ.գիտ.թեկն., ասիստենտ

Ավագյան Ալլա Վանուշի

Մասնագետ

Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնը հիմնադրվել է 2011թվականին:

Այն պատրաստում է լոգոպեդներ, էրգոթերապիստներ և արտթերապիստներ. նշված մասնագիտություններն ունեն լայն պահանջարկ ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում:

Ամբիոնը համալրված է գիտական աստիճան ունեցող դասախոսներով, ովքեր ծավալում են նաև ակտիվ գործնական աշխատանք:

Ուսումնական գործընթացի որակի բարձրացման նպատակով ամբիոնի դասախոսները պարբերաբար մասնակցում են մասնագիտական վերապատրաստումների, միջազգային գիտաժողովների, իրականացնում են փորձի փոխանակման տարբեր ծրագրեր:

Դասավանդումը ընթանում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների լայն կիրառմամբ և ուսանողակենտրոն մոտեցմամբ: Ուսումնական գործունեությունը ժամանակին համահունչ դարձնելու նպատակով ամբիոնում պարբերաբար նորացվում են ուսումնական պլանները և ծրագրերը, որոշ առարկաների դասավանդման համար արտասահմանից հրավիրվում են տվյալ բնագավառի լավագույն մասնագետները:

Ուսումնառության տարիները հագեցած են պրակտիկաներով, որոնց ընթացքում ուսանողները հնարավորություն են ստանում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: Ամբիոնը պարբերաբար կազմակերպում է գիտահանրամատչելի միջոցառումներ, որոնք օգնում են ուսանողներին կայանալու որպես մասնագետ:

Լոգոպեդները, էրգոթերապիստները, արտթերապիստներն աշխատում են ուսումնական և բժշկական հաստատություններում (մանկապարտեզներ, դպրոցներ, պոլիկլինիկաներ, հիվանդանոցներ, վերականգնողական կենտրոններ, զարգացման կենտրոններ և այլն):

Էլ.փոստ` specclinic.edu56@aspu.am

Հեռ.՝ 59 70 43

Ստեփան Վաղինակի Գրիգորյան

Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչ, բժշկ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր

Սիրանուշ Գևորգի Կարապետյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Մարիաննա Ռուբենի Հարությունյան

Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ժաննա Հարությունի Պայլոզյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր., դոցենտ

Սպարտակ Փալիկի Փալիկյան

Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

Գոհար Ռոբերտի Հովյան

Ամբիոնի վարիչի տեղակալ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

Աստղիկ Գավրուշի Գրիգորյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմինե Արմենի Կիրակոսյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանի՝ ուսումնական գծով տեղակալ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

Էմիլյա Ռադիկի Թադևոսյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ալվինա Սուրենի Հայրապետյան

Դասախոս

Զարուհի Վարդանի Հարությունյան

Դասախոս

Մերի Հրաչի Շաբոյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

Նելլի Վանիկի Հունանյան

Դասախոս

Լիլիթ Հարությունի Ադլոյան

Դասախոս

Գեղեցիկ Ֆրոնտիկի Գրիգորյան

Դասախոս

Տաթևիկ Աշոտի Ղազարյան

Դասախոս

Վերջին հրապարակումներ

Չարչյան Ա. Ռ.
Մուտիզմը իբրև հաղորդակցման գործընթացի խանգարում – Շտկողական մանկավարժություն Մանկավարժական միտք:pdf
2014
Հոդված
Акобян Л.А., Пайлозян Ж.А.,
"Истоки развития логопедической ритмики"pdf
2016
Հոդված
Карапетян С. Г.; Киракосян А. А.
Методические подходы по развитию словаря у дошкольников с общим недоразвитием речиpdf
2014
Հոդված
Карапетян С. Г.
"Методические подходы к коррекции нарушений смыслового программирования и языкового оформления текста у детей с общим недоразвитием речи"pdf
2015
Հոդված
Карапетян С. Г.
"Раняя диагностика речевых нарушений и пути их коррекции у больных с некоторыми наследственными болезнями"pdf
2015
Հոդված
Карапетян С. Г.
"Методические подходы по составлению адаптированных текстов для детей с тяжелой речевой патологией"pdf
2016
Հոդված
Կարապետյան Ս.Գ.,Կիրակոսյան Ա. Ա.
«Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների բառապաշարի զարգացման հիմնական ուղղությունները ներառական կրթություն իրականացնող նախադպրոցական հաստատություններում»pdf
2015
Հոդված
Կիրակոսյան Ա. Ա.
«Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով նախադպրոցականների բառապաշարի հարստացմանն ուղղված լոգոպեդական աշխատանքի բնութագիրը»pdf
2015
Հոդված
Բոլոր հրապարակումները

Նորություններ