ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը հիմնադրվել է 1922 թվականի նոյեմբերի 7-ին, իսկ 1948 թվականից կրում է մեծ Լուսավորիչ ու մանկավարժ Խաչատուր Աբովյանի անունը:
 
Բուհի լրիվ անվանումը`
«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ
 
Կրճատ անվանումը`
ՀՊՄՀ
 
Հասցեն`
3750010 Հայաստանի Հանրապետություն, քաղ. Երևան, Տիգրան Մեծի 17
 
Տեղեկատու հեռախոսահամար`
(+3741) 59 70 49
 
Լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչություն
Հեռ.` 59 70 00
 
Ֆաքս`
(+3741)59 70 08
 
Կայքէջ`
www.aspu.am
 
Ռեկտոր`
Սրբուհի Գևորգյան`  հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
  
Ուսուցման ձևերը`
Առկա, հեռակա
 
Ուսուցման տևողությունը`
4 տարի (բակալավրիատ) +2 տարի (մագիստրատուրա)
 
Ուսման վարձը (ՀՀ դրամով)`
260.000-ից 585.000 (պայմանավորված ֆակուլտետի ընտրությամբ)
 
Ֆակուլտետներ
Բանասիրական
Պատմության և հասարակագիտության
Սկզբնական կրթության
Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության
Կրթության  հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
Օտար լեզուների
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի
Գեղարվեստական կրթության   
Հատուկ և ներառական կրթության        
Կուլտուրայի 
 
Համահամալսարանական ամբիոններ`
Մանկավարժության ամբիոն
Շախմատի և սպորտի ամբիոն
Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն
Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն
Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն
Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոն

 
Մասնագիտությունների ցանկ
1. Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա
2. Սոցիալական մանկավարժություն
3. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
4. Սուրդոմանկավարժություն
5. Տիֆլոմանկավարժություն
6. Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
7. Լոգոպեդիա
8. Հայոց լեզու և գրականություն
9. Ֆիզիկա
10. Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն
11. Ինֆորմատիկա
12. Մաթեմատիկա
13. Քիմիա
14. Կենսաբանություն
15. Աշխարհագրություն
16. Պատմություն
17. Կերպարվեստ
18. Երաժշտական կրթություն
19. Պարարվեստ
20. Անգլերեն լեզու և գրականություն
21. Գերմաներեն լեզու և գրականություն
22. Ռուսաց լեզու և գրականություն
23. Հասարակագիտություն
24. Գեղարվեստական լուսանկարչություն
25. Օպերատորություն
26. Հագուստի մոդելավորում
27. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ
28. Գործիքային կատարողականություն
29. Ռեժիսուրա
30. Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում
31. Իսպաներեն լեզու և գրականություն
32. Հոգեբանություն
33. Սոցիոլոգիա
34. Մշակութաբանություն
35. Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանություն
36. Լրագրություն
37. Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
38. Շրջակա միջավայրի գիտություններ
39. Կառավարում (ըստ ոլորտի)
40. Սոցիալական աշխատանք