ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«ՍՓԻՒՌՔ» ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1. Ամիրեան Խաչիկ, Հայերէնի փոխառեալ բառեր արդի թուրքերէնում / յառաջաբանը` Սուրէն Դանիէլեանի, Եր., «Արաս», 1996:
2. «Իմ փոքրիկ մոլորակը» / գրականութեան ձեռնարկ, 5-րդ դասարան, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Եր., 1997:
3. Աճէմեան Վարուժան, Ուրիշ առաւօտ մը / պատմուածքներ եւ թատրերգութիւններ, Եր., 1999:
4. Դանիէլեան Սուրէն, Բանաստեղծութեան ազատագրումը / մենագրութիւն, Ս. Էջմիածին, 1999:
5. Խրախունի Զարեհ, Դարապատում / պօէմ, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., 2001:
6. Դոլուխանեան Աէլիտա, Արշակ Չօպանեանը եւ հայ հին գրականութիւնը, Եր., 2002:
7. Զարդարեան Հրաչ, Պատմուածքներ, խորհրդածութիւններ, էսսէներ, Եր., 2003:
8. Թէքէեան Վահան, Գաղտնի պարտէզ / բանաստեղծութիւնների հաւաքածու, Երուանդ Ազատեանի եւ Սուրէն Դանիէլեանի յառաջաբաններով, Պէյրութ-Երեւան, 2003:
9. Միրիջանեան Լեւոն, Հոգի եւ մարմին / բանաստեղծութիւններ, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., 2003:
10. Անասեան Հենրիկ, Ա´յս եմ ես, Դ. գիրք / յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., 2004:
11. «Ծրագիր սփիւռքահայ գրականութեան պատմութեան» / կազմեց` Ս. Դանիէլեան, ՀՀ համալսարանական հաստատութիւնների բանասիրական եւ լրագրական բաժանմունքների համար, Եր., 2004:
12. Պօղոսեան Սամուէլ, Պօղոս Նուբար փաշա. ազգային գործիչը, Եր., 2004:
13. «Մայրենի» / տարրական Ա. դասարան, Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2004:
14. «Մայրենի» / տարրական Բ. դասարան, Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2005:
15. «Մայրենի» / տարրական Գ. դասարան, Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2005:
16. «Մայրենի» / տարրական Դ. դասարան, Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2005:
17. «Մայրենի» / տարրական Ե. դասարան, Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2005:
18. «Գիրը մեր տարագիր» / շարադրութիւնների մրցոյթ` 2006 գարուն - ամառ, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2006:
19. Հատտէճեան Ռոպէր, Առաստաղ: Առաստաղին միւս կողմը / վէպեր, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2006:
20. Միրիջանեան Լեւոն, Սրբազան աւանդներ / հայագիտական եւ հրապարակախօսական յօդուածների ժողովածու, յառաջաբանը եւ խմբագրումը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., 2006:
21. «Դէպի Սփիռք. քայլարշաւի տարիներ» / «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնի տարեգիրք, Եր., «Զանգակ 97», 2007:
22. Խրախունի Զարեհ, Տօնազանգ / հաւաքածու, յառաջաբանը եւ խմբագրումը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2007:
23. Հաճեան Պետրոս, Ճանապարհ դէպի Կարկեմիշ / պատմուածքներ եւ վէպ / յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2008:
24. «Սարոյեանի ճշմարտութեան ետեւից» / Խ. Աբովեանի ան. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնում գումարուած Սարոյեանի 100 ամեակին նուիրուած երկօրեայ միջազգային գիտաժողովի նիւթեր (14-15 Հոկտեմբեր, 2008), Եր., «Զանգակ 97», 2009:
25. «Սփիւռքահայ նորագոյն պատմուածք», Եր., ՀԳՄ - «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոն, 2009:
26. Խրախունի Զարեհ, Տօնականչ / հաւաքածու, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2010:
27. Շուշանեան Վազգէն, Ընտրանի / յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2010:
28. Դանիէլեան Սուրէն, Սփիւռքահայ գրականութեան պատմութիւն. Ներածութիւն, գիրք Ա., Եր., «Զանգակ 97», 2011:
29. Աճէմեան Գէորգ, Գեղարուեստական երկեր, հ. Ա. հաւաքածու / յառաջաբանը եւ խմբագրումը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., Գասպրինտ, 2012:
30. Աճէմեան Գէորգ, Գեղարուեստական երկեր, հ. Բ. / կազմող՝ Ս. Դանիէլեան, խմբագրումը` Ք. Աբրահամեանի, Եր., Գասպրինտ, 2012:
31. Աբրահամեան Քնարիկ, Զարեհ Խրախունին եւ արեւելահայ բանաստեղծութիւնը, Եր., Գասպրինտ, 2013:
32. Դանիէլեան Սուրէն, Արեւմտահայ գրականութիւն. Տիտանիկ թէ՞ շարունակականութիւն, Եր., Գասպրինտ, 2014:
33. Աճէմեան Գէորգ, Գեղարուեստական երկեր, հ. Գ. / կազմող՝ Ս. Դանիէլեան, խմբագրումը` Ք. Աբրահամեանի, Եր., Գասպրինտ, 2015:
34. Դանիէլեան Սուրէն, Սփիւռքահայ գրականութեան նուաճումները եւ զարգացման միտումները (1920-1960-ական թթ.), Եր., Գասպրինտ, 2015:
35. Ճէլէպճեան Պօղոս, Անատօլեան օճախը եւ այլ պատմուածքներ, Եր., Գասպրինտ, 2015:
36. «Յովհաննէս Հինդլեան 150» / միջազգային երկօրեայ գիտաժողովի նիւթեր, 26-27 Մայիս, 2016, Եր., «Զանգակ», 2016:
37. «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնը 20 տարեկան է», Եր., «Զանգակ», 2016:
38. «Ծրագիր» / հայ նոր գրականութիւն, նորագոյն շրջանի հայ գրականութիւն, սփիւռքահայ գրականութիւն, գրականութեան դասաւանդման մեթոդիկա, Եր., «Զանգակ», 2017:
39. Աճէմեան Գէորգ, Քննադատական երկեր, հ. Դ. / առաջաբան՝ Ս. Դանիէլեան, Ք. Աբրահամեան, կազմող՝ Ս. Դանիէլեան, խմբագրումը` Ք. Աբրահամեանի, Եր., Գասպրինտ, 2018:
40. Աճէմեան Գէորգ, Քննադատական երկեր, հ. Ե. / առաջաբան՝ Ս. Դանիէլեան, Ք. Աբրահամեան, կազմող՝ Ս. Դանիէլեան, խմբագրումը` Ք. Աբրահամեանի, Եր., Գասպրինտ, 2018:
41. «Հանրապետական գիտաժողովի՝ նուիրուած Առաջին Հանրապետութեան 100 ամեակին» / նիւթեր, Եր., 2018:
42. «Հայ-ֆրանսիական գրապատմական առընչութիւններ» / գիտական նստաշրջան, Եր., 1 Նոյեմբեր, 2018, Եր., «ՎՄՎ-պրինտ», 2019:
43. «Թումանեան. «Անհունի» ճամբով» / բանաստեղծի 150 ամեակին նուիրուած գիտաժողովի նիւթեր, 3-5 Մայիս, Երեւան – Դսեղ – Թբիլիսի, Եր., «ՎՄՎ-պրինտ», 2020:
44. Յակոբ Օշական, Ամբողջական գործեր, հ. 1, Եր., «Զանգակ», 2020:
45. Զարմինէ Պօղոսեան, Ազէզէն Ամերիկա / Յօդուածներ, էսսէներ, «ՎՄՎ-պրինտ», Եր., 2021:
46. Դեյվիդ Լոուրենս, Լէդի Չաթըրլիի սիրեկանը / տողացի թարգմանութիւնը՝ Ռուզան Ասատրեանի, գեղարուեստական թարգմանութիւնը՝ Սուրէն Դանիէլեանի, Եր., «ՎՄՎ-պրինտ», 2021:
47. «Կեանքը եւ վէպը. ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ» / միջազգային գիտաժողովի նիւթեր, Եր., «ՎՄՎ-պրինտ», 2022:
48. Քնարիկ Աբրահամեան, Գրական հորիզոնի ներքին շերտերում / յօդուածների ժողովածու, Եր., «ՎՄՎ-պրինտ», 2022:

Նորություններ