ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության իրականացման ձևեր
 • Առկա
 • Հեռակա
Բակալավրիատ
 • Քիմիա
 • Կենսաբանություն
 • Աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա
 • Քիմիա
 • Կենսաբանություն
 • Աշխարհագրություն
 • Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում)

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետը  կազմավորվել է 1938-1939 ուսումնական տարում, սակայն 1941թ Հայրենական Մեծ պատերազմի  պատճառով փակվել է և վերաբացվել  պատերազմի ավարտից հետո` 1945 թվականին:

1945-1951թթ. ֆակուլտետը կոչվել է Կենսաբանաքիմիական: 1951թվականին  ֆակուլտետին է միացել նաև աշխարհագրության բաժինը և անվանվել Բնագիտաաշխարհագրական:

Ֆակուլտետում դասավանդել են գիտության և կրթության մեծ երախտավորներ Կամսար Ավետիսյանը, Սահակ Կարապետյանը, Վովա Բաբայանը, Վարդան Սահակյանը, Շավարշ և Վլադիսլավ Աղաբաբյանները և այլք. անուններ, որոնք հայտնի են ոչ միայն Հայաստանում, այլև նախկին Խորհրդային Միությունում:

Այսօր էլ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեծամասնությունը ֆակուլտետի շրջանավարտներն են, որոնք նույն պատասխանատվությամբ ու բանիմացությամբ շարունակում են այն լավագույն ավանդույթները, որոնք ժառանգել են իրենց ուսուցիչներից:

Ֆակուլտետում դասավանդում են գիտությունների 14 դոկտորներ և 38 թեկնածուներ:

Ֆակուլտետի Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնն արդեն 3 տարի է Շվեյցարիայի Բեռնի համալսարանի, Թբիլիսիի պետական համալսարանի հետ համատեղ իրականացնում է Lեռնային տարածքների Կայուն Զարգացում և ռեսուրսների կառավարում միջազգային գիտական ծրագիրը, որի նպատակն է՝ ուսումնասիրել Հարավային Կովկասի լեռնային լանդշաֆտների պլանավորման, Կայուն զարրգացման ̈ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրները, ներդնել համանուն մագիստրոսական դասընթաց, հրապարակել դասագիրք, ինչպես նաև Եղեռնի, Թբիլիսիի համալսարանների Հայկական
պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողների ու գիտաշխատողների շրջանակներում իրականացնել փոխանակման ծրագրեր:

Աշխատակազմ

Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը համալսարանի հնագույն ամբիոններից է:

1935թ. պրոֆեսոր Հայրապետ Հովհաննիսյանի ղեկավարությամբ հիմնադրվել է աշխարհագրության ֆակուլտետը. նույն թվականին բացվել է նաև ընդհանուր աշխարհագրության ամբիոնը:

Տարբեր տարիներին ամբիոնները ղեկավարել են Ա. Նալբանդյանը, Բ. Չարչյանը, Գ. Սարգսյանը, Բ.Միթարջյանը, Գ.Ալեքսանդրյանը, Պ.Փարսադանյանը, Դ.Պողոսյանը, Լ.Վալեսյանը, Վ.Պողոսյանը, Ռ.Հովեսյանը, Ս. Դուլյանը, Խ. Սարգսյանը, Գ.Կարապետյանը և Ա. Աջամօղլյանը:Ներկայումս ամբիոնի վարիչն է աշխ. գիտ. դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Խոեցյանը:

Ամբիոնի հիմնական գիտական ուղղություններն են՝

 • «Լեռնային երկրների կայուն զարգացում և ռեսուրսների կառավարում»:
 • ՀՀ լանդշաֆտների համալիր ուսումնասիրություն:
 • Լանդշաֆտային պլանավորում և լեռնային երկրահամակարգերի արդյունավետ օգտագործում:
 • Կլիմայի գլոբալ փոփոխության, անապատացման, կենսաբազմանության պահպանության հիմնահարցեր:
 • Աշխարհագրական հետազոտությունների տվյալների երկրատեղեկատվական վերլուծություն:
 • Աշխարհագրության դասավանդման ժամանակակից մեթոդների և տեխնոլոգիաների մշակում, այդ թվում դպրոցական դասագործընթացում ՏՀՏ- արմատավորումը:
 • Բնօգտագործման և բնապահպանական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
 • Կայուն զբոսաշրջության և ռեկրեացիոն ռեսուրսների ուսումնասիրություն:
 • ՀՀ-ում բնական և մարդածին ռիսկերի հետազոտում, գնահատում և կառավարում:
 • Դպրոցական ուսումնական ծրագրերին համապատասխան թվային քարտեզների նախագծում:

Շուրջ 3 տարի է ամբիոնում գործում է գիտաուսումնական լաբորատորիա համապատասխան ժամանակակից սարքավորումներով:

Ուսանողների ուսումնական պրակտիկան, համալիր աշխարհագրական հետազոտություններն ու ուսումնասիրություններն իրականացնում են ՀՊՄՀ-ի Աղավնաձորի ուսումնական բազայում (Մարմարիկ գետի հովիտ), լանդշաֆտային համալիր հետազոտությունները՝ Երևան քաղաքի տարածքում և ՀՀ մարզերում, աշխարհագրական ուսումնասիրությունները՝ Հայաստանի բնության և Երկրաբանության թանգարաններում, Երևանի Ջրէկ-ում, ՀՀ ԳԱԱ-ի Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնում, ՀՀ կառավարությանն առընթեր կադաստրի պետական կոմիտեի «Գեոդեզիայի և քարտեզագրություն կենտրոն» և ՀՀ ՏԿ և Աի նախարարության «Հայհիդրոմետ» կազմակերպություններում, Հրազդանի կիրճում, Էկզոտարիումում, Բուսաբանական և Կենդանաբանական այգիներում և այլ կազմակերպություններում:

Ամբիոնը միջազգային կապեր է հաստատել նաև

1.«Լեռնային երկրների կայուն զարգացում և ռեսուրսների կառավարում»:

Ծրագրի համագործակցող կողմերն են՝ ՀՊՄՀ-ն, Բեռնի պետական համալսարանը (Շվեյցարիա) և Թբիլիսիի պետական համալսարան (Վրաստան),համակարգողն է՝ աշխ.գիտ. դոկ., պրոֆ. Աշոտ Խոեցյանը:

Ծրագրի նպատակն է՝

 • Մագիստրոսական կրթական ծրագրերի և համապատասխան ուսումնական ձեռնարկի ստեղծում:
 • Երեք բուհերի ուսանողների և երիտասարդ գիտաշխատողների փորձի փոխանակում:
 • Համագործակցություն համաշխարհային աշխարհագրակյան միության հետ:

2.«Տարածաշրջանային միջառարկայական հետազոտություններ՝ Լեռնային երկրների կայուն զբոսաշրջության զարգացում՝ համայնքների Կայուն Զարգացման համատեքստում»համագործակցող կողմերն են ՀՊՄՀ-ն և Կրեմսի և Բոկուի պետական համալսարանները (Ավստրիա):Ծրագրի համակարգողն է ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Աշոտ Խոեցյանը:

Ծրագրի նպատակն է՝

 • Բարձրագույն կրթության ուսումնական ծրագրերում գիտական և միջառարկայական հետազոտությունների ներդրում՝ Կայուն զբոսաշրջության զարգացման համատեքստում:

3.Համաշխարհային աշխարհագրական միություն (ամբիոնի վարիչ Ա. Խոեցյանը հանդիսանում է «Լանդշաֆտային անալիզ և պլանավորումraquo; մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ)

4.ՌԴ աշխարհագրական ընկերություն:

Ամբիոնը գիտական համագործակցության մեջ է ՀՀ ԳԱԱ-ի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի և Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր կադաստրի պետական կոմիտեի «Գեոդեզիայի և քարտեզագրություն կենտրոն» և ՀՀ ՏԿ և Աի նախարարության «Հայհիդրոմետ» կազմակերպությունների, ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն և ջրաօդերևութաբանություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնների հետ:

Ամբիոնի ջանքերով մշակվում են հանրակրթական դպրոցի ուսումնական ծրագրին համապատասխան օժանդակ նյութեր՝ աշխարհագրության ուսուցիչներին աջակցելու համար: Այդ նյութերը տեղադրվում են ՀՊՄՀ-ի պաշտոնական կայքում ազատ ներբեռնման համար: Ուսումնական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների հետ մեկտեղ ամբիոնում կարևոր նշանակություն է տրվում գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպմանը:

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոական կազմը մասնակցում է բուհական և դպրոցական աշխարհագրության առարկաների պլանների ու առարկայական ծրագրերի բարեփոխման գործընթացին: Նրանց մասնակցությամբ հրատարակվել և խմբագրվել են բազմաթիվ բուհական և դպրոցական դասագրքեր, ուսումնական ու մեթոդական ձեռնարկներ, մենագրությունների:

Ամբիոնն ակտիվ մասնակցություն ունի ՀՊՄՀ-ի գիտակրթական և կազմակերպչական գործընթացներին:

Ամբիոնի կողմից ստեղծվել է ,,Հայ աշխարհագետ գիտակրթական կենտրոն,, հասարակական կազմակերպությունը, որն ակտիորեն զբաղվում է աշխարհագրական կրթության և գիտության զարգացման և տարածման գործընթցով / ՀԿ-ի հիմնադիր նախագահն է պրոֆեսոր Աշոտ Խոեցյանը/:

Էլ. փոստ` soceco-geo14@aspu.am

Հեռ.` 59 70 37

Աշոտ Վոլոդյայի Խոեցյան

Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գևորգ Մելքոնի Կարապետյան

Աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Յուրիկ Հայկազի Մուրադյան

Աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

Սամվել Զալիբեկի Կրոյան

Գյուղ. տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մարինե Ռաֆիկի Մաթոսյան

Աշխ.գիտ. թեկ., դեցենտ

Ներսես Իշխանի Սամվելյան

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Անահիտ Արտաշեսի Մինասյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մարիետա Յուրիկի Մուրադյան

Աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սիմա Ծերունի Դայան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Վարդուհի Պարգևի Հովհաննիսյան

Ասիստենտ

Սուսաննա Ժուլվերնի Խաչատրյան

Աշխ.գիտ. թեկ., դասախոս

Արմեն Աշոտի Աջամօղլյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գայանե Գրիշայի Նուրջանյան

Կաբինետի վարիչ

 

Տիգրան Հովիկի Բաբայան

Քարտեզագրող

Օլգա Գառնիկի Մարգարյան

Մասնագետ 

Գայանե Սպարտակի Բարսեղյան

Մասնագետ

Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Ամբիոնը ստեղծվել է 1953 թվականին: Ամբիոնը իր ստեղծման օրվանից մինչև ներկա ժամանակները հանրապեպության հանրակրթական դպրոցների և այլ կրթական օջախների համար պատրաստել է ավելի քան 1500 ուսանողներ և քիմիական հիմնարկներում աշխատողներ: Հանրապետության ԳԱԱ-ի ինստիտուտում և հիմնարկներում աշխատող քիմիկոսների զգալի մասը պաշտպանել են դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ: Ամբիոնն իր հիմնական ուղղվածությանը զուգահեռ հրապարակում է արդյունքներ, գիտահետազոտական աշխատանքներ, որի արդյունքում պատրաստվել են դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ:

Շուրջ 30 և ավելի տարի ք.գ.դ., պրոֆեսոր Վովա Հովհաննեսի Բաբախանյանի աշխատասիրությամբ ամբիոնի գիտական գործունեությունը նվիրվելէ հալոգեններ պարունակող հագեցած և չհագեցած միացությունների հիման վրա կիրառական նշանակություն ունեցող միացությունների սինթեզին, որոնց արդյունքում ամբիոնի 7-ից ավելի աշխատողներ պաշտպանել են դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ:

Անցած դարի 80-ական թվականներից ք.գ.դ, պրոֆեսոր Մեժլում Լևոնի Երիցյանի ղեկավարությամբ հիմք դրվեց ազոտ պարունակող դիենային և հետերոցիկլիկ միացությունների հիման վրա նոր տիպի կիրառական նշանակություն ունեցող մոնոմերիների, խելատային կոմպլեքս միացությունների և դրանց որոշների օգտագործմամբ՝ հոմո- և համապոլիմերների ստացումը: Այդ միացությունների զգալի մասը օգտագործվել է նոր բարձր ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններով բաղադրիչների մշակման համար, որոնք առաջարկվել է կիրառել տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներում և բժշկության մեջ: Պրոֆեսոր Մ. Լ. Երիցյանի ղեկավարությամբ պատրաստվել և պաշտպանվել են ևս 7 թեկնածուական ատենախոսություններ:

Ամբիոնը իր գիտա-մանկավարժական գործունեությամբ առնչվում է հանրապետության մի շարք գիտահետազոտական ինստիտուտների, ԲՈՒՀ-երի հետ:

Էլ. փոստ` bio-teach10@aspu.am

Հեռ.` 59 70 31

Սամվել Խաչատուրի Պիպոյան

Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ/Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արտաշես Նորիկի Զիրոյան

Կենսաբ.գիտ.դոկտոր, դոցենտ

Տիգրան Վարազդատի Թանգամյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ալվարդ Գևորգի Կիրակոսյան

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Մեժլում Լեւոնի Երիցյան

Քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշոտ Վարդգեսի Բաբախանյան

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

Վարդուհի Սուրենի Հովսեփյան

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմեն Մամիկոնի Առուստամյան

Քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռուզաննա Կոմինդոսի Սիմոնյան

Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ 

Մարո Ադիլի Քոչարյան

Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ 

Ալվարդ Լիպարիտի Ավագյան

Ավագ լաբորանտ

Ինեսսա Նորայրի Սիրեկանյան

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ստելլա Արթուրի Մելիքյան

Լաբորանտ

Արմենուհի Արմենակի Փիլթակյան

Մասնագետ

Լիլիթ Պապինի Համբարձումյան

Քիմ․ գիտ․ թեկնածու, դասախոս

Ժեննի Շավարշի Աբդոյան

Պրեպարատոր

Նատալյա Արամի Հարությունյան

Դասախոս

Մարինե Ռուսլանի Դալլաքյան

Կենս․ գիտ․ թեկնածու

Նորություններ