ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 5

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ
Էլ. փոստ՝ primary@armspu.am
Հեռ.` 59 70 18

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ
Էլ. փոստ` geochem-fac@armspu.am
Հեռ.` 59 70 30

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Էլ. փոստ՝ psyfac@armspu.am
Հեռ.` 59 70 40

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

էլ. փոստ` phystech@armspu.am
Հեռ.` 59 70 38

Հատուկ կրթության ֆակուլտետ
Էլ. փոստ՝ spec.edu@armspu.am, avagyan.aspu@gmail.com.
Հեռ.` 59 70 60 

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
Առաջին մասնաշենք

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Տ.Մեծի 17

Վարչական մասնաշենք
Էլ. փոստ՝ press-department@armspu.am
Հեռ.` 59 70 00

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Էլ. փոստ՝ jurhistfac@armspu.am
Հեռ.`59  7010, 59  7011

Կրթության կառավարման ամբիոն
Էլ. փոստ՝ edu-management@armspu.am
Հեռ.` 59 70 88

 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
Երկրորդ մասնաշենք

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 5

Արխիվ
Էլ. փոստ` archive@armspu.am
Հեռ.` 59 70 55

 

 

 

 

 

 

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
Երրորդ մասնաշենք

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ալ. Մանուկյան 13

Բանասիրական ֆակուլտետ
Էլ. փոստ` philology@armspu.am
Հեռ.`55 24 41 (նեքին՝ 120)

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ
էլ. փոստ` aestfac@armspu.am
Հեռ.` 55 60 30 (ներքին՝ 135,136,165)

Օտար լեզուների ֆակուլտետ
էլ. փոստ` forlang@armspu.am
Հեռ.` 57 83 70 (նեքին՝ 123)

 

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
Չորրորդ մասնաշենք

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Ալ.Մանուկյան 13
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Այգեստան 7-րդ փողոց 1

Կուլտուրայի ֆակուլտետ
էլ. փոստ` cultfac@armspu.am
Հեռ.` 55 60 30 (ներքին՝ 101, 103)