ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ա․ Լ․ Մինասյան
Մանկական կոլեկտիվում դպրոցականի մերժման պատճառներն ու հաղթահարման ուղիներըpdf
2021
Հոդված
Հ․Վ․ Թադևոսյան
Միջավայրի դերն ու ազդեցությունը դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացումpdf
2021
Հոդված
Փ․ Ս․ Բարսեղյան
Գյուղական դպրոցի սոցիալ մշակութային միջավայրի ձեվավորման առանձնահատկություններըpdf
2021
Հոդված
Ս․ Բ․ Սիսյան, Ա․ Պ․ Ադամյան
Կրթական միջավայր կապկու երեխայի սոցիալ-մշակութային արդյունավետ ինտեգրման հիմնախնդիրը հհ-ումpdf
2021
Հոդված
Ս. Ռ․ Ջանիկյան
Սոցիալ-մշակութային միջավայրի ազդեցությունը երեխաների գեղագիտական դաստիարակության վրաpdf
2021
Հոդված
Ս. Ռ․ Գևորգյան
Միջավայրի ազդեցության հիմնախնդիրը սոցիալ-հոգեբանական հարացույցերի համատեքստումpdf
2021
Հոդված
Ս․Մ․ Ասատրյան, Թ․ Կ․ Շահբազյան
Փոփոխվող երեխաները փոփոխվող աշխարհումpdf
2021
Հոդված
Ռ․ Գ․ Ղարիբյան
Դպրոցականի անվտանգության մշակույթի դաստիարակումը, որպես սոցիալ-մշակութային եվ մանկավարժական գործընթացpdf
2021
Հոդված
Ջ․ Հ․ Գյուլամիրյան
Աշակերտի պահանջմունքների բավարարումը որպես կրթական հարմարավետ միջավայի ապահովման պայմանpdf
2021
Հոդված
Ջ․ Հ․ Գյուլամիրյան
Կրթական հարմարավետ միջավայրի էությունըpdf
2021
Հոդված
Ն․ Ա․ Սաֆարյան
Դպրոցի սոցիալ-մշակութային միջավայրի դերը ավագ դպրոցականների սոցիալականացման գործումpdf
2021
Հոդված
Ն. Հ․ Մարտիրոսյան
Բարենպաստ կրթական միջավայրի ապահովման մանկավարժական պամանները ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներումpdf
2021
Հոդված
Ն․ Ռ․ Մարկոսյան
Հեռուստատեսային մանկապատանեկան հաղորդումների ազդեցությունը դեռահասների սոցիալականացման վրաpdf
2021
Հոդված
Ն․ Զ․ Կարապետյան
Անձի էկոլոգիական մշակույթի ձեվավորման սոցիալ-մշակութային տեսանկյուններըpdf
2021
Հոդված
М․ М․ Геворкян
Влияние социокультурной среды на формирование родительской компетентности учащихсяpdf
2021
Հոդված