ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վազգեն Մելսիկի Մկրտումյան
Անցումային հասարակությունում արդյունավետ գործարարի սոցիալ-հոգբենական նախադրյալներըpdf
2017
Սեղմագիր
Զարուհի Բաբկենի Շահինյան
Անձի բնութագրերի և ինքնակառավարման փոխներգործության օրինաչափությունները՝ հարաբերական հանգստի և քննական լարվածության պայմաններումpdf
2017
Սեղմագիր
ՀՈՎԻԿ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ԲԼԲՈՒԼՅԱՆ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2017
Սեղմագիր
Սոնա Ռաֆիկի Դավթյան
ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁևԱՎՈՐՈՒՄՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄpdf
2017
ՍԵՂՄԱԳԻՐ
ԱՆԱՀԻՏ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ ԶԱԴՈՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
ՆԱԻՐԱ ՄԱՄԲՐԵԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՈՍՏԻԿԱՆԻ ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲpdf
2017
Սեղմագիր
Արմինե Ռաֆիկի Մուրադյան
Ախտածին դերերի ազդեցությունը ներընտանեկան հարաբերությունների վրաpdf
2017
Սեղմագիր
Արևիկ Արմենի Երիցյան
Արտակարգ իրավիճակներում սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի և հոգեբանական ռեսուրսների համահարաբերակցությունըpdf
2016
Սեղմագիր
ՍՈՒՍԱՆ ՌԱՄԵԶԱՆՓՈՒՐ
ԻՐԱՆՑԻ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՒ ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
ԳՈՌ ՍՈՒՐԵՆԻ ԵՍԱՅԱՆ
Ա.Ի. ՄԻՐԱՔՅԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
Աննա Սերյոժայի Քամալյան
Երիտասարդների սթրես-կայունության ընթացքի դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները (սահմանամերձ գոտու օրինակով)pdf
2016
Սեղմագիր
ԱՆԱՀԻՏ ՌԱՖԻԿԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸpdf
2016
Սեղմագիր
ԱՐՍԵՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐԻ ԼՈՔՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
Քնարիկ Ասլանի Հովհաննիսյան
Մաթեմատիկական մոդելավորումը որպես միջառարկայական կապերի իրականացման արդյունավետ միջոցpdf
2016
Սեղմագիր
Սուսաննա Խուրշուդի Բաղդասարյան
Իրադրային քերականության ուսուցումը անգլերենի մասնագիտական դասընթացումpdf
2016
Սեղմագիր