ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արևիկ Արմենի Երիցյան
Արտակարգ իրավիճակներում սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի և հոգեբանական ռեսուրսների համահարաբերակցությունըpdf
2016
Սեղմագիր
ՍՈՒՍԱՆ ՌԱՄԵԶԱՆՓՈՒՐ
ԻՐԱՆՑԻ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՒ ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
ԳՈՌ ՍՈՒՐԵՆԻ ԵՍԱՅԱՆ
Ա.Ի. ՄԻՐԱՔՅԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
Աննա Սերյոժայի Քամալյան
Երիտասարդների սթրես-կայունության ընթացքի դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները (սահմանամերձ գոտու օրինակով)pdf
2016
Սեղմագիր
ԱՆԱՀԻՏ ՌԱՖԻԿԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸpdf
2016
Սեղմագիր
ԱՐՍԵՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐԻ ԼՈՔՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
Քնարիկ Ասլանի Հովհաննիսյան
Մաթեմատիկական մոդելավորումը որպես միջառարկայական կապերի իրականացման արդյունավետ միջոցpdf
2016
Սեղմագիր
Սուսաննա Խուրշուդի Բաղդասարյան
Իրադրային քերականության ուսուցումը անգլերենի մասնագիտական դասընթացումpdf
2016
Սեղմագիր
Ալմաստ Լենդրուշի Տոնոյան
Սովորողների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորումը տարրական դպրոցումpdf
2016
Սեղմագիր
Արմեն Աշոտի Աջամօղլյան
Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը հանրակրթական դպրոցում՝ տեղեկատվական և հաղորդակցկան տեխնոլոգիանների կիրառմամաբpdf
2016
Սեղմագիր
ՎԱՐԴԱՆ ՂԱԶԱՐԻ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
Նունե Տիգրանի Վարդանյան
ԱՆՁԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԴԱՎԹՅԱՆ
ԲԻՈԷԹԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆpdf
2016
Սեղմագիր
Տաթևիկ Հովիկի Մկրտչյան
Սովորողների ազգային ինքնագիտակցության զարգացման միջոցները ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքումpdf
2016
Սեղմագիր
ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՍԵՐԳԵՅԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸpdf
2016
Սեղմագիր