ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

АДАМОВА С.В., ГЮЛЬМИСАРЯН С.А.
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИpdf
2016
Вспомогательное учебное пособие для студентов-словесников
С.В. АДАМОВА
РИТОРИКА И КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИpdf
2009
Вспомогательное учебное пособие для студентов-словесников
Կարապետյան Ս.Գ.,Կիրակոսյան Ա. Ա.
«Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների բառապաշարի զարգացման հիմնական ուղղությունները ներառական կրթություն իրականացնող նախադպրոցական հաստատություններում»pdf
2015
Հոդված
ԱՆԱՀԻՏ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ ԶԱԴՈՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
ՆԱԻՐԱ ՄԱՄԲՐԵԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՈՍՏԻԿԱՆԻ ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲpdf
2017
Սեղմագիր
Արմինե Ռաֆիկի Մուրադյան
Ախտածին դերերի ազդեցությունը ներընտանեկան հարաբերությունների վրաpdf
2017
Սեղմագիր
Արևիկ Արմենի Երիցյան
Արտակարգ իրավիճակներում սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի և հոգեբանական ռեսուրսների համահարաբերակցությունըpdf
2016
Սեղմագիր
ՍՈՒՍԱՆ ՌԱՄԵԶԱՆՓՈՒՐ
ԻՐԱՆՑԻ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՒ ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
ԳՈՌ ՍՈՒՐԵՆԻ ԵՍԱՅԱՆ
Ա.Ի. ՄԻՐԱՔՅԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
Աննա Սերյոժայի Քամալյան
Երիտասարդների սթրես-կայունության ընթացքի դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները (սահմանամերձ գոտու օրինակով)pdf
2016
Սեղմագիր
ԱՆԱՀԻՏ ՌԱՖԻԿԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸpdf
2016
Սեղմագիր
ԱՐՍԵՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐԻ ԼՈՔՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄpdf
2016
Սեղմագիր
Քնարիկ Ասլանի Հովհաննիսյան
Մաթեմատիկական մոդելավորումը որպես միջառարկայական կապերի իրականացման արդյունավետ միջոցpdf
2016
Սեղմագիր
Սուսաննա Խուրշուդի Բաղդասարյան
Իրադրային քերականության ուսուցումը անգլերենի մասնագիտական դասընթացումpdf
2016
Սեղմագիր
Ալմաստ Լենդրուշի Տոնոյան
Սովորողների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորումը տարրական դպրոցումpdf
2016
Սեղմագիր