ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿ ՌՈԲԵՐՏԻ
ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ-ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՆԵՐՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՕՀԱՆՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՌՈՒԴԻԿԻ
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՄԻՔԱԵԼՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԻ ԱՊԱԳԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՍԵՎԱԴԱ ՄՈՒՇԵՂԻ
ԲԱՑՕԹՅԱ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
АЙРАПЕТЯН НАИРА ЛЬВОВНА
Методические основы интенсивного обучения русской орфографии на начальном этапе в Центре довузовского образования (ЦДО)pdf
2013
Սեղմագիր
ՄԱՆՈԻԿՅԱՆ ԷԼԵՆ ՅՈՒՐԻԻ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԵԳՆԱԶԱՆ ՍԱՀԱԿԻ
ՄԱՏԹԵՈՍ ՄԱՄՈՒՐՅԱՆԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺpdf
2013
Սեղմագիր
ԲԴՈՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ ՀՆՁԱՐԻ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԻՄԱՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ՝ ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ ԺԵՆՅԱ ՎԱՐԴԱՆԻ
ՕՏԱՐԱԼԵԶՈՒ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ` ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՆՆԱ ԱԲՈՒԶԵՏԻ
ԿՈՎԿԱՍԻ ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ (19-ՐԴ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)pdf
2013
Սեղմագիր
ՄԱՐԱԲՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ ԱՐՄԵՆԻ
ՊԱՐԶ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ ԳԱՎՐՈՒՇԻ
ԴԻՍԼԵՔՍԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԴԱՅԱՆ ՍԻՄԱ ԾԵՐՈՒՆԻ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ 2-ՐԴ ԿԵՍԻՆpdf
2012
Սեղմագիր
ՏԱՀԵՐ ՀՄԱԻԴԻ ՂԱԶԻ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ (ՍԻՐԻԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2012
Սեղմագիր
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
ՓԱՍՏԱՐԿՄԱՆ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն)pdf
2012
Սեղմագիր