ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՖԱՀՐԱԴՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳԻՍԻ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ-ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄpdf
2014
Սեղմագիր
ՄԱՆԻԺԵՀ ԳՈԼՉԻՆ
ՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԿՈԳՆԻՏԻՎ-ՎԱՐՔԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ (Իրանի բուհերի օրինակով)pdf
2015
Սեղմագիր
ԶԵԻԴ ՀՍԻՆՈ ՄՈՒՍՏԱՖԱ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՙՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ՚ ԱՌԱՐԿԱՅԻՑpdf
2013
Սեղմագիր
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳԻ
ԱՆՁԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՍ-ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ԴՐՍԵւՈՐՈՒՄՆԵՐԸpdf
2015
Սեղմագիր
ՖԼՋՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՀԵՆՐԻԿԻ
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2014
Սեղմագիր
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԼՅՈՎԱՅԻ
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՎԱԽԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄpdf
2015
Սեղմագիր
ՎԻՐԱԲՅԱՆ ՔԱՐՄԻԼԵ ՍԱՍՈՒՆԻԿԻ
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2013
Սեղմագիր
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ՏԻԳՐԱՆԻ
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2015
Սեղմագիր
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԱԼԲԵՐՏԻ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՆpdf
2013
Սեղմագիր
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՎԵՏԻՔԻ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄpdf
2015
Սեղմագիր
ԿԱԹՈՒՆՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ
ՀՈՎՍԵՓ ԹՈՒԹՈՒՆՋՅԱՆԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍԻ
ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՁԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԴԱՇՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ
ԺԵՍՏԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԽՈՒԼԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2013
Սեղմագիր
ԳԵՂԱՄՅԱՆ ՀՈՌՈՄՍԻՄ ՇԱՎԱՐՇԻ
5-8-րդ դասարանների հայալեզու աշակերտների ռուսերեն խոսքում քերականական սխալների դասակարգումը և դրանց կանխման տարբերակված հնարավորություններըpdf
2013
Սեղմագիր
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՌՈՒԲԵՆԻ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԱԹՎԱԾՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՎՈՂ ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր